Seirbhísí dóiteáin

Eolas

Tá na seirbhísí dóiteáin in Éirinn faoi bhainistíocht na n-údarás áitiúil, agus bíonn feidhm chomhairleach, reachtaíochta agus déanta cinntí ag an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tá na 30 seirbhís dóiteáin á bhfeidhmiú ag údarás dóiteáin, atá á mbainistiú ag na húdaráis áitiúla mórthimpeall an Stáit. Reáchtálann foireann na seirbhísí dóiteáin 220 stáisiún dóiteáin timpeall na tíre agus tá lucht múchta dóiteáin lánaimseartha gairmiúil mar aon le foireann choimeádta pháirtaimseartha fosaithe acu. Foireann choimeádta iad thart ar dhá thrian den fhoireann iomlán náisiúnta, agus déantar iad a earcú i gceantair thuaithe, agus bíonn fáil orthu le haghaidh éigeandála ag gach tráth. Soláthraíonn foireann dóiteáin lánaimseartha seirbhís do chathracha agus bailte níos mó, agus déanann siad sealobair chun seirbhís 24 uair ar ghlao-dhualgas a chur ar fáil.

Cistiú

Tugtar cistiú do na Seirbhísí Dóiteáin in Éirinn ó 3 fhoinse:

 • An Rialtas

Faigheann gach údarás áitiúil ciste ón Rialtas chun seirbhís dóiteáin a fheidhmiú. Tháinig an ciste seo in ionad rátaí baile. Ina theannta sin, tugann an Rialtas cistiú do ghrúpaí deonacha a chuireann seirbhís tarrthála pluaise agus sléibhe ar fáil, agus foilsíonn siad na staitisticí bliantúla dóiteáin don tír.

 • Ráta tráchtála

Bailíonn údaráis áitiúla rátaí bliantúla (muirir) ó áitribh thráchtála. Gearrtar na rátaí seo chun íoc as costas sheirbhísí an údaráis áitiúil a sholáthraítear do ghnólachtaí, lena n-áirítear soláthar seirbhísí dóiteáin.

 • Muirir

Ceadaítear d’údaráis áitiúla, faoi na hAchtanna Seirbhísí Dóiteáin, chun muirear a ghearradh ar sheirbhísí dóiteáin agus gearrann tromlach na n-údarás áitiúil muirir. Mar shampla, gearrann roinnt údaráis áitiúla buntáille ar dhóiteáin tí, ar nós dóiteáin simléir, agus féadtar an costas iomlán a lorg i gcás tinte tráchtála, tinte foraoise, aláraim bhréige agus cásanna inar gá trealamh speisialta a úsáid. Ní ann, áfach, do shraith aonfhoirmeach seirbhísí dóiteáin a ghearrtar nó sraith aonfhoirmeach rátaí muirir.

Anuas air sin, gearrann údaráis dóiteáin muirear ar iniúchtaí seirbhís dóiteáin. Féadfaidh na muirir seo a bheith éagsúil ó údarás áitiúil go húdarás áitiúil, agus féadfaidh siad a bheith athraitheach, freisin, ag brath ar chineál an áitribh ar a bhfuil iniúchadh á dhéanamh.

Sábháilteacht dóiteáin

Sannadh feidhm na Roinne don Stiúrthóireacht Náisiúnta do Bhainistiú Dóiteáin agus Éigeandála maidir le cur chun cinn na sábháilteachta dóiteáin agus an choisc ar dhóiteáin ar leibhéal náisiúnta. Dlúthoibríonn siad le húdaráis dóiteáin timpeall na tíre chun an cuspóir seo a bhaint amach agus comhoibríonn siad le Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart Éireann, chomh maith. Díríonn na ngníomhaíochtaí um chur chun cinn go príomha ar Sheachtain Náisiúnta na Sábháilteachta Dóiteáin, a thiteann amach go luath i nDeireadh Fómhair.

