Anseo atá tú: Baile > Sláinte > Teidlíochtaí maidir le seirbhísí sláinte > Cártaí Cuairte LG (Liachleachtóir Ginearálta)

Cártaí Cuairte LG (Liachleachtóir Ginearálta)

Eolas

Mura gcáilítear thú do chárta leighis, d’fhéadfá bheith i dteideal Cárta Cuairte LG a fháil. Ceadaíonn Cártaí Cuairte LG duit cuairt a thabhairt ar do dhochtúir teaghlaigh saor in aisce.

Mura bhfuil cárta leighis nó Cárta Cuairte LG agat, níl cuairteanna ar dhochtúirí teaghlaigh saor in aisce. Chun cur isteach ar Chárta Cuairte LG, ba cheart go mbeadh gnáthchónaí ort in Éirinn. Is é sin, caithfidh tú a bheith i do chónaí anseo, agus é a bheith i gceist agat maireachtáil anseo ar feadh bliana. Féadfaidh tú níos mó a léamh faoi theidlíocht chun seirbhísí sláinte poiblí a fháil anseo. Caithfidh tú treoirlínte ioncaim shonracha a chomhlíonadh chomh maith.

I gcásanna, mar shampla, ina bhfuil riocht leanúnach leighis ar dhuine óna dteastaíonn cóireáil eisceachtúil agus rialta nó cuairteanna a thabhairt ar an dochtúir, is féidir le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) Cárta a dheonú don duine nó don teaghlach sin fiú nuair a sháraíonn a n-ioncam na treoirlínte. De ghnáth, ní dhéanfaidh FSS breithniú ach ar na hiarratais seo nuair a bhíonn riocht leanúnach leighis ina chúis nó gur dócha go bhfuil sé ina chúis le cruatan airgeadais míchuí.

Is cárta plaisteach é an Cárta Cuairte LG, ar chomh-mhéid le cárta creidmheasa. Tá tástálacha fola chun riocht a dhiagnóisiú nó chun monatóireacht a dhéanamh ar riocht cumhdaithe, ach níl aon drugaí ordaithe a bhaineann le do chuairt ar do LG saor in aisce. Bíonn cártaí faoi réir athbhreithniú mar gheall go bhféadfadh leibhéil ioncaim athrú, go bhfásann cleithiúnaithe aníos, nó go bhféadfadh athruithe eile tarlú a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar incháilitheacht. Cuimsíonn sé cuairteanna ar sheirbhísí LG lasmuigh d'uaireanta oibre.

Ní cheadaíonn Cártaí Cuairte LG duit ach cuairt a thabhairt ar do LG saor in aisce. Níl aon drugaí ordaithe a bhaineann le do chuairt ar do LG saor in aisce. Ina ionad sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chun bheith mar chuid den Scéim Íocaíochta Drugaí. Ní íocann an Cárta Cuairte LG as muirir ospidéil.

Rialacha

Déantar tástáil mhaoine chun teidlíocht a dheimhniú don Chárta Cuairte LG. Is é sin, déanann FSS measúnú ar d’ioncam mar chuid den phróiseas iarratais.

Teorainneacha Ioncaim do dhaoine faoi bhun 70

Is ionann na rialacha chun measúnú a dhéanamh ar shuim d’ioncaim agus iad sin don tástáil mhaoine cárta leighis do dhaoine faoi bhun 70 bliain d’aois ach is airde na teorainneacha ioncaim don Chárta Cuairte LG ná na teorainneacha don chárta leighis.

