Coistí údaráis áitiúil

Eolas

I roinnt réimse de ghníomhaíocht rialtais áitiúil, is féidir plé, díospóireacht agus breithniúchán níos doimhne a bheith ann ag leibhéal coiste, seachas ag cruinnithe na comhairle iomláine. I ndiaidh phlépháipéar 1996 an Rialtais 'Better Local Government', tugadh isteach córas coiste nua agus níos struchtúrtha le haghaidh túdaráis áitiúla. Cuireadh an córas nua in áit cuid de na coistí ad-hoc a tháinig chun cinn thar na blianta.

Coiste údaráis áitiúil a chruthú

Chun coiste a bhunú, glacann an Chomhairle rún ag cruinniú Comhairle. Ní foláir do thriúr bhall den Chomhairle ar a laghad a bheith ar an gcoiste. Ní fhéadfá a bheith i do bhall de choiste údaráis áitiúil muna bhfuil tú i do bhall den Chomhairle ach amháin má tá eolas, cáilíochtaí, nó taithí agat a bhaineann le feidhmiú an choiste.

D'fhéadfadh an Chomhairle cuid dá dualgais a thiomnú do choiste trí rún má ghlacann ar a laghad leath de bhaill na Comhairle leis an rún. Ní fhéadfadh sí, áfach, glacadh buiséad bliantúil an údaráis áitiúil a thiomnú. Ní fhéadfadh sí, ach oiread, an chumhacht chun Plean Forbartha a chruthú, rátaí a leagann síos, nó airgead a fháil ar iasacht a thiomnú.

Ní foláir don Chomhairle coistí polasaí stráitéiseach (CPSs) a bhunú chun polasaithe a bhaineann le feidhmiú na Comhairle a chur in eagar, a fhorbairt agus maoirseacht agus athbhreithniú a dhéanamh orthu. Caithfidh na CPSs comhairle pholasaí a thabhairt don údarás áitiúil.

D'fhéadfadh dhá údarás ar a laghad "Comhchoistí" a bhunú chun dualgais na n-údarás áitiúil a chomhlíonadh.

Rialacha

Ní mór do gach ball den údarás áitiúil freastal ar SPC amháin ar a laghad. D’eisigh an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobal agus Rialtais Áitiúil na treoirlínte seo maidir leis na coistí seo agus tá siad leagtha síos i gCuid 7, Rannóga 48-54 den Acht Rialtais Áitiúil 2001. Leagann an reachtaíocht seo amach na socruithe a bhaineann le bunú na gcoistí seo.

Is baill tofa iad beagnach dhá thrian de bhallríocht na gcoistí seo. Ionadaithe leasanna earnála is ea an trian atá fágtha. Mar shampla, ionadaithe ó leasanna pobail, comhshaoil, gnó, ceardchumainn, feirmeoireachta.

Ní mór do chathaoirleach gach coiste a bheith ina bhall tofa den chomhairle. Ceapann an chomhairle cathaoirligh gach coiste ar feadh tréimhse nach faide ná trí bliana.

Page edited: 25 August 2014