Oiliúint

Cuirtear oiliúint ar fáil ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil in ionaid timpeall na tíre. Ar cheann d’fheidhmeanna na Stiúrthóireachta Náisiúnta tá tacú le hoiliúint na bpearsanra seirbhísí dóiteáin. Feidhmítear clár bliantúil oiliúna.

Is é an t-ionad oiliúna is mó in Éirinn Ionad Oiliúna Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath, a chuireann cúrsaí ar fáil i sábháilteacht dóiteáin agus bainistíocht sábháilteacht dóiteáin do chuideachtaí lasmuigh de na seirbhísí dóiteáin.

Rialacha

Cumhachtaí na seirbhíse dóiteáin ag láthair dhóiteáin

Tá an chumhacht ag an oifigeach ceannais ag láthair éigeandála faoin Acht um Sheirbhísí Dóiteáin, 1981 (arna leasú ag Cuid 3 den Acht um Cheadúnú Ócáidí Laistigh, 2003) rud ar bith a dhéanamh, nó orduithe a thabhairt dá lucht múchta dóiteáin nó do phearsanra eile rud ar bith a dhéanamh is gá chun an tine a mhúchadh nó chun daoine a chosaint nó a shábháil atá bainteach san éigeandáil. I gcás dóiteán amhrasta, áirítear le cumhachtaí an Oifigigh Cheannais:

 • An chumhacht chun aon mhaoin a iontráil, sa chás go gcreidtear go bhfuil dóiteán tar éis tosú
 • An chumhacht chun aon fhoirgneamh a aslonnú
 • An chumhacht chun aon fhoirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh a scartáil
 • An chumhacht chun soláthar uisce a ghlacadh ó aon fhoinse phoiblí, phríobháideach, nádúrtha nó shaorga.

Tá múchtóirí dóiteáin díolmhaithe ó chaingean dlí i gcúrsa a ndualgas laistigh d’fhorálacha an Achta.

Ciontuithe faoi na hAchtanna um Sheirbhísí Dóiteáin agus an tAcht um Cheartas Coiriúil, 2006

Faoi na hAchtanna um Sheirbhísí Dóiteáin 1981 agus 2003, is cion é:

 • Aláram bréige a thabhairt go feasach do na seirbhísí dóiteáin
 • Cur isteach ar nó cosc a chur ar aon bhéal tuile nó ar aon fhoinse eile de sholáthar uisce

D’fhéadfaí fíneáil a mhéid le €3,000 nó téarma príosúin a ghearradh ar feadh tráth nach faide ná 6 mhí nó an dá mar phionós ar na cionta seo.

Féadtar pionós mar gheall ar chionta níos tromchúisí, ar nós rialacháin um shábháilteacht dóiteáin a shárú maidir le

 • Méid, dearadh agus úsáid foirgneamh
 • Áiseanna leordhóthanacha éalaithe dóiteáin a sholáthar
 • An líon uasta áititheoirí a cheadaítear faoi na rialacháin

a ghearradh ar ciontú ar dhíotáil le fíneáil a mhéid le €130,000 nó téarma príosúin nach faide ná 2 bhliain a ghearradh nó an dá rud.

Cion atá ann i gcomhréir le hAlt 185 den Acht um Cheartas Coiriúil, 2006 pearsanra briogáid dóiteáin a ionsaí nó bagairt orthu fad a thugann siad faoina gcuid dualgas. D’fhéadfaí fíneáil a mhéid le €5,000 nó téarma príosúin a ghearradh ar feadh tráth nach faide ná 7 mbliana (nó an dá rud) mar phionós ar an gcion seo. Anuas air sin, is cion é cosc no bac a chur ar phearsanra briogáid dóiteáin tabhairt faoina gcuid dualgas. Gearrfar fíneáil a mhéid le €2,500 agus/nó 6 mhí sa phríosún mar gheall ar an gcion seo.

