Sábháilteacht bia agus seirbhísí sláinte comhshaoil

Réamhrá

Tá ról ag roinnt gníomhaireachtaí éagsúla i seirbhísí sábháilteachta bia agus sláinte comhshaoil in Éirinn agus ar fud an Aontais Eorpaigh (AE).

Tá ról foriomlán beartais ag an Roinn Sláinte maidir le sláinteachas agus sábháilteacht bia in Éirinn. Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara freagrach as líon limistéar, go príomha táirgí príomhúla bia agus sláinte ainmhithe. Anuas air sin, tá ról ag údaráis áitiúla agus ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun rialacha sábháilteachta bia a chur i bhfeidhm.

Tá an ról foriomlán comhordaithe ag Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann le haghaidh cláir rialála agus mhonatóireachta sábháilteachta bia. Oibríonn siad leis na gníomhaireachtaí a liostaítear thuas agus le gníomhaireachtaí eile, lena n-áirítear an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara, atá freagrach as sábháilteacht bia mara.

Is iad an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte an comhlacht reachtúil a rialaíonn cógais, feistí leighis agus táirgí eile sláinte.

Is comhlacht trasteorann iad Safefood – an Bord um Chur chun Cinn na Sábháilteachta Bia a bunaíodh faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta chun sábháilteacht bia a chur chun cinn ar oileán na hÉireann.

Reachtaíocht sábháilteachta bia

Soláthraíonn Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann faisnéis chuimsitheach ar dhlíthe Éireannacha agus idirnáisiúnta bia.

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Tá an fhreagracht fhoriomlán ar an Roinn as sláinte agus leas ainmhithe agus as roinnt limistéar de shláinte phlandaí. Anuas air sin, tá freagracht dhíreach orthu i líon limistéir tháirgí príomhúla.

Tá Cigireacht Sláinte Poiblí Tréidliachta na Roinne freagrach as rialuithe oifigiúla maidir le paistéaradh bainne, seamlais, ionaid phróiseála feola agus saoráidí táirgí uibheacha.

Oifigigh Sláinte Chomhshaoil FSS

Tá Oifigigh Sláinte Chomhshaoil fostaithe ag FSS agus cuireann siad dlíthe náisiúnta agus AE i bhfeidhm maidir le sábháilteacht agus sláinteachas bia. Soláthraíonn siad seirbhísí, corruair, do na húdaráis áitiúla chomh maith. I measc na bhfreagrachtaí atá orthu i limistéar na sábháilteachta bia, tá:

  • Rialáil bia, lena n-áirítear clár áitribh bhia a choimeád, gach áitreabh ina ndéantar nó ina ndíoltar bia a scrúdú, chomh maith le gearáin i dtaobh bia do-ite a iniúchadh
  • Na dlíthe maidir le caitheamh tobac in áiteanna poiblí a chur i bhfeidhm
  • Na rialacha maidir le díol agus stóráil nimhe a chur i bhfeidhm

Tugann Oifigigh Sláinte Chomhshaoil faoi fheidhmeanna eile sláinte poiblí agus comhshaoil, lena n-áirítear srianadh lotnaidí, monatóireacht a dhéanamh ar áitribh shealadacha, agus cigireacht a dhéanamh ar fhoirgnimh phoiblí, ar nós scoileanna agus áiteanna siamsaíochta.

Féadfaidh daoine aonair teagmháil a dhéanamh le hOifigigh Sláinte Comhshaoil chun gearán a dhéanamh faoi cheisteanna, ar nós sláinteachas in áitreabh bia nó cáilíocht an uisce.

Gníomhaireachtaí sábháilteachta bia an Aontais Eorpaigh

Gníomhaireacht neamhspleách AE iad an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bhia arb iad a bpríomhról chun comhairle neamhspleách eolaíochta a sholáthar. Anuas air sin, déanann siad measúnú ar rioscaí a bhaineann leis an slabhra bia agus cuireann siad an pobal ar an eolas dá réir sin.

Cuimsítear sa Choimisiún Eorpach Ard-Stiúrthóireacht Sláinte Poiblí agus Gnóthaí Tomhaltóirí. Tá an Ard-Stiúrthóireacht freagrach as rialú agus cigireacht bia.

Cé go gcuireann an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia comhairle ar fáil maidir le sábháilteacht bia, is ar institiúidí an AE (an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach) atá an fhreagracht maidir le bainistíocht riosca. Is é ról institiúidí an AE, nuair a chuirtear san áireamh chomhairle an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia agus nithe eile, chun reachtaíocht a bheartú agus glacadh léi, mar aon le bearta rialála agus rialaithe nuair a theastaíonn.

Oifig Bia agus Tréidliachta an AE freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh dlíthe éagsúla an AE, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le sláinteachas bia. Tugann siad faoi chigireachtaí agus iniúchtaí i mBallstáit an AE agus i dtíortha a dhéanann easpórtáil chuig an AE. Anuas air sin, tugann siad faoi iniúchtaí maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí, agus úsáid á bhaint as ceimiceáin (ar nós lotnaidicídí, cógais tréidliachta agus spreagthaigh fáis).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

Cúirt na Mainistreach
Sráid na Mainistreach Íochtar
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:+353 1 8171300
Lóghlao:1890 336677
Facs:+353 1 8171301
Láithreán Gréasáin: http://www.fsai.ie
R-phost: info@fsai.ie

An Roinn Talamhaíochta, Bia agus Mara

Caisleán Bhaile Sheonach
Loch Garman
Éire

Teil:+353 53 9163400
Lóghlao:1890 200509
Láithreán Gréasáin: http://www.agriculture.gov.ie
R-phost: ers@agriculture.gov.ie

Page edited: 21 December 2015