Tionóil réigiúnacha

Eolas

Mar chuid den leasú atá á dhéanamh ag an Rialtas ar an rialtas áitiúil, faoi mar a leagtar amach in Tús Áite a Thabhairt do Dhaoine – Clár Gníomhaíochta um Rialtas Áitiúil Éifeachtach (‘Putting People First- Action Programme for Effective Local Government’) (pdf), d’fhoráil an tAcht Rialtais Áitiúil (Leasú), 2014 go ndéanfaí na 8 n-údarás réigiúnacha agus an 2 thionól réigiúnacha a ionadú ag 3 thionól nua réigiúnacha. Bunaíodh na tionóil nua le héifeacht ón 1 Eanáir 2015 ag Ordú an Achta Rialtais Áitiúil, 1991 (Tionóil Réigiúnacha) (Bunú), 2014 (I.R. Uimh. 573 de 2014).

Comhaltaí de na húdaráis áitiúla laistigh den réigiún atá i gceist le comhaltacht tionóil réigiúnaigh:

  • Tá 21 comhalta i dTionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair agus cuimsíonn sé Comhairlí Contae an Chabháin, Dhún na nGall, Liatroma, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Mhuineacháin, Ros Comáin agus Shligigh agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe.
  • Tá 27 comhalta i dTionól Réigiúnach an Deiscirt agus cuimsíonn sé Comhairlí Contae Cheatharlach, an Chláir, Chorcaí, Chiarraí, Chill Chainnigh, Thiobraid Árann agus Loch Garman, Comhairle Cathrach Chorcaí, agus Comhairle Contae agus Cathrach Luimnigh agus Phort Láirge.
  • Tá 35 comhalta i dTionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre agus cuimsíonn sé Comhairlí Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Fhine Gall, Chill Dara, Laoise, an Longfoirt, Lú, na Mí, Uíbh Fhailí, Bhaile Átha Cliath Theas, na hIarmhí agus Chill Mhantáin agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Is é cuspóir na dtionól nua ná chun pleanáil straitéiseach agus forbairt inmharthana a chomhordú, a chur chun cinn nó chun tacú leo agus chun éifeachtacht sa rialtas áitiúil agus i seirbhísí poiblí a chur chun cinn. Is éard a bheidh ar a bpríomhfheidhm ná chun straitéisí réigiúnacha spásúlachta agus geilleagracha a chur i dtoll a chéile. Tiocfaidh iad seo in ionad na dtreoirlínte reatha maidir le pleanáil réigiúnach agus cuirfear i dtoll a chéile iad i gcomhar leis na gníomhaireachtaí éagsúla fiontair agus forbartha geilleagraí. Fanfaidh na treoirlínte reatha pleanála réigiúnaí i bhfeidhm go dtí go gcuirtear na straitéisí nua seo i dtoll a chéile. Leagtar amach in Acht 2012 na sonraí faoi conas a fhorbrófar na straitéisí.

Page edited: 23 April 2015