Páirtí polaitiúil a chlárú in Eirinn.

Eolas

Déantar páirtí polaitiúil a chlárú ar Chlár na bPáirtithe Polaitiúla ionas gur féidir le iarrthóirí toghcháin atá ina mbaill de pháirtithe cláraithe ainm an pháirtí a chur lena n-ainm féin ar an bpáipéar ballóide. Muna bhfuil an páirtí a bhfuil ballraíocht agat ann cláraithe cuirfear síos ar an bpáipéar ballóide gur iarrthóir gan páirtí thú. Tá Cláraitheoir agus Clár na bPáirtithe Polaitiúla lonnaithe i dTithe an Oireachtais, i mBaile Átha Cliath.

Faoi Alt 25 den Acht Toghcháin 1992, ina áit Alt 11 den Acht Toghcháin 2001, is féidir leat iarratas a chur chuig Clár na bPáirtithe Polaitiúla ar mhaithe le do pháirtí polaitiúil a chlárú d’aon cheann de na toghcháin seo a leanas in Éirinn:

 • Toghcháin Dála
 • Toghcháin Eorpacha
 • Toghcháin Áitiúla

Rialacha

Le clárú ní mór do do pháirtí an Cláraitheoir a shásamh go bhfuil sé eagraithe le dul san iomaíocht sna toghcháin. Ní mór do pháirtí a bheith ar cheann díobh seo a leanas chomh maith:

 • Nach bhfuil níos lú ná 300 ball cláraithe atá 8 mbliana déag d'aois nó ós a chionn. Ní theastaíonn ach 100 ball cláraithe atá 8 mbliana déag d'aois nó ós a chionn ó pháirtí a dhéanann iarratas le bheith cláraithe mar pháirtí le dul san iomaíocht i dtoghcháin i gcuid den Stát nó i dtoghcháin áitiúla. Ní mór ar a laghad leath de bhaill chláraithe an pháirtí ar Chlár na dToghthóirí.
 • Go bhfuil ball amháin den pháirtí ar a laghad, ag an am a dhéantar an t-iarratas, ina b(h)all den Dáil nó ina (h)ionadaí de Pharlaimint na hEorpa agus a thugann deimhniú i scríbhinn don Chláraitheoir gur ball den pháirtí é/í.
 • I gcás páirtí a dhéanann iarratas mar pháirtí atá eagraithe le dul san iomaíocht sna toghcháin áitiúla amháin, go bhfuil triúr ball ar a laghad den pháirtí, ag an am a dhéantar an t-iarratas, ina mbaill d'údarás áitiúil agus a dheimhníonn gach duine acu go bhfuil sé/sí ina b(h)all den pháirtí.

Ní mór freisin, go mbeadh bunreacht ag an bpáirtí, meabhrán nó cáipéis eile nó rialacha eile a bhfuil glactha leo ag an bpáirtí agus a dhéanann soláthar dó na nithe seo a leanas:

 • Cruinniú nó comhdháil bhliantúil nó tréimhsiúil eile den pháirtí
 • Coiste feidhmiúcháin nó bord den chineál sin a bheith tofa ag an bpáirtí le gnó an pháirtí a riaradh.

Ní dhéanfar páirtí a chlárú má bhíonn an t-ainm atá air:

 • Mar an gcéanna le ainm, giorrúchán nó acrainm ainm aon pháirtí cláraithe nó má bhíonn sé chomh cosúil le ainm, giorrúchán nó acrainm ainm pháirtí eile agus go bhféadfadh an pobal a bheith curtha amú, nó
 • Déanta suas de níos mó ná sé fhocal nó
 • I gcás páirtí atá ag feidhmiú maidir le cuid faoi leith den Stát, nach bhfuil tagairt chuí déanta san ainm don chuid sin den Stát agus nach bhfuil sé soiléir nach bhfuil an páirtí ach ag feidhmiú maidir leis an gcuid sin.

