Anseo atá tú: Baile > Sláinte > Teidlíochtaí maidir le seirbhísí sláinte > Cártaí leighis

Cártaí leighis

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cárta leighis do dhuine bíonn an sealbhóir sin i dteideal seirbhísí áirithe sláinte a fháil saor in aisce.

Chun cáiliú do chárta leighis, ní mór go mbíonn d’ioncam seachtainiúil faoi bhun figiúr áirithe i dtaobh mhéid do theaghlaigh. Cuirtear ioncam airgid, coigilteas, infheistíochtaí agus maoin (seachas do theach féin) san áireamh sa tástáil mhaoine.

De ghnáth, bíonn do chéile nó páirtnéir cleithiúnaí agus do leanaí cumhdaithe, chomh maith, don réimse céanna seirbhísí sláinte. Cártaí beaga plaisteacha iad cártaí leighis (den mhéid céanna le cárta creidmheasa). Beidh ainm do dhochtúra le sonrú ar do chárta leighis. Féadtar é a eisiúint ar feadh 3 bliana ar a mhéid, agus déantar athbhreithniú air ina dhiaidh sin.

Íocann sealbhóirí cárta leighis an Muirear Sóisialta Uilíoch ar a n-ioncam (seachas ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus iocaíochtaí FSS), ach ar ráta uasta 4%. Is é an t-aon díolúine ná daoine a thuilleann níos lú ná €10,036 sa bhliain. Ina theannta sin, d’fhéadfadh sealbhóirí cárta leighis bheith díolmhaithe ó mhuirir iompar scoile agus táillí scrúduithe Stáit a íoc i meánscoileanna atá faoi chistiú poiblí. Anuas air sin, d’fhéadfadh go soláthrófaí cabhair airgeadais nuair a bhíonn leabhair scoile á gceannach i scoileanna áirithe.

Cártaí Cuairte LG: Mura gcáilíonn tú do chárta leighis, ar bhunúis ioncaim, d’fhéadfadh go gcáileofá do Chárta Cuairte LG.

Cén seirbhísí sláinte is gnách a bhíonn cumhdaithe?

Má tá cárta leighis agat, bíonn tú i dteideal na seirbhísí a leanas a fháil:

Buiséid 2014

Fógraíodh go dtiocfaidh laghdú ar na teorainneacha ioncaim le haghaidh cártaí leighis do dhaoine atá os cionn 70 bliain d’aois anuas ó €600/€1,200 sa tseachtain (duine singil/lánúin) go dtí €500/€900 sa tseachtain. Beidh fáil go fóill ar an gCárta Cuairte LG do dhaoine atá os cionn 70 ag a bhfuil ioncam a mhéid le €700/€1,400 sa tseachtain. Tá sé beartaithe go mbeidh an reachtaíocht riachtanach i bhfeidhm faoi dheireadh 2013 nó go luath in 2014.

Tabharfar isteach cúram LG saor in aisce le linn 2014 do leanaí 5 bliana d’aois agus níos óige. Teastóidh reachtaíocht uaidh seo.

Méadófar an muirear oidis do shealbhóirí cárta leighis go dtí €2.50 (aníos ó €1.50), a mhéid le €25 sa mhí in aghaidh an duine nó an teaghlaigh (méadaithe ó €19.50). Meastar go mbeidh éifeacht ag na hathruithe nua ón 1 Nollaig 2013.

Beidh daoine dífhostaithe a fhilleann ar an obair i dteideal Cárta Cuairte LG a choimeád ar feadh 3 bliana gan tástáil mhaoine. Faoi láthair, is féidir leo a gcárta leighis a choimeád ar feadh 3 bliana. Teastaíonn reachtaíocht ón mbeart seo faoi láthair agus tá sé le tabhairt isteach i gcaitheamh 2014.

Beidh €10 milliún á shábháil tar éis táirgí a bhaint ón Liosta Earraí Inchúitithe don chárta leighis agus don Scéim Íocaíochta Drugaí. Déanfaidh FSS breithniú anois ar tháirgí atá le hathbhreithniú i gcomhlíonadh fhorálacha an Achta Sláinte (Praghsáil agus Soláthar Earraí Leighis), 2013.

Rialacha

Tástáil mhaoine

De ghnáth, cuirtear d’ioncam iomlán san áireamh sa tástáil mhaoine don chárta leighis.

Tá treoirlínte éagsúla i gceist don tástáil mhaoine, ag brath ar d’aois:

Bunaítear an measúnú a dhéantar ar lánúin ar mhaithe le cuspóirí cárta leighis ar aois an duine níos sine. Cuirtear aon airgead, coigilteas, infheistíochtaí nó maoin (seachas do theach féin) san áireamh sa tástáil mhaoine. Tá roinnt eisceachtaí ann, áfach.

