Heipitíteas C agus an Cárta faoin Acht Sláinte (Leasú)

Eolas

Tá socruithe speisialta ann laistigh de na seirbhísí sláinte do dhaoine a rinne Heipitíteas C a tholgadh go díreach nó go hindíreach trí Ghlóbailin Imdhíonachta Daonna-Frith-D nó trí tháirge fola eile nó fuilaistriúchán a riaradh laistigh den Stát. They are entitled to services such as GP, nursing and home help services as well as counselling services, regardless of their income. Tá na seirbhísí seo cumhdaithe ag an gCárta faoin Acht Leasú Sláinte (Leasú) (Cárta ALS).

Scéim árachais Heipitíteas C

Cuireann an scéim árachais Heipitíteas C ar chumas iad siúd ar a bhfuil Heipitíteas C agus/nó VEID, trí fhuil nó táirgí fola éillithe a riaradh laistigh den Stát, chun árachas saoil, cosaint morgáiste agus árachas taistil a fháil.

Faoin scéim seo, íocfaidh duine óna dteastaíonn árachas an mheánphréimh bhunúsach a d’íocfadh duine den aois agus den inscne céanna nach bhfuil an galar orthu. Íocann an scéim árachais na préimheanna breise a ghearrtar nó cumhdaíonn sí na rioscaí breise a chuirfeadh cosc, murach sin, ar pholasaí a ghlacadh.

Déanann an tAcht um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C (Leasú), (Uimh. 22 de 2006) (pdf) cur i bhfeidhm agus oibriú na Scéime Árachais Heipitíteas C a rialú.

Rialacha

Má rinne tú Heipitíteas C a tholgadh go díreach nó go hindíreach trí Ghlóbailin Imdhíonachta Daonna-Frith-D nó trí tháirge fola eile nó fuilaistriúchán a riaradh laistigh den Stát, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Chárta faoin Acht Sláinte (Leasú) (ASL).

Tugann an Cárta ASL an teidlíocht duit na seirbhísí a leanas a fháil saor in aisce.

Is é/í an duine a bhfuil Heipitíteas C air/uirthi atá i dteideal na seirbhísí seo. Ach, tá seirbhísí comhairlithe ar fáil in aisce do chleithiúnaithe maidir le Heipitíteas C. Cuireann cleachtóirí príobháideacha na seirbhísí comhairlithe ar fáil ach socrú a dhéanamh idir thú féin agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Tá tú i dteideal na seirbhísí seo saor in aisce fiú má theastaíonn siad uait do thinnis nach mbaineann le Heipitíteas C. Is féidir le gach LG na seirbhísí seo a chur ar fáil, ní gá duit LG atá páirteach sa scéim Sheirbhísí Ginearálta Leighis a roghnú.

Féadfaidh an tseirbhís chúntóirí sa bhaile in FSS seirbhísí tacaíochta baile a sholáthar. Má cheaptar go bhfuil seirbhísí cúnaimh bhaile ag teastáil uait d'fhéadfadh sé go gcuirfeadh an Limistéar FSS an tseirbhís sin ar fáil go díreach nó d'fhéadfadh tú na socruithe a dhéanamh tú féin. Má dhéanann tú na socruithe tú féin, is tusa fostóir an té atá i mbun an chúnaimh agus tá tú freagrach as ÁSPC an fhostaí, cáin & rl. Íocann an FSS cuid den chostas atá i gceist.

Cuirtear seirbhísí fiaclóireachta, oftailmeacha agus cluasa ar fáil ar an mbonn céanna mórán agus atá siad curtha ar fáil do shealbhóirí cártaí leighis. Tá socruithe níos fabhraí ann do shealbhóirí an Chárta ASL, áfach.

Is féidir leat cluaisíní cúnta a fháil agus seirbhísí cluasa ach socrú a dhéanamh leis an FSS.

Déanann an FSS socrú go mbeadh fearas leighis agus máinliach nach féidir teacht air sa chógaslann curtha ar fáil.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar Chárta ASL, déan teagmháil le d’Oifigeach Idirchaidrimh Heipitíteas C nó leis an Oifig Náisiúnta Heipitíteas C – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos. http://www.hse.ie/eng/services/list/1/schemes/hepc/#liaison

Bíonn tú i dteideal na seirbhísí seo ar feadh do shaoil. Eisítear Cárta faoin Acht um Leasú Sláinte duit. Tá tuilleadh eolais ar theidlíochtaí agus cén chaoi le theacht orthu ar fáil ó Oifigeach Teagmhála Heipitíteas C ag an oifig sláinte áitiúil. Tá teidlíochtaí leagtha síos sa Treoir Fhaisnéise maidir le Seirbhísí Cúraim Phríomhúil agus Ospidéil (pdf) freisin.

Is féidir breis sonraí ar theidlíochtaí agus ar conas iad a rochtain agus bileog ar mhaireachtáil le Heipitíteas C (pdf) a fháil ar láithreán gréasáin na Comhairle Comhairlí ar Heipitíteas C.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá tuilleadh eolais faoi Heipitíteas C agus Cártaí faoin Acht um Leasú Sláinte ar fáil ó:

Cumann Haemaifilia na hÉireann

Urlár 1
Cúirt na hArdeaglaise
An tSráid Nua
Baile Átha Cliath 8
Éire

Teil:(01) 657 9900
Facs:(01) 657 9901
Láithreán Gréasáin: http://www.haemophilia.ie/
R-phost: info@haemophilia.ie

Transfusion Positive

26 Sráid Pheambróg Uachtarach
Baile Átha Cliath 2

Uaireanta Oscailte:Monday to Friday 10am to 2pm.
Teil:(01) 234 3740
Láithreán Gréasáin: http://www.transfusionpositive.ie/index.html
R-phost: transfusionpositive@eircom.net

Cumann Duán na hÉireann

Teach an Deontóra
Bloc 43A
Páirc Thiar
Baile Átha Cliath 12
Éire

Teil:(01) 620 5306
Lóghlao:1890 543 639
Facs:(01) 620 5366
Láithreán Gréasáin: http://www.ika.ie
R-phost: info@ika.ie

Tá tuilleadh eolais faoin Scéim Árachais Heipitíteas C ar fáil ó:

Scéim Árachais Heipitíteas C

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Lána an Mhuillin
Bhaile Phámar
Baile Átha Cliath 20

Teil:(01) 620 1660
Lóghlao:1850 211 570

Page edited: 21 December 2015