Teorainn sheachtainiúil ioncaim don Chárta Cuairte LG (ollioncam lúide cáin, MSU agus ÁSPC

Catagóir
Daoine faoi bhun 66 bliain d’aois Daoine idir 66 agus 69 bliain d’aois
Duine singil a chónaíonn leis/léi féin €276 €302
Duine singil a chónaíonn lena t(h)eaghlach €246 €260
Lánúin phósta nó chomhchónaithe (nó tuismitheoir aonair ag a bhfuil leanaí cleithiúnaí) €400 €447
Liúntas le haghaidh gach duine den chéad bheirt leanaí faoi bhun 16 €57 €57
Liúntas le haghaidh an tríú linbh agus gach leanbh ina dhiaidh sin faoi bhun 16 €61.50 €61.50
Liúntas le haghaidh gach duine den chéad bheirt leanaí os cionn 16 (gan ioncam ar bith) €58.50 €58.50
Liúntas le haghaidh an tríú linbh agus gach leanbh os cionn 16 ina dhiaidh sin (gan ioncam ar bith) €64 €64
Gach cleithiúnaí os cionn 16 atá ag tabhairt faoi oideachas tríú leibhéal lánaimseartha gan cúnamh deontais €117 €117

Anuas air sin, tá liúntais ann le haghaidh costais réasúnta a thabhaítear maidir le costais chúram leanaí agus íocaíochtaí cíosa/morgáiste.

Déantar measúnú ar liúntais sheachtainiúla taistil chuig an obair mar chostas iarbhír iompair phoiblí, nó míleáiste amhail 30 cent sa mhíle (18 cent sa km).

Teorainneacha ioncaim do dhaoine os cionn 70

Is ionann na rialacha chun measúnú a dhéanamh ar shuim d’ioncaim agus iad sin don tástáil mhaoine cárta leighis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois ach is airde na teorainneacha ioncaim don Chárta Cuairte LG ná na teorainneacha don chárta leighis.

Má tá tú os cionn 70 bliain d’aois agus má tá ollioncam inmheasúnaithe seachtainiúil agat a sháraíonn €500 ach nach sáraíonn €700 i gcás duine singil (nó os cionn €900 ach gan €1,400 a shárú i gcás lánúine), féadfaidh tú Cárta Cuairte LG a fháil. Mura bhfuil d’ioncam os cionn €500 i gcás duine singil (nó gan €900 a shárú i gcás lánúine), féadfaidh tú cáiliú le haghaidh Cárta Leighis.

Ioncam os cionn na teorann

Nuair a dhéanann tú iarratas ar Chárta Cuairte LG, déanfar measúnú ort i dtosach báire le haghaidh teidlíochta do chárta leighis. Má tá d’ioncam os cionn na teorann cuí, déanfaidh an t-oifigeach cinntitheach breithniú ar cibé acu an mbeadh nó nach mbeadh sé ina údar le cruatan míchuí duit má dhiúltaítear cárta leighis duit.

Mura gcáilíonn tú do chárta leighis, déantar measúnú ort le haghaidh Cárta Cuairte LG. Má tá d’ioncam os cionn na teorann cuí, déanfaidh an t-oifigeach cinntitheach breithniú ar cibé acu an mbeadh nó nach mbeadh sé ‘ina chruatan míchuí’ ort íoc as Seirbhísí LG mura bhfuil Cárta Cuairte LG agat.

Má tá tú os cionn 70 agus mura gcáilíonn tú don tástáil mhaoine do daoine os cionn 70 féadtar measúnú a dhéanamh ort faoi rialacha na tástála maoine ginearálta a bhíonn i gceist i gcás daoine faoi bhun 70. Ciallaíonn seo go gcuirfear san áireamh cruatan féideartha a eascraíonn ó dhiúltú má sháraíonn d’ioncam teorainneacha na scéime ginearálta. Ciallaíonn sé, chomh maith, gur féidir d’ioncam a mheasúnú faoi rialacha na scéime ginearálta. Tá teorainneacha níos ísle ag na rialacha seo ach áiríonn siad roinnt neamhairde ioncaim agus ceadaíonn siad roinnt costas ar nós costais chíosa agus mhorgáiste a chur san áireamh.

