Cross-Border Healthcare Directive

Réamhrá

Má tá tú i dteideal seirbhísí sláinte poiblí a fháil in Éirinn, is féidir leat a roghnú chun na seirbhísí siúd a rochtain i mballstát eile an Aontais Eorpaigh (an AE) nó an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (an LEE), ina measc an Íoslainn, an Lichtinstéin agus an Iorua, agus aisíocfar an costas leat má chomhlíonann tú na riachtanais. Foráiltear dó seo sa Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann (Treoir ón AE 2011/24/AE, pdf).

Is ionann an méid a aisíocfar agus an méid a chosnódh an chóireáil sa chóras poiblí sláinte in Éirinn, nó an costas a bhí ar do chóireáil thar lear, más lú sin. Ní áirítear leis costais eile, ar nós costais taistil.

Ní chumhdaítear cóireálacha don Scéim um Chóireáil thar Lear faoin Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann. Go ginearálta, cumhdaíonn an Scéim um Chóireáil thar Lear cóireálacha nach bhfuil ar fáil in Éirinn agus ní chumhdaíonn an Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann ach cóireálacha atá ar fáil agus a chistítear go poiblí in Éirinn. Is féidir na difríochtaí idir an dá scéim a léamh.

Rialacha

Ní aisíocfar cistiú ach do chúram sláinte a chistítear go poiblí agus atá ar fáil go poiblí in Éirinn, ach is féidir leis an atreorú a bheith le seirbhís phoiblí nó phríobháideach sláinte sa tír eile. Íocann tú as costais na cóireála agus déanann tú iarratas ansin ar aisíocaíocht nuair a fhilleann tú ar Éirinn.

I measc na samplaí de chúram sláinte atá ar fáil faoin scéim seo, tá:

 • Cúram lae, othair chónaithigh agus othair sheachtraigh i seirbhísí géarospidéil, seirbhísí síciatracha ina measc
 • Cúram othair sheachtraigh phobalbhunaithe
 • Seirbhísí fiaclóireachta agus ortódóntacha (tá roinnt eisceachtaí ann, ar nós seirbhísí scagthástála fiaclóireachta i scoileanna)
 • Seirbhísí urlabhra agus teanga
 • Seirbhísí teiripe shaothair (agus roinnt eisceachtaí i gceist, ar nós measúnú le haghaidh áiseanna sa bhaile)
 • Seirbhísí síceolaíochta
 • Seirbhísí fisiteiripe
 • Seirbhísí míchumais
 • Seirbhísí oftalmacha
 • Seirbhísí meabhairshláinte
 • Clár meatadóin
 • Cúram andúile (agus an próiseas chun rochtain a fháil ar chúram andúile thar lear á leanúint)

Ní áirítear roinnt seirbhísí sláinte, mar shampla, trasphlandú orgáin agus cúram fadtéarmach ar nós cúram teach altranais.

D’fhoilsigh FSS liosta Ceisteanna Coitianta faoin Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun seirbhísí sláinte a úsáid i dtír eile agus go n-aisíocfar thú faoin Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann:

 • Ní mór go n-atreoraítear thú chuig an tseirbhís sláinte thar lear
 • Ní mór duit údarú roimh ré a fháil, más theastaíonn sé ó do chóireáil
 • Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht do chuid costas

Atreorú chuig cúram sláinte thar lear

Ar an mbealach céanna a dhéanfaí thú a atreorú chuig seirbhísí sláinte poiblí in Éirinn, ní mór thú a atreorú go dtí an tseirbhís sláinte a theastaíonn uait thar lear. D’fhéadfadh do LG (dochtúir teaghlaigh) nó comhairleach ospidéil, mar shampla, seo a dhéanamh. I gcás roinnt seirbhísí pobalbhunaithe, d’fhéadfadh gairmí de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an t-atreorú cuí a dhéanamh, ar nós altra sláinte poiblí, fiaclóir pobail nó ortódóntóir FSS.

