An Chomhairle Stáit

Eolas

Údarás comhairle í an Chomhairle Stáit a chuireann cúnamh agus comhairle ar fáil don Uachtarán. Ní mór don Uachtarán dul i gcomhairle leis an gComhairle Stáit roimh dó/dí cuid de na feidhmeanna, atá aige/aici a chur i gcrích.

Ní mór don Uachtarán comhairle a ghlacadh ón gComhairle Stáit roimh dó/dí cruinniú de cheachtar nó de dhá Theach an Oireachtais a thionól. Ní mór don Uachtarán freisin dul i gcomhairle leis an gComhairle Stáit maidir le cuid dá c(h)umhachtaí a bhaineann le reachtaíocht a chur i gcrích. Bunadh an Chomhairle Stáit faoi alt 31 Bunreacht na hÉireann.

Tá trí rannóg daoine gur féidir leo a bheith ina mbaill den Chomhairle Stáit:

  • De bhua oifige atá na daoine seo ina mbaill. Ina measc tá an Taoiseach, an Tánaiste , an Príomh-Bhreitheamh, Uachtarán na hArd-Chúirte, Ceann Comhairle Dháil Éireann, Cathaoirleach Sheanad Éireann agus an tArd-Aighne.
  • Daoine a bhí tráth in oifig. Ina measc Iar Uachtaráin, Iar Thaoisigh agus Iar Phríomh-Bhreithimh a bhfuil sé ar a gcumas agus ar fonn leo gníomhú.
  • Baill ceapaithe ag an Uachtarán. Is féidir leis an Uachtarán suas le seachtar a cheapadh agus maireann a dtréimhse ar an gComhairle chomh fada agus a mhaireann téarma oifige an Uachtaráin sin. Má tá fáth réasúnta ag an Uachtarán, is féidir leis/léi deireadh a chur le ceapachán na mball sin.

Ní mór do gach comhalta nua den Chomhairle Stáit an dearbhú seo a leanas a dhéanamh mar atá leagtha síos i mBunreacht na hÉireann;

"I láthair Dia na nUilechumhacht, táimse, á ghealladh agus á dhearbhú go sollúnta agus go fíreannach mo dhualgais i mo chomhalta den Chomhairle Stáit a chomhlíonadh go dílis coinsiasach."

Page edited: 12 May 2015