Seirbhísí chun andúil a chóireáil

Eolas

Soláthraíonn d’Oifig Sláinte Áitiúil d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí um andúil san alcól, a chistítear tríd an Roinn Sláinte. Tá líon cláir phríobháideacha ann, chomh maith, a chuireann cabhair ar fáil dóibh siúd a bhfuil iarracht á déanamh acu tionchar na handúile san alcól a chomhrac.

Roghanna cóireála

Féadtar cóir a chur ar andúil san alcól i suíomh cónaithe nó neamhchónaithe. Braithfidh sé ar do chúinsí agus ar do roghanna pearsanta féin. Cuirtear cóir ar fhormhór na ndaoine sa phobal i suíomhanna neamhchónaithe. Seo a leanas cuid de na roghanna cóireála atá ar fáil:

  • Comhairleoireacht andúile
  • Díthocsainiú
  • Cógas
  • Cláir chónaithe
  • Tacaíocht grúpa

Má tá galar meabhrach ort agus má tá tú tugtha don ól, féadfaidh tú rochtain a fháil ar do sheirbhísí áitiúla meabhairshláinte agus tacóidh siad leat, chomh maith, chun rochtain a fháil ar sheirbhísí andúile. Ag brath ar do riachtanais chóireála, b’fhéidir go n-atreorófar ar ais thú chuig do LG go dtabharfar cúram leanúnach duit.

Comhairleoireacht andúile

Soláthraíonn comhairleoirí andúile seirbhísí measúnaithe, comhairleoireachta, faisnéise agus cóireála ar fáil. Sula ndéantar comhairleoireacht leat, ní mór duit tabhairt faoi chlár díthocsainithe, más gá. Atreoraítear ansin thú chuig an tseirbhís chóireála andúile atá bunaithe sa phobal. Baintear leas de ghnáth as cur chuige comhairleoireachta aonair agus grúpa.

Anuas ar chomhairleoireacht andúile, féadfaidh seirbhísí cúram pobail cúrsaí eile a reáchtáil a bhaineann le halcól. Rachaidh teiripe teaghlaigh, teiripe lánúineacha, agus grúpaí atá dírithe ar dhaoine atá buartha, i ngleic leis na saincheisteanna ar féidir le hól fadhbach a thabhairt chun solais sa chaidreamh ar leith seo.

Díthocsainiú

Baineann díthocsainiú an fonn fisiciúil chun deochanna ina bhfuil alcól a ól, atá ina shiomptóm d’andúil san alcóil. Féadtar tabhairt faoi dhíthocsainiú ar bhonn othar seachtrach faoi mhaoirsiú LG. Déanfar dáileog laghdaitheach de dhruga láidir frithimní a ordú chun an tionchar a laghdú a bhíonn ag éirí as an alcól. Ní dhéileálann díthocsainiú leis na saincheisteanna síceolaíocha is cúis le mí-úsáid a bhaint as alcól. Go mbainfear toradh rathúil amach, is gnách go mbíonn ar dhaoine tabhairt faoi chomhairleoireacht go dtuigfidh siad a n-andúil agus go n-athróidh siad a bpatrúin iompair. Féadfaidh do LG labhairt leat faoi chlár oiriúnach díthocsainithe.

Drugaí ordaithe a úsáid chun cóir a chur ar andúil san alcól

I roinnt cásanna, féadtar cógas a ordú chun cabhrú leis na céimeanna tosaigh den chóireáil. Tugtar teiripe chógaisíochta ar úsáid drugaí chun cóir a chur ar andúil agus beidh formhór na ndrugaí is coitianta a úsáidtear cumhdaithe faoin Scéim Íocaíochta Drugaí.