Ba cheart go sonrófaí sa litir atreoraithe an cúram sláinte a theastaíonn, an gairmí sláinte thar lear a bhfuil tú á atreorú chucu agus a gclinic, a n-ospidéal nó láthair eile. Ba cheart go mbeifeá, nó an duine a atreoraíonn tú, a bheith sásta go bhfuil an soláthraí cúram sláinte thar lear cáilithe agus oiriúnach. Más mian leat rochtain a fháil ar fhaisnéis ar sheirbhísí nó ar sholáthraithe seirbhíse thar lear, déan teagmháil, le do thoil, leis an bPointe Teagmhála Náisiúnta don Bhallstát eile den AE/LEEA.

Cinntigh go bhfuil an tseirbhís a bhfuil rochtain uirthi á lorg agat cumhdaithe ag an Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann. Féadfaidh do chliniceoir atreoraithe comhairle a chur ort faoi seo ach má bhíonn amhras ort, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an bPointe Teagmhála Náisiúnta in Éirinn lena sheiceáil.

Údarú roimh ré

Má bhaineann fanacht thar oíche in ospidéal leis an gcóireáil, beidh ar FSS é seo a údarú roimh ré. I dtaobh cóireáil eile, moltar duit a sheiceáil cé acu an dteastaíonn nó nach dteastaíonn údarú roimh ré trí theagmháil a dhéanamh leis an bPointe Teagmhála Náisiúnta.

Ní mór duit féin agus an gairmí leighis a bhfuil tú á atreorú aige/aici le haghaidh cóireála thar lear an fhoirm iarratais le haghaidh údarú roimh ré (pdf) a chomhlánú. Glacann iarratais chomhlánaithe idir 15 agus 20 lá oibre lena bpróiseáil agus cuirfear ar an eolas thú ar chinneadh i litir.

Teastaíonn údarú roimh ré, chomh maith, i dtaobh cúram sláinte lena mbaineann an méid a leanas:

 • Bonneagar nó trealamh atá an-speisialaithe agus atá dianchostasach
 • Cóireálacha a chruthaíonn riosca ar leith don othar nó don daonra
 • Soláthraí cúram sláinte a d’fhéadfadh bheith ina chúis le buarthaí tromchúiseacha agus sonracha a bhaineann le cáilíocht nó le sábháilteacht an chúraim

Iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht costas

Chun aisíocaíocht a fháil ar na costais a íocann tú as do chóireáil, ní mór duit féin agus do sholáthraí cúram sláinte thar lear Sonrasc Pro-Forma na Treorach maidir le Cúram Sláinte Trasteorann (pdf) a chomhlánú agus é a sheoladh ar aghaidh, i dteannta an tsonraisc agus an fháltais ón soláthraí cúram sláinte.

Ní dhéanfar an aisíocaíocht ach leis an othar (nó le tuismitheoirí othar linbh).

D’fhoilsigh FSS na suimeanna aisíocaíochta le haghaidh cóireálacha éagsúla. Liostaítear cóireálacha i gcomhréir le cód – féadfaidh tú an cód a fháil do do chóireáil ón ngairmí cúram sláinte a rinne thú a atreorú. Más fearr leat, nó mura bhfuil do chóireáil liostaithe, féadfaidh tú sonraí a fháil ar na rátaí aisíocaíochta ón bPointe Teagmhála Náisiúnta.

I gcás cóireáil othair chónaithigh, bainfidh na muirir ar othair chónaitheacha phoiblí in ospidéil phoiblí in Éirinn.

Achomhairc

Má dhiúltaítear do d’iarratas, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh le Stiúrthóir Cúnta Náisiúnta Rannóg Conarthaí FSS – déan teagmháil leis an bPointe Teagmhála Náisiúnta.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Bhunaigh FSS oifig an Phointe Teagmhála Náisiúnta chun an Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann a riar in Éirinn.

National Contact Point

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
Kilkenny
Ireland

Teil:(056) 778 4546
R-phost: crossborderdirective@hse.ie

Page edited: 9 May 2018