Achainíocha poiblí

Réamhrá

Ceadaíonn an córas achainíocha poiblí parlaiminteacha do mhuintir an phobail saincheisteanna atá ina ndíol spéise nó ina n-ábhar buartha don phobal i gcoitinne nó saincheisteanna beartais phoiblí a thabhairt chun solais le Tithe an Oireachtais (an pharlaimint). Ní mór go mbaineann ábhar achainí le ceist a bhfuil an chumhacht ag Tithe an Oireachtais gníomhú ina leith.

Ní theastaíonn ach síniú amháin chun achainí a sheoladh ar aghaidh. Déanann an Comhchoiste um Achainíocha Poiblí cinneadh ar achainí.

Rialacha

Má tá achainí á seoladh ar aghaidh agat, ní mór go mbaineann sí le ceist a bhfuil an chumhacht ag Tithe an Oireachtais gníomhú ina leith. Ní mór:

  • Nach mbaineann sí le cás inar cuireadh tús le himeachtaí cúirte agus ina bhfuiltear ag éisteacht leis an gcás os comhair giúiré
  • Nach gcuimsíonn sí ainm nó ainmneacha daoine aonair
  • Nach gcuimsíonn sí friotal atá maslach nó atá clúmhillteach
  • Nach bhfuil sí suaibhreosach, cráiteach nó ní mór nach mbaineann sí mí-úsáid as an gcóras achainíocha
  • Go bhfuil sí mar an gcéanna nó cosúil go mór le hachainí a rinne tú, nó a rinneadh thar do cheann, i rith shaolré reatha na Dála agus a dúnadh le comhaontú an Chomhchoiste

Ba cheart go mbeifeá in ann a léiriú gur ghlac tú céimeanna cheana féin chun an tsaincheist a réiteach, mar shampla, tríd an tsaincheist a thabhairt chun solais leis an Ombudsman nó go díreach leis an roinn ábhartha rialtais.

Ní dhéanfaidh an Comhchoiste breithniú ar ghearán a bhí ina ábhar cinnidh ag an Ombudsman nó ag comhlacht rialála nó sásaimh éigin.

An Comhchoiste um Achainíocha Poiblí

Cuireann tú d’achainí faoi bhráid an Chomhchoiste um Achainíocha Poiblí, ar coiste parlaiminteach é ar a bhfuil Teachtaí Dála agus Seanadóirí. Ní mór don Chomhchoiste cinneadh a dhéanamh i dtosach báire ar cé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann d’achainí orduithe seasta na Dála agus an tSeanaid (pdf). Má mheastar go bhfuil sé comhlíontach, déanfaidh sé breithniú ar d’achainí.

Nuair a dhéantar breithniú ar d’achainí, féadfaidh an Comhchoiste cuireadh a thabhairt duit teacht os a chomhair. Anuas air sin, féadfaidh sé fianaise ó bhéal nó scríofa a lorg ón roinn ábhartha rialtais, chomh maith le comhlachtaí nó páirtithe leasmhara cuí eile. Féadfaidh sé an méid a leanas a dhéanamh, chomh maith:

  • D’achainí a atreorú chuig coiste parlaiminteach éigin eile go ndéanfar breithniú agus tuairisciú breise uirthi
  • D’achainí a atreorú chuig ombudsman nó comhlachta rialála nó sásaimh éigin

Tar éis a mbreithniúcháin a dhéanamh, déanann an Comhchoiste cinneadh ar cén gníomh breise a ghlacfaidh sé. Féadtar tuairisciú a áireamh leis an ngníomh seo leis an Dáil agus moltaí a dhéanamh, agus a iarraidh go ndéanann an Dáil díospóireacht ar an tuarascáil.

Má dhéanann an Comhchoiste an cinneadh nach dteastaíonn breis gníomhaíochta, dúnfar d’achainí. Tabharfar fógra duit faoi bhreithniúcháin an Chomhchoiste agus an cinneadh deiridh a dhéanfaidh sé.

Rataí

Ní ghearrtar aon mhuirear ar achainí a sheoladh ar aghaidh.

Conas iarratas a dhéanamh

Spreagtar thú chun d’achainí a sheoladh ar aghaidh ar líne. Chomh maith leis sin, féadfaidh tú foirm na hachainí a íoslódáil (pdf) agus í a sheoladh ar aghaidh:

  • Ar ríomhphost go dtí submitapetition@oireachtas.ie

  • Sa phost chuig an gCléireach leis an gComhchoiste ar Achainíocha Poiblí ag an seoladh thíos

Is féidir breise faisnéise agus comhairle ar an bpróiseas achainíocha a fháil ón gCléireach leis an gComhchoiste ar Achainíocha Poiblí. Tá liosta d’achainíocha a seoladh ar aghaidh cheana féin ar fáil ar láithreán gréasáin Thithe an Oireachtais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Comhchoiste um Achainíocha Poiblí

Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 618 4216
Láithreán Gréasáin: http://petitions.oireachtas.ie/online_petitions.nsf/PetitionForm?openform&type=intro+to+petitions&lang=EN&r=0.761379415579461
R-phost: submitapetition@oireachtas.ie

Page edited: 16 January 2017