An tÚdaras Éireannach um Shábhailteacht Bia

Eolas

Cuireadh An tÚdarás Éireannach um Shábháilteacht Bia (ÚÉSB) ar bun mar chomhlacht reachtúil faoin Acht Údarás Éireannach um Shábháilteacht Bia 1998. Is é a bpríomhfheidhm a chinntiú go gcomhlíonann bia a tháirgtear, a dháiltear nó a mhargaítear in Éirinn na caighdeáin is airde de shábháilteacht agus de shláintíocht bhia atá ar fáil go réasúnta agus lena chinntiú go gcomhlíonann bia na riachtanais dhlíthiúla agus na cóid aitheanta dea-chleachtais.

Cuireann líonra de ghníomhaireachtaí oifigiúla reachtaíocht bhia i bhfeidhm thar ceann an ÚSBÉ a oibríonn faoi chonradh seirbhíse leis an ÚSBÉ.

Príomhghníomhaíochtaí an ÚÉSB

Is iad príomhghníomhaíochtaí an ÚÉSB ná:

  • Comhordú a dhéanamh ar chláracha smachtaithe sábháilteachta bia.
  • Scrúdú, faomhú, ceadú agus clarú a dhéanamh ar áitribh a bhfuil baint acu le tairgeadh agus dáileadh bia ag léibhéil deantúis, mórdhíolta, agus miondíolta.
  • Iniúchadh a dhéanamh ar shábháilteacht bia in Éirinn chun a bheith cinnte go bhfuil na cleachtais is fearr in úsáid.
  • Nascadh a dhéanamh leis an Aonad Náisiúnta Faire ar Ghalair, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara chun eolas a bhailiú faoi ghalrú dhaoine agus ainmhithe. Déantar é seo chun tosaíocht sláinte phoiblí a aimsiú, chomh maith le fadhbanna, ionas go gcuirfear na smachta atá ag teastáil i bhfeidhm.
  • Oideachas agus comhairle a chur ar fáil do chuile dhuine, ó thairgeoirí príomha go dtí tomhaltóirí, ar an mbealach is fearr chun tinneas bia-iompartha a sheachaint.
  • Nascadh a dhéanamh le hAonad Cur Chun Cinn Sláinte na Roinne Sláinte chun comhairle a thabhairt ar cheisteanna ar nós cothú, teicneolaíocht bia, cleachtais tionsclaíocha, saothrú plandaí bia agus ainmhithe, lipeadú bia agus pacaistíocht, agus na córais chun eolas a thabhairt don phobal faoi shábháilteacht bia agus sláinteachas sa bhaile a fheabhsú.

Conarthaí seirbhíse

Féadfaidh an ÚSBÉ a n-údarás a fheidhmiú go díreach nó trí chonarthaí seirbhíse le gníomhaireachtaí eile. D’iontráil siad i gconarthaí seirbhíse leis an méid a leanas: na húdaráis áitiúla; FSS; an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; Foras na Mara; an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann; an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara.

Leagann gach conradh seirbhíse síos na spriocanna agus na cuspóirí atá le comhlíonadh ag an eagraíocht, chomh maith leis an sprioc-ama atá i gceist. Tá sonraí na gconarthaí foilsithe ag an údarás agus tá córas maoirseachta i bhfeidhm aige chun a bheith cinnte go bhfuiltear ag comhlíonadh na gconarthaí.

Tá Meabhrán Tuisceana ag an ÚSBÉ leis an Bord Iascaigh Mhara (BIM), Seirbhís Chustaim na gCoimisinéirí Ioncaim, agus Gníomhaireacht na Lochanna.

Rialacha

Cur i bhfeidhm caighdeáin sábháilteachta bia

D'fhéadfadh an t-údarás na rudaí seo a leanas a dhéanamh chun a bheith cinnte go gcloítear le reachtaíocht bia.

  • Áitribh agus fearas a scrúdú, a fhaomhú, a cheadú agus a chlarú, áitribh agus fearas a úsáidtear i dtaobh déantúis, próiseála, cur de láimh, iompair agus stóráil bia san áireamh.
  • Bia agus tairgí bia, ábhair bia san áireamh, a scrúdú, samplaí a thógáil agus anailís a dhéanamh orthu.
  • Lipéadú bia a scrúdú agus anailís a dhéanamh air.

Déanann an tÚdarás Éireannach um Shábháilteacht Bia an obair seo trí chonarthaí seirbhíse leis na heagrais oifigiúla.

Chun a bheith cinnte go bhfuil gach rud inaimsithe, tagann feirmeacha, áiteanna eile ina ndéantar táirgeadh príomha, ionaid choireála uisce agus foinse aon ábhar atá in úsáid chun bia a tháirgeadh, faoina chúram.