Teastais um Shábháilteacht Dóiteáin

Déanann na Rialacháin um Rialáil Foirgníochta, 1997-2013 forálacha, i measc rudaí eile, do chóras Teastais Sábháilteacht Dóiteáin lena léiriú go gcomhlíonann dearaí foirgnimh na rialacháin sábháilteacht dóiteáin. Ceanglaítear ar fhorbróirí gach foirgnimh nua, seachas foirgnimh thí, Teastas Sábháilteacht Dóiteáin a fháil. Cé gurb ann do theastais éagsúla do shaghsanna éagsúla forbartha, is gá do gach forbróir a bpleananna agus dearaí a chur faoi bhráid a n-údaráis áitiúil dóiteáin.

Déanann foireann shinsearach na seirbhísí dóiteáin iniúchadh ar phleananna an fhorbróra, a chinntíonn go bhfuil áiseanna leordhóthanacha éalaithe dóiteáin ann agus gur dearadh an foirgneamh ar bhealach a chuireann cosc agus teorainn ar leathadh dóiteáin. Má bhíonn siad sásta, eisíonn an t-údarás um rialáil foirgníochta teastas.

Iniúchadh Foirgneamh

Faoi fhorálacha na nAchtanna um Sheirbhísí Dóiteáin, féadfaidh iniúchóirí údaraithe ó na seirbhísí dóiteáin cuairt a thabhairt ar aon fhoirgneamh agus é a iniúchadh atá laistigh dá ndlínse. Féadfaidh siad iarraidh ar aon chinn de na sonraí a leanas:

 • Líon na bhfostaithe nó na n-áititheoirí san fhoirgneamh
 • Cuspóir aon seomra nó limistéir san fhoirgneamh
 • Na hábhair a úsáideadh i dtógáil an fhoirgnimh
 • Aon cháipéisí oifigiúla a bhaineann le sábháilteacht an fhoirgnimh.

Sa bhreis air sin, féadfaidh na hiniúchóirí scrúdú a dhéanamh ar an soláthar uisce agus ceadaítear dóibh aon trealamh riachtanach a thabhairt leo ar shuíomh agus chun scrúdú nó tástáil a dhéanamh ar aon chórais téimh, soilsithe nó aeraithe mar aon le haon substaintí a úsáidtear nó a stóráiltear laistigh d’áitreabh.

Féadfaidh iniúchóir seirbhísí dóiteáin iarraidh ar úinéirí maoine líoníochtaí nó pleananna foirgneamh a sholáthar atá faoina n-úinéireacht. Tá dualgas dlíthiúil ar an úinéir chun freagra sásúil a sholáthar don iniúchóir. Mura bhfuil an t-iniúchóir sásta leis an méid a aimsíonn sé/sí, féadfaidh sé/sí iarratas a dhéanamh ar an Ard-Chúirt ar ordú a cheanglaíonn go mbaintear, go n-athraítear nó go n-athraítear aon struchtúr, seirbhís feisteas nó píosa trealaimh chun sábháilteachta nó ar ordú a chuireann cosc ar obair foirgníochta ar an suíomh nó a chuireann cosc ar úsáid foirgnimh go dtí go ndéantar na hathruithe riachtanacha. Má dheonaíonn an Ard-Chúirt an t-ordú sin, tá a téarmaí ina gceanglas dlí ar úinéir an fhoirgnimh nó an tsuímh. D’fhéadfaí fíneáil a mhéid le €3,000 agus/nó príosúnacht a mhéid le sé mhí a ghearradh ar chiontóirí.

Má dhiúltaítear cead isteach d’iniúchóir seirbhísí dóiteáin nó má chuirtear cosc nó bac air/uirthi tabhairt faoina c(h)uid dualgas, meastar gurb ionann seo agus cion coiriúil agus féadtar fíneáil a mhéid le €3,000 agus/nó príosúnacht sé mhí a ghearradh mar phionós air seo. Féadfaidh iniúchóir seirbhísí dóiteáin iarratas a dhéanamh ar an gCúirt Dúiche do bharántas má dhiúltaítear cead isteach a thabhairt dó/di ar fhoirgneamh nó ar shuíomh.