Cláir chónaithe

Déanann cóireáil chónaithe an cliant a thabhairt óna ngnáth-thimpeallacht chónaithe agus ó gach foinse alcóil. Déantar an brath a bhíonn ag othair ar alcól a laghdú de réir a chéile agus cuireann siad tús le clár teiripe. D’fhéadfadh aoisteorainneacha éagsúla a bheith i gceist, ag brath ar an gclár. Tá roinnt clár deartha chun déileáil le daoine a óige le 15 bliana d’aois, agus d’fhéadfadh nach nglacfadh cláir eile ach le daoine os cionn 18 mbliana d’aois. Is gnách go mbíonn líon beag rannpháirtithe sna cláir. Is éagsúil iad costais chláir chónaithe. Ag brath ar na cláir, d’fhéadfadh go mbeadh na costais cumhdaithe ag cárta leighis. Lena dheimhniú an ngearrtar táille, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an ionad cóireála go díreach. Mura bhfuil cárta leighis agat, féadfaidh tú iarraidh ar fhaomhadh chun cistiú a fháil ó d’Oifig Sláinte Áitiúla. Déanfaidh an Bainisteoir Seirbhísí Pobail cinneadh ar d’iarratas.

Cruinnithe grúpa dóibh siúd a ndéanann mí-úsáid alcóil difear dóibh

Reáchtáiltear cruinnithe grúpa, ar nós Alcólaigh gan Ainm neamhspleách ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), cé go bhféadfadh cruinnithe a bheith ar siúl in áitribh FSS. Tá grúpa eile ann a sholáthraíonn tacaíocht dóibh siúd a ndéanann ól fadhbach duine eile difear dóibh. Is gnách go mbíonn grúpaí a reáchtáiltear go príobháideach saor in aisce.

Seirbhísí cóireála príobháideacha

Tá líon seirbhísí cóireála príobháideacha ann d’andúil san alcól. Tá na seirbhísí a sholáthraíonn siad an-chosúil leo siúd a sholáthraíonn FSS. Beidh rogha de chóireáil chónaithe nó de chóireáil mar othar seachtrach agat. Níl cláir chóireála phríobháideacha saor in aisce agus braithfidh na praghsanna ar an gclár. D’fhéadfadh go mbeadh cuid de na costais seo cumhdaithe ag árachas sláinte príobháideach.

Rataí

Seirbhísí poiblí iad seirbhísí andúile san alcól a reáchtálann d’Oifig Sláinte Áitiúil de FSS agus tá gach seirbhís othair sheachtraigh saor in aisce. D’fhéadfadh go ngearrfaí táille ar chláir chónaithe. B’fhéidir go gcumhdódh árachas sláinte príobháideach nó cárta leighis na costais má fhanann tú in ionaid áirithe chóireála drugaí. Chun teacht ar a thuilleadh sonraí, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’árachóir sláinte.

Féadfaidh tú a sheiceáil le do chógaiseoir cibé acu an gcáilíonn nó nach gcáilíonn an cógas a ordaítear duit chun cóir a chur ar shiomptóim na handúile san alcól faoin Scéim Íocaíochta Drugaí.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh d’Oifig Sláinte Áitiúil cabhrú leat chun teacht ar sheirbhísí andúile san alcól i do cheantar. Anuas air sin, féadfaidh do LG thú a atreorú chuig do sheirbhísí áitiúla andúile. Déanfar measúnú ort agus míneofar do roghanna cóireála duit ansin.

Is éagsúil atá cláir chóireála phríobháideacha maidir lena riachtanais iontrála, mar sin, b’fhéidir go mbeidh ort teagmháil dhíreach a dhéanamh leo lena dheimhniú cad is gá duit a dhéanamh. Má theastaíonn comhairle uait, ba cheart go mbeadh do LG in ann cabhrú leat. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le comhlachtaí gairmiúla, chomh maith, chun teacht ar bhreis faisnéise faoi chomhairleoirí andúile i do cheantar.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Féadfaidh d’Oifig Sláinte Áitiúil cabhrú leat chun teacht ar sheirbhísí andúile san alcól i do cheantar.

Láithreán gréasáin is ea Askaboutalcohol.ie de chuid FSS ar a bhfuil faisnéis faoi alcól agus liosta de sheirbhísí tacaíochta atá ar fáil ar fud na tíre.

Page edited: 23 August 2018