Scéim Íocaíochta Drugaí

Réamhrá

Faoin Scéim Íocaíochta Drugaí, íocann tú €134, ar a mhéid in aghaidh na míosa ar dhrugaí forordaithe, cógais agus roinnt fearas a úsáidfidh tú féin agus do mhuintir sa mhí sin.

Má socraíodh praghas tagartha do na drugaí a ordaítear duit, is é seo an praghas a úsáidfidh FSS chun do chostais mhíosúla drugaí a ríomh.

Rialacha

Chun cáiliú don scéim seo, ní mór go bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn. Ciallaíonn gnáthchónaí a bheith in Éirinn go bhfuil cónaí ort anseo ar feadh bliain amháin, ar a laghad, nó go bhfuil sé beartaithe agat cónaí anseo ar feadh bliain amháin, ar a laghad.

Cumhdaíonn an scéim an duine a rinne iarratas, a c(h)éile/a p(h)áirtnéir, agus a leanaí faoi aois 18 mbliana (nó faoi 23 má tá siad in oideachas lánaimseartha). Féadtar cleithiúnaí atá ag cónaí sa teaghlach agus atá faoi mhíchumas fisiciúil nó meabhrach nó ar a bhfuil breoiteacht agus nach bhfuil in ann aire iomlán a thabhairt dó/di féin, a chur san áireamh i gcaiteachas an teaghlaigh, gan aird ar aois an duine sin.

Nuair a chláraíonn tú don scéim, eiseoidh d’Oifig Áitiúil Sláinte svaidhpchárta plaisteach do gach duine a ainmnítear ar an bhfoirm chlárúcháin. Ba cheart duit an cárta seo a sholáthar nuair a líontar oidis duit.

An cárta a úsáid

Ní gá duit clárú le cógaslann ar leith don scéim ach ar mhaithe le háisiúlacht, moltar duit an chógaslann chéanna a úsáid i gcaitheamh mí ar leith más mian leat a sheachaint níos mó ná an €134 uasta a íoc.

Aisíocaíocht as suimeanna os cionn na tairsí a éileamh

Má íocann tú níos mó ná an t-uasmhéid, mar shampla, mar gheall gur gá duit dhá chógaslann nó níos mó a úsáid i gcaitheamh mí amháin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht na suime os cionn na tairsí.

Chun iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht, is féidir leat foirm éilimh a fháil ó d’Oifig Sláinte Áitiúil, ar líne ag drugspayment.ie, nó trí ghlao ar 1890 252 919. Seol an fhoirm chomhlánaithe éilimh chuig an seoladh a thugtar ar an bhfoirm.

Féadfaidh tú stádas d’iarratais ar aisíocaíocht a sheiceáil trí drugspayment.ie.

Cártaí Éagtha na Scéime Íocaíochta Drugaí

Eisítear Cárta na Scéime Íocaíochta Drugaí do thréimhse theoranta (5 bliana, de ghnáth). Nuair a éagann do chárta, ní mór duit iarratas a dhéanamh arís chun cárta nua a fháil. Féadfaidh tú na foirmeacha iarratais a fháil ó do chógaslann áitiúil nó ó d’Oifig Sláinte Áitiúil.

Cártaí na Scéime Íocaíochta Drugaí atá ar iarraidh nó a cailleadh

Má chailleann tú do Chárta Scéim Íocaíochta Drugaí nó má ghoidtear é nó má dhéantar díobháil dó, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’Oifig Sláinte Áitiúil.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá fáil ar an bhfoirm iarratais ó chógaslanna nó ó d’Oifig Sláinte Áitiúil. Ina theannta sin, féadfaidh tú foirm iarratais ar an Scéim Íocaíochta Drugaí (pdf) a íoslódáil anseo. Má bhíonn aon deacrachtaí agat leis an bhfoirm a chomhlánú, is féidir leis an bhfoireann i do chógaslann áitiúil nó d’Oifig Sláinte Áitiúil comhairle agus cúnamh a thabhairt duit.

Seol an t-iarratas comhlánaithe chuig d’Oifig Sláinte Áitiúil.

Tuilleadh eolais

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ó d’Oifig Sláinte Áitiúil.

Page edited: 2 January 2018