Na húdaráis áitiúla

Eolas

Ó thoghcháin áitiúla 2014, tá 31 údarás áitiúil ann ina bhfuil 949 comhalta, ar an iomlán, ar a dtugtar comhairlí. Faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014, cuireadh córas de 95 ceantar bardasach in ionad na n-údarás baile, a rinne rialachas baile agus contae a chomhdhlúthú, agus rinneadh roinnt údaráis áitiúla a chónascadh.

Tá 26 comhairle contae ann agus tá siad freagrach as an rialtas áitiúil in 24 contae tíreolaíoch, lena n-áirítear contae Bhaile Átha Cliath. Tá 3 chomhairle contae i gcontae Bhaile Átha Cliath – Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Comhairle Contae Fhine Gall.

Tá dhá chomhairle cathrach agus contae. Tá siad freagrach as rialtas áitiúil i Luimneach (Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh) agus i bPort Láirge (Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge).

Tá 3 chomhairle cathrach ann agus tá siad freagrach as rialtas áitiúil i gcathracha Bhaile Átha Cliath, Chorcaí agus na Gaillimhe.

Braitheann an líon comhaltaí is féidir a thoghadh le comhairle ar mhéid dhaonra an chontae. Mar shampla, tá 55 comhalta i gComhairle Contae Chorcaí agus níl ach 18 gcomhalta ag Comhairle Contae Cheatharlach. Leagtar amach an líon comhaltaí i ngach comhairle in Alt 15 d’Acht 2014.

Tá dlínse nó rialú ag an gcomhairle ar fud a gceantair riaracháin.

príomhfheidhmeannach ag gach comhairle, ar ar tugadh bainisteoir cathrach nó contae roimhe seo, a fheidhmíonn mar bhainisteoir an údaráis áitiúil.

Féadfaidh tú teacht ar shonraí faoi d’údarás áitiúil ar láithreán gréasáin na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRA).

Ceantair bhardasacha

Faoi Acht 2014, tá córas de cheantair bhardasacha ag gach ceantar riaracháin chomhairle, seachas ó na 3 chomhairle contae i mBaile Átha Cliath agus na 3 chomhairle cathrach, atá bunaithe ar thoghcheantair. Tá ar a laghad dhá cheantar bhardasacha ag gach comhairle. Mar shampla, tá 3 cheantar bhardasacha ag Comhairle Contae Chill Chainnigh.

Déanann na comhaltaí údaráis áitiúil a thoghtar ó na ceantair bhardasacha seo roinnt cinntí maidir leis na ceantair. D’fhéadfaí ceantair chathrach nó ceantair bhuirge a thabhairt ar roinnt ceantair bhardasacha.

Féadfaidh na comhairlí i mBaile Átha Cliath agus na comhairlí cathrach coistí ceantair a bhunú, ach ní bhíonn an fheidhm chéanna acu a bhíonn ag ceantair bhardasacha.

Page edited: 2 December 2014