An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Réamhrá

Tá Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí freagrach as cearta príobháideachta gach duine a chosaint maidir le próiseáil a sonraí pearsanta.

Cuimsítear na cearta seo sna hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 (pdf). Luaitear sna hAchtanna nach mór go bhfuil faisnéis fút cruinn, nach mór go gcuirtear faisnéis faoi dhaoine ar fáil ach dóibh siúd ar cheart dóibh an fhaisnéis a bheith acu agus nár cheart an fhaisnéis a úsáid ach chun críocha sonraithe. Tá an ceart agat chun faisnéis phearsanta a bhaineann leat a rochtain agus go gceartófar aon earráidí nó, i roinnt cásanna, go scriostar an fhaisnéis.

Má tá d’fhaisnéis á coimeád ar mhaithe le margaíocht dhíreach, féadfaidh tú iarraidh go mbainfear do shonraí.

Baineann cearta um chosaint sonraí le faisnéis a choimeádtar ar ríomhaire nó i lámhleabhar nó i gcomhaid pháipéir.

Tá an Coimisinéir ceaptha ag an Rialtas agus bíonn sé/sí neamhspleách i bhfeidhmiú a f(h)eidhmeanna. Féadfaidh daoine aonair a bhraitheann go bhfuil a gcearta á sárú gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir. Tá na cumhachtaí aige/aici chun forálacha an Achta a fhorfheidhmiú.

Má bhíonn tú thíos le díobháil thromchúiseach mar gheall gur sáraíodh do chearta um chosaint sonraí, féadfaidh tú agairt a dhéanamh le haghaidh damáistí trí na cúirteanna.

Coimeádann an Coimisinéir clár, chomh maith, atá ar fáil le haghaidh imscrúdú poiblí, a thugann sonraí ginearálta faoi chleachtais láimhseála sonraí go leor rialtóirí tábhachtacha sonraí, ar nós ranna rialtais agus comhlachtaí earnáil an Stáit, institiúidí airgeadais, agus aon duine nó eagraíocht a choimeádann saghsanna íogair de shonraí pearsanta.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun faisnéis a bhaineann leat a rochtain, seol litir nó ríomhphost chuig an eagraíocht nó an duine a choimeádann do chuid sonraí pearsanta agus iarr orthu cóip den fhaisnéis a thabhairt duit. Ba cheart go bhfaighfeá an chóip laistigh de 40 lá féilire tar éis d’iarratas. B’fhéidir go mbeidh ort táille bheag €6.35 a íoc.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil sonraí fút ag eagraíocht nó ag duine nach bhfuil i gceart go fíriciúil, féadfaidh tú iarraidh orthu iad a athrú nó, i roinnt cásanna, na sonraí a bhaint. Má bhraitheann tú nach bhfuil cúis bhailí acu do shonraí pearsanta a choimeád nó gur ghlac siad na sonraí seo ar bhealach éagórach, féadfaidh tú iarraidh orthu na sonraí seo a athrú nó a bhaint. Chomh maith leis sin, féadfaidh tú iarraidh orthu gan do shonraí pearsanta a úsáid ar chuspóirí eile seachas dá bpríomhchuspóir.

Scríobh chuig an eagraíocht nó chuig an duine, mínigh do bhuarthaí nó tabhair cuntas ar cén sonraí atá mícheart. Laistigh de 40 lá, caithfidh siad an méid a d’iarr tú orthu a dhéanamh nó a mhíniú cén fáth nach ndéanfaidh siad amhlaidh.

Tá fáil ar bhreis faisnéise ar do chearta agus ar conas iad a fháil ar láithreán gréasáin an Choimisinéara.

Chun gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí, ní gá ach ríomhphost a sheoladh nó scríobh chuig an gCoimisinéir agus do chás a mhíniú. Ba cheart duit na sonraí a leanas a chur san áireamh:

  • Ainm na heagraíochta nó an duine a bhfuil tú ag gearán fúthu
  • Na bearta a ghlac tú go ndéileálfar le do bhuarthaí
  • Sonraí faoi aon fhreagairt a fuair tú

Ba cheart duit cóipeanna d’aon litreacha nó ríomhphoist a seoladh idir tú féin agus an eagraíocht nó an duine a sholáthar.

Má chomhaontaíonn an Coimisinéir le do ghearán, déanfaidh sí iarracht a chinntiú go gcloíonn an eagraíocht nó an duine leis an dlí agus go gcuireann siad na ceisteanna ina gceart. Mura nglacann an Coimisinéir Cosanta Sonraí le do ghearán, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh leis an gCúirt Chuarda i leith a cinnidh laistigh de 21 lá.

Féadfaidh tú breis faisnéise a léamh faoi ghearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí ar láithreán gréasáin an Choimisinéra.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún Cosanta Sonraí

Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Laois
Éire

Uaireanta Oscailte:09:15-17:30
Teil:+353 57 868 4800
Lóghlao:1890 252231
Facs:+353 57 868 4757
Láithreán Gréasáin: http://www.dataprotection.ie
R-phost: info@dataprotection.ie


Page edited: 8 May 2015