Daoine atá díolmhaithe ón tástáil mhaoine

  • Iad siúd ag a bhfuil teidlíocht an AE – féach ‘Tuilleadh faisnéise’ thíos
  • Daoine a n-imríonn an druga Tailídimíd tionchar orthu
  • Mná a ndearnadh simfiseatóime orthu

Catagóirí eile

Is gnách go ndeonaítear cártaí leighis do leanaí atá faoi chúram altrama.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat ar feadh bliana nó níos faide agus má fhilleann tú ar an obair, d’fhéadfá bheith in ann do chárta leighis a choimeád ar feadh trí bliana ar a mhéid. Tá sé beartaithe é seo a athrú in 2014 ionas go mbeidh tú fós i dteideal Cárta Cuairte LG a choimeád gan dul faoi thástáil mhaoine nuair a fhilleann tú ar an obair, seachas cárta leighis a choimeád.

Daoine idir 16 agus 25 bliain d’aois, mic léinn san áireamh: d’fhéadfadh daoine sa chatagóir seo, atá ag brath ar a dtuismitheoirí i dtaobh cúrsaí airgeadais de, bheith i dteideal cárta leighis a fháil má shásaíonn siad an tástáil mhaoine. Má tá siad ag brath ar a dtuismitheoirí i dtaobh cúrsaí airgeadais de, is gnách nach mbíonn siad i dteideal cárta leighis a fháil má bhíonn ceann ag a dtuismitheoirí. Go ginearálta, beidh mac léinn a bhfuil Liúntas Míchumais á fháil aige/aici i dteideal cárta leighis a fháil.

Tar éis go n-eisítear do chárta

Má thagann athrú ar do chuid cúinsí, ní mór duit FSS a chur ar an eolas, mar gheall go bhféadfadh nach mbeifeá i dteideal é a shealbhú a thuilleadh. Mar shampla, má thagann athrú ar d’ioncam nó ar chúinsí do theaghlaigh, ní mór duit an tAonad Cláraithe Cliant a chur ar an eolas a luaithe is féidir – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Déanfar athbhreithniú tréimhsiúil ar do chárta.

Athbhreithnithe

Iarrfaidh FSS ort ó am go ham chun do chuid cúinsí a dhearbhú. Seoltar foirm athbhreithnithe chugat, agus is gá í a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais chuig an Aonad Cláraithe Cliant. Mura seolann tú d’fhoirm athbhreithnithe ar ais, ní féidir athmheasúnú a dhéanamh ar d’iarratas agus d’fhéadfadh nach n-atheiseofaí do chárta arís.

Féadfaidh tú leanúint le do chárta éagtha a úsáid fad a bhíonn athbhreithniú ar bun, a fhad agus a bhíonn baint agat sa phróiseas athbhreithnithe. Féadfaidh aon dochtúir nó poitigéir do theidlíocht a dhearbhú nó féadfaidh tú do theidlíocht a dhearbhú trí na córais chleachtais LG, nó féadfaidh tú do theidlíocht a dhearbhú tú féin ar líne ag medicalcard.ie.

Má bhogann tú teach

Féadfaidh tú do chárta a úsáid ar feadh 3 mhí ar a mhéid má tá tú i do chónaí go sealadach lasmuigh de cheantar d’Oifige Áitiúla Sláinte. Sa chás seo, féadfaidh tú freastal ar aon LG sa cheantar atá ag glacadh páirte sa scéim cártaí leighis. Má bheidh tú as baile ar feadh tréimhse níos faide ná 3 mhí, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar an Oifig Áitiúil Sláinte sa cheantar sin chun cárta leighis a fháil. Má bhogann tú chuig áit eile i gceantar d’Oifige Áitiúla Sláinte, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chun do dhochtúir a athrú.

Conas iarratas a dhéanamh

Má bhíonn aon cheisteanna agat sula seolann tú d’iarratas ar aghaidh, féadfaidh tú glao a chur ar Íosghlao 1890 252 919, teagmháil a dhéanamh le d’Oifig Áitiúil Sláinte, nó ríomhphost a sheoladh chuig clientregistration@hse.ie.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne ar chárta leighis ag medicalcard.ie. Seo an modh is tapúla chun an cárta a fháil. Seolfar an fhoirm chomhlánaithe ar ais chugat.

