Binsí Ceart

Eolas

Tá go leor binsí sa Stát a dhéanann socruithe daingne maidir le cearta daoine. Feidhmíonn binse cearta ar nós cúirte; míníonn sé an dlí agus cuireann sé é i bhfeidhm chun socruithe daingne a dhéanamh faoi chonspóidí idir pháirtithe difriúla.

Cuirtear binse cearta ar bun nuair a ghlacann an tOireachtas (an Dáil agus an Seanad araon) le bille a chuireann an rialtas faoina bhráid. De ghnáth bunaítear binse cearta chun rogha éasca, neamhfhoirmeálta agus saor ar chóras na gcúirteanna a thabhairt i réimse ar leith den dlí, mar shampla dlí fostaíochta. Déileálann binsí ceart le réimse leathan aighneas éagsúla.

Socraíonn an reachtaíocht a chuireann an binse ar bun an líon ball a bhéas ann agus cé acu a bheidh mar bhaill, breithimh, dlíodóirí, státseirbhísigh nó ionadaithe ón rannóg tionscail. Socraíonn an reachtaíocht chomh maith cumachtaí an bhinse agus an modh oibre a chuirfear i bhfeidhm.

Socróidh téarmaí na reachtaíochta an féidir achomharc iomlán a dhéanamh ar chinneadh an bhinse sna cúirteanna. Mar shampla, is féidir achomharc a dhéanamh ar chinneadh an Bhinse Achomhairc Fostaíochta go dtí an Chúirt Chuarda.

D'fhéadfadh an reachtaíocht leagan síos, áfach, nach féidir achomharc a dhéanamh go dtí an Chúirt ach amháin trí athbhreithniú dlíthiúil san Ard-Chúirt. Ní chuirfidh an Chúirt a breithiúnas féin in áit cinnidh an bhinse, ach déanfaidh sí cinnte go raibh an cinneadh déanta go cothrom. Má rinneadh cinneadh an bhinse gan modh oibre cothrom a leanúint, d'fhéadfadh an Chúirt é a chur ar leataobh.

Íocann an Stát as costais bhinse cearta. De ghnáth, bíonn ar pháirtithe atá os comhair binse chearta costais a n-ionadaíocht dlíthiúil féin a íoc.

Seo thíos roinnt binsí ceart cáiliúil:

  • An Binse um Chúiteamh ar Dhiobháil Coiriúil. Socraíonn an binse seo leibhéal an chúitimh a íocfar le daoine a d'fhulaing gortuithe le linn gnímh choiriúil.
  • An Chúirt Oibreachais. Déanann an binse seo iniúchadh ar chonspóidí idir fostóirí agus oibrithe agus tugann sé moltaí.
  • An Binse Achomhairc i dtaobh Cosaint Idirnáisiúnta. Éisteann an binse seo le hachomhairc ó dhaoine atá ag cuartú tearmainn in aghaidh socruithe gan stádas dídine a thabhairt dóibh.
  • An Bord Pleanála. Éisteann an binse seo le hachomhairc i dtaobh cead phleánala a thug nó a dhiúltaigh údarás pleanála.
  • Oifigeach Achomhairc na Roinne Leasa Shóisialaigh. Déanann an t-oifigeach cinneadh faoi iarratais ar liúntais nó sochair faoin reachtaíocht leasa shóisialaigh.
  • Na Coimisinéirí Ioncaim . Is státseirbhíseach é/í an cigire cánach in oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, a dhéanann measúnú cánach. Muna bhfuil cáiníocóir sásta leis an measúnú, d'fhéadfadh sé/sí achomharc a dhéanamh chuig Coimisinéir Achomhairc.
  • Binse Luachála. Éisteann an binse seo le conspóidí maidir le luach inrátaithe áitreabh. Is é an luach inrátaithe ná an luach a chuireann an t-údarás áitiuil ar áitreabh chun cinneadh a dhéanamh faoi na rátaí a ghearrfar air.
  • Déanann an Rialtóir Paitinní, Dearaí agus Trádmharcanna cinneadh an bhfuil aireagáin áirithe i dteideal a bheith cláraithe mar phaitinní agus an féidir siombailí, tarraingtí, agus cruthanna áirithe a chlarú mar thrádmharcanna.
Page edited: 9 January 2017