Ceadúnú stóráil peitril

Ina theannta sin, tá feidhm ag na seirbhísí dóiteáin maidir le comhlíonadh an Achta um Shubstaintí Contúirteacha, 1972 agus na Rialachán um Shubstaintí Contúirteacha (Stórais Pheitriliam Mhiondíola agus Phríobháideacha), 1979 (IR 311 de 1979) a chinntiú. Mar shampla, ní mór dóibh siúd a bhfuil breis agus 273 lítear peitril acu iarratas a dhéanamh ar cheadúnas le haghaidh stóráil peitril. Tá ar iarratasóirí cóipeanna de léarscáileanna Suirbhéireachta Ordanáis agus pleananna suímh agus aon fhoirgneamh ar an suíomh de chuid an ailtire a chur faoi bhráid a n-údaráis áitiúil. Teastaíonn an fhaisnéis seo ionas gur féidir leis na seirbhísí dóiteáin a chinntiú go stóráiltear go sábháilte substaintí contúirteacha, méideanna móra peitril ag stáisiúin pheitril agus suíomhanna tionsclaíocha, i bhformhór na gcásanna, agus go gcoimeádtar iad ag fad réasúnta amach ó fhoirgnimh eile. Tá tuilleadh faisnéise le fáil ar láithreán gréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta.

Forbairtí amach anseo

I bhFeabhra 2013, d’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil mórcháipéis bheartais do na seirbhísí dóiteáin dar teideal Pobail a Choimeád Sábháilte – creatlach le haghaidh sábháilteacht dóiteáin in Éirinn (‘Keeping Communities Safe - a framework for fire safety in Ireland’) (pdf). Cuimsíonn sí líon saincheisteanna, lena n-áirítear athchóiriú na struchtúr seachadta seirbhíse agus feidhmeanna na seirbhísí dóiteáin. Tá an líon seirbhísí dóiteáin le laghdú ó na 30 stáisiún reatha go dtí 21 stáisiún, bunaithe ar chur chuige “na gcomhsheirbhísí” a fhorbairt agus a shíneadh atá in úsáid cheana féin ag líon údaráis dóiteáin.

Conas Iarratas a dhéanamh

Glaonna éigeandála

Tugadh isteach an uimhir a úsáidtear le haghaidh glaonna éigeandála ar fud na hEorpa – 112 – in Éirinn anois agus cuirtear an uimhir seo in ionad na huimhreach traidisiúnta chun glao a chur ar na seirbhísí éigeandála in Éirinn – 999. Má dhéantar tú ceachtar uimhir a iontráil, cuirfear ar aghaidh thú chuig na seirbhísí éigeandála in Éirinn.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá fáil ar fhoirmeacha iarratais ar Theastais Sábháilteacht Dóiteáin ó d’údarás dóiteáin áitiúil nó ó do stáisiún áitiúil dóiteáin. Is féidir teacht ar shonraí teagmhála le haghaidh gach údaráis dóiteáin ar láithreán gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Tiocfaidh tú ar thuilleadh faisnéise agus ar chóid chleachtais ar shábháilteacht dóiteáin i mír Fhoilseacháin na Seirbhísí Dóiteáin ar láithreán gréasáin na Roinne.

Más spéis le do chuideachta tabhairt faoi oiliúint sábháilteacht dóiteáin, déan teagmháil le d’údarás áitiúil nó le hIonad Oiliúna Briogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath ag:

DBF Oiliúint Sheachtrach

Ionad Traenála na Briogáide Dóiteáin
Bothar Mhullach Idé
Marino
Bhaile Átha Cliath 3
Éire

Teil:+353 (0)1 222 4199
Láithreán Gréasáin: http://www.dfbexternaltraining.ie/
R-phost: info@dfbexternaltraining.ie


Page edited: 25 October 2013