Mar mhalairt air sin, féadfaidh tú foirm iarratais ar chárta leighis a íoslódáil:

Foirm Iarratais MC1 ar Chárta Leighis/Cárta Cuairte LG (pdf)

Foirm Iarratais MC1(a) ar Chárta Leighis/Cárta Cuairte LG – Daoine 70 Bliain D’Aois nó Níos Sine (pdf)

Sa mhullach air sin, féadfaidh tú foirm iarratais agus liosta de na LGanna atá ag glacadh páirte sa scéim a fháil ó d’ionad áitiúil sláinte nó san Oifig Áitiúil Sláinte i do cheantar.

Tugann tú an fhoirm chuig an LG a roghnaigh tú ón liosta de dhochtúirí atá ag glacadh páirte sa scéim. De ghnáth, ní mór go mbeidh áit chleachtais an LG a roghnaíonn tú suite laistigh de 7 míle ón áit a gcónaíonn tú. Ní mór go gcomhaontaíonn an LG glacadh leat mar othar. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi sheirbhísí LG le haghaidh shealbhóirí an chárta leighis anseo. Má ghlacann an LG leat mar othar, síneoidh sé/sí an fhoirm.

Seolann tú an fhoirm ar ais chuig an Aonad Cláraithe Cliant, mar aon leis an bhfianaise cháipéise a shonraítear ar an bhfoirm.

Féadfaidh tú dul chun cinn d’iarratais ar chárta leighis a rianú ar medicalcard.ie.

Tá ceisteanna coitianta ag FSS ar chártaí leighis agus ar Chártaí leighis/Cártaí Cuairte LG do dhaoine 70 bliain d’aois agus níos sine.

Achomhairc

Má diúltaíodh cárta leighis duit agus mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh, féadfaidh tú iarraidh go ndéanfar athbhreithniú air. D’fhéadfadh gur tháinig athrú ar do chúinsí, nó d’fhéadfadh gur fhág tú roinnt faisnéis ábhartha ar lár ón mbuniarratas. Mura bhfuil tú sásta leis an athbhreithniú, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh leis an Oifig Achomhairc i do cheantar FSS. Beidh na sonraí teagmhála le sonrú i do litir dhiúltaithe, chomh maith. Tabharfaidh an Oifig Achomhairc faoi athmheasúnú ar d’iarratas. Tabharfaidh foireann FSS faoi seo, nach raibh baint acu leis an gcinneadh a dhéanamh ar do bhuniarratas.

An tAonad Cláraithe Cliant

Bosca oifig phoist 11745
Fionnghlaise
Baile Átha Cliath 11

Teil:+353 1 834 3644 (if calling from outside Ireland)
Lóghlao:1890 252 919
Facs:(01) 834 3589
Láithreán Gréasáin: https://www.sspcrs.ie/portal/medapp/index.jsp
R-phost: clientregistration@hse.ie

Tuilleadh faisnéise

Teidlíocht faoi Rialacháin an AE

Má tá pinsean slándála sóisialaí á fháil agat ó thír eile den AE/LEE nó ón Eilvéis, nó má tá tú ag oibriú agus má tá árachas sóisialta á íoc agat in aon cheann de na tíortha seo, d’fhéadfá cáiliú do chárta leighis faoi rialacha an AE má tá gnáthchónaí ort in Éirinn.

Ní mór nach bhfuil tú faoi réir reachtaíochta um árachas sóisialta na hÉireann. Ciallaíonn seo nach mór go bhfuil íocaíocht ranníocach leasa shóisialaigh Éireannaigh á fáil agat nó go bhfuil tú ag oibriú in Éirinn agus go bhfuil tú faoi dhliteanas ÁSPC a íoc.

Má tá cónaí in Éirinn ort agus más cleithiúnaí pinsinéara thú, atá i dteideal faoi Rialacháin an AE, nó más cleithiúnaí duine thú atá ag oibriú i dtír eile atá cumhdaithe ag na Rialacháin, d’fhéadfá bheith i dteideal cárta leighis a fháil. Ní mór nach bhfuil tú faoi réir reachtaíochta um árachas sóisialta na hÉireann (i gcás cleithiúnaithe linbh, baineann an riail seo leis an gcéile nó an duine atá ina bhfeighil).

Ina theannta sin, d’fhéadfadh go gcáileofaí oibrithe sannta agus a gcleithiúnaithe do chárta leighis. Oibrithe iad seo atá fostaithe i dtír eile atá cumhdaithe ag na rialacháin ach a seolann a bhfostóirí iad chun oibriú in Éirinn ar feadh tréimhse theoranta.

Page edited: 20 December 2013

Ábhar Gaolmhar

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.