Tá réimse leathan cumhachtaí ag an údarás tuairiscí a chuartú ó chomhlacht Stáit ar bith faoi cheist a bhfuil baint aici le sábháilteacht bia agus tuairisc a chur faoi bhráid an Aire Sláinte.

Oifigigh Cheadaithe

Tá oifigigh cheadaithe ag an údarás le cumhachtaí leathana chun go mbeidh siad in ann dul isteach in áitribh bia agus iad a scrúdú, iad a chaomhnú le haghaidh scrúdaithe níos deireanaí, taifid a scrúdú agus más gá, iad a thógáil. D'fhéadfadh na hoifigigh seo samplaí bia nó ábhair a bhaineann leis a thógail, agus anailís a dhéanamh orthu agus is coir í d'aon duine cosc a chur ar oifigeach agus é/í i mbun an dualgais seo. Is iad na hoifigigh cheadaithe ná foirne na n-eagras éagsúil a bhfuil baint acu le sábhailteacht bia, Oifigigh Sláinte Comhshaoil na Feidhmeannachta na Seirbhíse Sláinte (FSS) san áireamh.

Fógraí feabhais

Má cheapann oifigeach ceadaithe go bhfuil sláinte phoiblí i mbaol mar gheall ar áitreabh nó gníomhaíocht ar bith, tá an chumhacht aige/aice an obair atá ag teastáil chun an fhadhb a réiteach a leagan síos, agus sprioc-ama a chur leis an obair. Féadfaidh an t-oifigeach fógra feabhsúcháin a sheirbheáil, atá ina cheanglas ar an bhfaighteoir. Úsáidtear fógraí feabhais nuair atá sé soiléir go bhfuil obair fheabhais ag teastáil, ach nach mbeidh dúnadh iomlán riachtanach. Nuair nach gcomhlíontar fógra feabhais d'fhéadfadh an t-oifigeach ordú comhlíonta a chuartú ón gCúirt Chuarda - tugtar ordú feabhais ar seo.

Ordú dúnta

I gcásanna níos tromchúisí, nuair a chreideann an t-oifigeach go bhfuil bagairt láithreach agus tromchúiseach do shláinte phoiblí, d'fhéadfadh sé/sí ordú dúnta a dhéanamh. Ciallaíonn sé seo go gcaithfear stop a chur leis an gnó go dtí go bhfuil an fhadhb réitithe.

Ordú Coisc

Má bhí tairgí nó baisc táirgí dáilithe ag an tairgeoir agus má tá siad ar an margadh, d'fhéadfadh oifigigh cheadaithe ordú a dhéanamh go dtarraineofaí siar, go gcoinneofaí agus go scriosfaí faoi mhaoirseacht na tairgí a bhfuil contúirt do shlainte phoiblí ag baint leo - eisíonn siad Orduithe Coisc sna cásanna seo.

Cúisithe

D'fhéadfadh an tÚdarás Éireannach um Shábháilteacht Bia nó aon cheann de na heagrais duine nó eagraíocht a chuisiú má sháraítear dlíthe sábháilteachta bia.

Sábhailteacht bia a chur chun cinn

Cuireann an tÚdarás Éireannach um Shábháilteacht Bia eolas agus comhairle ar fáil i dtaobh réimse iomlán ceisteanna faoi shabháilteacht bia, galair bia-iompartha, contúirtí, agus cén chaoi is féidir nimhiú bia a sheachaint san áireamh. Tá eolas ar fail ón seoladh thíos nó ó shuíomh idirlín an Údaráis Éireannaigh um Shábhailteacht Bia. Tá sonraí ar an suíomh idirlín maidir le Fógraí Aireacha tarraingt siar agus tairgí chomh maith le códanna cleachtais a aontaíonn tairgeoirí bia éagsúla leo. Tá treoracha air chomh maith do mhiondíoltóirí ar dhlíthe a bhaineann le sábháilteacht bia agus comhairle do thomhaltóirí agus do thionscal an bhia.

Scéimeanna cinnteachta sábháilteachta bia

D'fhéadfadh an t-Údaras scéimeanna a bhunú chun leas tomhaltóirí a chosaint as a stuaim féin nó ag comhoibriú le hionadaithe tairgeoirí. Clúdaíonn na "scéimeanna cinnteachta sábháilteachta bia" seo chur chun cinn an chleachtais is fearr agus réiteach treoirlínte faoi amhábhair, próiseáil, pacáistíocht, réiteach, stóráil agus láimhseáil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

Cúirt na Mainistreach
Sráid na Mainistreach Íochtar
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:+353 1 8171300
Lóghlao:1890 336677
Facs:+353 1 8171301
Láithreán Gréasáin: http://www.fsai.ie
R-phost: info@fsai.ie

Page edited: 10 November 2015