Treatment Abroad Scheme

Réamhrá

Más othar cúram sláinte poiblí thú agus má theastaíonn cóireáil uait nach bhfuil ar fáil in Éirinn b’fhéidir go mbeidh tú in ann an Scéim um Chóireáil Thar Lear a úsáid go gcuirfear cóireáil ort i dtír eile san Aontas Eorpach (an AE), an Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (tá sa LEE an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua) nó san Eilvéis.

Féadtar cóireáil atá ar fáil in Éirinn a rochtain thar lear faoin Treoir um Chúram Sláinte Trasteorann.

Rialacha

Chun cáiliú don Scéim um Chóireáil Thar Lear, ní mór go mbíonn cóir leighis ag teastáil uait nach bhfuil ar fáil in Éirinn nó, agus do chúinsí leighis á gcur san áireamh, nach bhfuil ar fáil laistigh den tréimhse ama is gnách go dteastaíonn go gcuirfear an chóireáil sin ort. Ní mór gurb ionann agus cóireáil í a thugann faoi chuimsiú na dtairbhí dá bhforáiltear i ndlí na hÉireann. Ní chumhdaítear cóireálacha neamhchruthaithe, turgnamhacha nó tástála.

Ní mór go bhfuil an chóireáil a chuirtear ort thar lear i gcúram sláinte poiblí faoi chleachtóir cláraithe leighis in ospidéal aitheanta nó in institiúid eile a ghlacann le foirm S2(ar a dtugtar foirm E112 chomh maith). Údaraíonn foirm S2 cóireáil thar lear ionas nach mbíonn ar an othar aon íocaíocht a dhéanamh leis an soláthraí cúram sláinte.

Ní mór duit deimhniú a sholáthar i leith gach coinne a bhfuil ort freastal orthu ionas gur féidir le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) foirm S2 a eisiúint a íocfaidh as costas do chuairte. Mura bhfuil an cháipéis agat ag do choinne, féadtar an costas a ghearradh ort agus ní dhéanfar thú a aisíoc.

Ní chumhdófar cóireálacha breise nó scrúduithe nó comhairliúcháin ghaolmhara a d’fhéadfadh teacht aníos fad a bhíonn tú thar lear, ach nach ndearnadh a réamhfhaomhadh.

D’fhéadfadh an Scéim um Chóireáil Thar Lear cúnamh a sholáthar leis na costais taistil a mbíonn ar an othar íoc astu agus costais chompánach taistil, nuair is cuí.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór go n-atreoróidh comhairleach atá bunaithe in Éirinn thú a bhfuil cóir leighis á cur aige/aici ort mar othar poiblí, i dtaobh cóireála thar lear. Ní féidir leat tú féin a atreorú ná ní féidir le LG thú a atreorú.

Ní mór duitse, agus do chomhairleach atreoraithe, foirm iarratais a chomhlánú agus cóip de do litir atreoraithe a chur san áireamh. Chuir FSS treoir do chomhairligh a atreoraíonn othair le haghaidh cistiú faoin Scéim um Chóireáil Thar Lear (‘Guide for consultants referring patients for funding under the Treatment Abroad Scheme’) (pdf) i dtoll a chéile.

Ní mór go bhfaomhfaidh FSS d’iarratas sula dtaistealaíonn tú nó sula gcuireann tú tús leis an gcóireáil thar lear. Is gnách go bhfaighidh tú an cinneadh a rinneadh ar d’iarratas trí litir, idir 15 agus 20 lá oibre. Mura bhfaomhtar d’iarratas, inseofar duit na cúiseanna a bhí leis sin agus tabharfar faisnéis duit ar conas an cinneadh a achomharc.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

Chun teacht ar fhoirm iarratais, déan teagmháil leis an Oifig um Chóireáil Thar Lear trí ghlao ar an uimhir ábhartha theagmhála thíos.

I dtaobh othair linbh na n-ospidéal a leanas, is í an uimhir theagmhála 056 778 4553: Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn; Ospidéal Ollscolaíoch na Leanaí, Sráid Temple; Ospidéal Náisiúnta na Leanaí, Tamhlacht.

I dtaobh othair eile, braitheann an uimhir theagmhála ar an gcontae ina gcónaíonn tú:

Baile Átha Cliath, Cill Dara, Cill Mhantáin 056 778 4059
Corcaigh, Ciarraí, Ceatharlach, Cill Chainnigh, Tiobraid Árann Theas, Loch Garman, Port Láirge, an Mhí 056 778 4593
Gaillimh, Dún na nGall, Liatroim, Maigh Eo, Ros Comáin, Sligeach, an Cabhán, Muineachán, Lú 056 778 4554
An Clár, Luimneach, Tiobraid Árann Thuaidh 056 778 4579
Laois, an Longfort, Uíbh Fhailí, an Iarmhí 056 778 4548
Page edited: 16 March 2016