Caighdeáin agus Cuntasacht

An Rialálaí Carthanas
Déanann an doiciméad seo cur síos ar ról agus ar fhreagrachtaí an Rialálaí Carthanas.

What is a charity?
This document describes what constitutes a charity in Ireland.

An tArd-Reachtaire Ciste agus Cuntas
Déanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh go bliantúil ar chuntais Stáit.

Saoráil Faisnéise in Eirinn
Cur síos ar na dualgais atá ar údaráis phoiblí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise agus do chearta teacht ar eolas pearsanta fút féin atá ag údaráis phoiblí.

Rochtain ar fhaisnéis comhshaoil
Tá ceart rochtana agat ar fhaisnéis áirithe faoin gcomhshaol agus truailleáin a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an gcomhshaol. Faigh amach conas rochtain a fháil ar fhaisnéis comhshaoil.
This document is in: Comhshaol > Dlí Chomhshaoil

An Coimisinéir Cosanta Sonraí
Ról an Choimisinéara Cosanta Sonraí cearta príobháideachais dhaoine in Éirinn a chosaint faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Oifig an Ombudsman
Is é príomh dhualgas an Ombudsman fiosrú a dhéanamh ar aon ghearán a dhéanann duine faoin tslí ar chaith eagraíocht phoiblí leis/léi.

Achainíocha poiblí
Féadfaidh muintir an phobail saincheisteanna atá ina ndíol spéise don phobal i gcoitinne nó saincheisteanna beartais phoiblí a thabhairt chun solais le Tithe an Oireachtais.

Rialúchán na brústocaireachta
Is é an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí a chothabhálann an Clár Brústocaireachta. Faigh amach na dreamanna nach foláir dóibh clárú.

Binsí Ceart
Pléann an cháipéis seo binsí a dhéanann socruithe daingne i dtaobh cearta pobal in Éirinn.

Reachtaíocht Mhíbhunreachtúil
Tá sé de chumhacht ag an Ard-Chúirt aon dlí nó cuid de dhlí nach bhfuil ag luí leis an mBunreacht a chur ar ceal. Plé maidir le reachtaíocht mhíbhunreachtúil agus conas a thugadh breithiúnas ar reachtaíocht mhíbhunreachtúil.

Athbhreithniú Breithiúnach ar Chinntí Poiblí
Is féidir leis an Ard-Chúirt athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh ar chinntí poiblí le dearbhú an bhfuil siad neamhdhleathach. Faigh amach conas imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh a thionscnamh.

Athbhreithniú breithiúnach i gcúrsaí pleanála agus comhshaoil
Is féidir leis an Ard-Chúirt athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh ar chinntí poiblí le dearbhú an bhfuil siad neamhdhleathach. Faigh amach faoi athbhreithniú breithiúnach sna réimsí comhshaoil agus pleanála.
This document is in: Comhshaol > Pleanála agus Forbartha

Charity governance structures
This document describes the different ways that charitable organisations can be set up in Ireland.