Achomhairc

Má dhiúltaítear d’iarratas ar Chárta Cuairte LG, gheobhaidh tú litir ó FSS ina luaitear seo. Anuas air sin, leagtar amach sa litir seo na cúiseanna ar diúltaíodh d’iarratas. Mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh, féadfaidh tú iarraidh go ndéanfar athbhreithniú air. D’fhéadfadh gur tháinig athrú ar do chúinsí, nó d’fhéadfadh gur fhág tú roinnt faisnéis ábhartha ar lár ón mbuniarratas. Mura bhfuil tú sásta leis an athbhreithniú, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh le hOifig Achomhairc do Cheantar FSS. Beidh na sonraí teagmhála le sonrú i do litir dhiúltaithe, chomh maith. Tabharfaidh an Oifig Achomhairc faoi athmheasúnú ar d’iarratas. Tabharfaidh foireann FSS faoi seo, nach raibh baint acu leis an gcinneadh a dhéanamh ar do bhuniarratas.

Athbhreithnithe

Déantar athbhreithniú tréimhsiúil ar do theidlíocht chun Cárta Cuairte LG a fháil. Déantar seo mar gheall go bhféadfadh athrú teacht ar chúinsí. Mura seolann tú d'fhoirm athbhreithnithe ar ais, b'fhéidir nach n-atheiseofar do Chárta Cuairte LG. Má sheolann tú an fhoirm athbhreithnithe ar ais i dtráth, sínfear do theidlíocht go dtí go mbeidh an t-athbhreithniú críochnaithe, a fhad agus a leanann tú ag comhoibriú leis an athbhreithniú.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar Chárta Cuairte LG, úsáideann tú an fhoirm chéanna a úsáidtear chun iarratas a dhéanamh ar chárta leighis. Mar chuid den phróiseas iarratais don Chárta Cuairte LG, déanfar measúnú, chomh maith, ar do theidlíocht chun cárta leighis a fháil.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne ar chárta leighis nó ar Chárta Cuairte LG ag medicalcard.ie. Seo an modh is tapúla chun an cárta a fháil. Seolfar an fhoirm chomhlánaithe ar ais chugat.

Mar mhalairt air sin, féadfaidh tú foirm iarratais a íoslódáil le haghaidh Cárta Cuairte LG agus cárta leighis:

Foirm Iarratais MC1 ar Chárta Leighis/Cárta Cuairte LG (pdf)

Foirm Iarratais MC1(a) ar Chárta Leighis/Cárta Cuairte LG – Daoine 70 Bliain D’Aois nó Níos Sine (pdf)

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le 1890 252 919 nó le d’Oifig Áitiúil Sláinte chun teacht ar bhreis faisnéise ar Chártaí Cuairte LG. Ina theannta sin, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cláraithe Cliant. Seo a leanas an seoladh a seolfaidh tú an fhoirm chomhlánaithe chuige:

An tAonad Cláraithe Cliant

Bosca oifig phoist 11745
Fionnghlaise
Baile Átha Cliath 11

Teil:+353 1 834 3644 (if calling from outside Ireland)
Lóghlao:1890 252 919
Facs:(01) 834 3589
Láithreán Gréasáin: https://www.sspcrs.ie/portal/medapp/index.jsp
R-phost: clientregistration@hse.ie

Page edited: 16 July 2015

Ábhar Gaolmhar

  • Cártaí leighis
    Tugann an scéim cártaí leighis an teidlíocht do dhaoine áirithe seirbhísí sláinte poiblí saor in aisce a fháil. Mínítear sa cháipéis seo an cárta leighis agus conas iarratas a dhéanamh air.
  • Seirbhísí máithreachais agus leasa naíonán
    Cuireann an tseirbhís sláinte phobail seirbhísí máithreachais saor in aisce ar fáil do mháithreacha agus do naíonáin suas go dtí 6 sheachtain tar éis a mbreithe.
  • Breoiteacht agus tú imithe ar scor
    Tá raon d’íocaíochtaí agus sheirbhísí ar fáil in Éirinn chun tacaíocht a thabhairt do dhaoine aosta a éiríonn tinn nó a thiteann faoi mhíchumas. Eolas maidir le tacaíochtaí ioncaim, cúram sláinte, tithíocht, cánachas agus cúram a thabhairt do dhuine eile.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.