Ní cheadófar iarratas le suaitheantas a chlárú má bhíonn:

 • Sé cosúil le suaitheantas cláraithe atá in úsáid ag páirtí eile agus a d'fhéadfadh toghthóirí a chur amú
 • Sé gáirisiúl nó maslach
 • Sé den tsórt gur dócha gur ionann le coir a dhéanamh agus an suaitheantas a fhoilsiú
 • Focal nó leagan cainte ann, a bheadh ina bhac do chlárúcháin an pháirtí dá mbeadh an focal nó an leagan cainte sin mar chuid d'ainm an pháirtí.

Is féidir le páirtithe nach bhfuil cláraithe dul san iomaíocht i dtoghcháin ach ní bheidh ainm an pháirtí ar na páipéir bhallóide.

Cuirtear na sonraí seo a leanas ar Chlár na bPáirtithe Polaitiúla:

 • Ainm an pháirtí, san áireamh aon ghiorrúchán nó acrainm
 • An suaitheantas, má éiríonn le iarratas leis an suaitheantas féin a chlárú
 • Seoladh ceanncheathrú an pháirtí
 • Ainm/ainmneacha an oifigigh/na n-oifigeach den pháirtí a bhfuil údarás acu teastais a shíniú a dheimhníonn iarrthóirí an pháirtí sna toghcháin
 • An cineál nó na cineálacha toghchán a bhfuil an páirtí cláraithe eagraithe le dul san iomaíocht iontu
 • Nuair atá an páirtí cláraithe eagraithe le dul san iomaíocht i dtoghcháin i gcuid faoi leith den Stát, tagairt a bheith déanta dó sin agus don chuid den Stát atá i gceist
 • Ainm aon ghrúpa polaitiúil a bhfuil baint ag an bpáirtí leis
 • Ainm agus seoladh gach aonad cuntasaíochta (mar shampla, brainse) den pháirtí polaitíochta agus ainm agus seoladh an duine (mar shampla, cisteoir) an aonaid cuntasaíochta atá freagrach as déileáil le síntiúis

Nuair atá scrúdú déanta ag an gCláraitheoir ar d'iarratas ar chlárúchán, cuirfear scéal chugat maidir leis an gcinneadh atá tógtha agus má dhiúltaítear don iarratas cuirfear in iúl duit cén fáth nár ceadaíodh é agus cén chaoi le hachomharc a dhéanamh ar an gcinneadh. Fógrófar an cinneadh san Iris Oifigiúil.

Is féidir achomharc a lorg i scríbhinn taobh istigh de 21 lá ón gcinneadh, chuig Cléireach an tSeanaid agus éarlais in éineacht leis. Breitheamh Ardchúirte ina C(h)athaoirleach, Cathaoirleacha na Dála agus Cathaoirleach an tSeanaid is baill den bhord achomhairc.

Is féidir le duine ar bith scrúdú a dhéanamh ar chlár na bpáirtithe polaitiúla in Éirinn ach teagmháil a dhéanamh le oifig an Chláraitheora agus coinne a dhéanamh. (féach "Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas").

Rataí

Ní mór éarlais de €634.87 a íoc ar achomharc a lorg i dtaobh iarratais ar chlárúchán nár ceadaíodh.

Níl aon táille le n-íoc as scrúdú a dhéanamh ar chlár na bpáirtithe polaitiúla, no faoi gcláraítear páirtí polaitiúil in Éirinn.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil le hOifig Chláraitheoir na bPáirtithe Polaitiúla agus iarr foirm iarratais orthu. Cuirfear cóip den fhoirm iarratais chugat chomh maith le cóip den Acht um Thoghcháin (Leasú) 2001. Níl an fhoirm iarratais le páirtí polaitiúil a chlárú ar fáil le híoschóipeáil ar an idirlíon faoi láthair.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig Chláraitheoir na bPáirtithe Polaitiúla

Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 618 3314 / 3438
Facs:+353 (0)1 618 4102
Láithreán Gréasáin: http://www.oireachtas.ie/parliament/about/publications/registerofpoliticalparties/
R-phost: clerk@oireachtas.ie


Page edited: 27 March 2014