Feidhmeanna na n-údarás áitiúil

Eolas

Tá údaráis áitiúla freagrach as raon fairsing seirbhísí poiblí a sholáthar i do cheantar. Ina theannta sin, cuireann údaráis áitiúla leas an phobail áitiúil chun cinn, lena n-áirítear forbairt shóisialta, eacnamaíochta, chomhshaoil, caitheamh aimsire, chultúrtha, phobail nó forbairt ghinearálta do cheantair.

Na freagrachtaí atá ar údaráis áitiúla

Is gnách go mbíonn siad siúd miondealaithe ina gcatagóir fairsinge seo a leanas:

  • Tithíocht
  • Pleanáil
  • Bóithre
  • Dreasachtaí agus rialuithe forbartha
  • Cosaint chomhshaoil lena n-áirítear aibhneacha, lochanna, aer agus torann
  • Áiseanna agus fóntais caitheamh aimsire

I dteannta leis na feidhmeanna atá leagtha síos thuas, ról bunúsach atá ag an rialtas áitiúil a thoghtar go daonlathach ná ionadaíocht a dhéanamh ar phobail áitiúla, ábhair imní áitiúla a chur in iúl agus riachtanais áitiúla a riar.

Údaráis áitiúla agus tithíocht

Cuireann údaráis áitiúla tithíocht ar fáil ina gceantair agus cothaíonn siad iad. Measann siad riachtanais tithíochta sa cheantar agus tógann siad, ceannaíonn siad agus faigheann siad tithe cónaithe ar léas. Freisin, cuireann siad iasachtaí ar fáil le haghaidh feabhsaithe agus cóirithe tithe cónaithe taobh istigh den cheantar.

Údaráis áitiúla agus áiseanna agus deiseanna áineasa

Cuireann údaráis áitiúla áiseanna, deiseanna agus seirbhísí ealaíne agus cultúrtha, spóirt agus cluichí, gníomhaíochtaí ginearálta siamsúla, leabharlanna agus feabhsanna cathartha ar nós séad-comharthaí ar fáil, agus bíonn cosaint timpeallachta agus oidhreachta, agus úsáid phoiblí áiseanna faoina gcúram.

Údaráis áitiúla agus pleanála

Is é an t-údarás áitiúil an t-údarás pleanála chomh maith. Is é a dhéanann cinneadh cead pleanála le haghaidh tógála agus forbartha a thabhairt nó a dhiúltú. Cruthaíonn sé Plean Forbartha gach bliain a dhéanann cur síos ar a pholasaithe pleanála.

Údaráis áitiúla agus seirbhísí riachtanacha

Cuireann údaráis áitiúla seirbhísí riachtanacha ar fáil ar nós bóithre agus droichid, seirbhísí dóiteáin agus draenáil. Ó Eanáir 2014, tá Uisce na hÉireann freagrach le haghaidh seirbhísí uisce agus fuíolluisce.

Rialaíonn siad chomh maith áiteanna agus foirgnimh dainséaracha, tithe coscartha do bheithigh agus do sheanchapall, agus cuireann siad ar fáil agus cothaíonn siad reiligí.

Údaráis áitiúla agus cosaint chomhshaoil

Tá ról tábhachtach ag an údarás áitiúil maidir le truailliú agus ainmhithe a smachtú. Eisíonn sé ceadúnais drámhaíola agus sceithe san aer ó mhonarcha. Bailíonn sé nó déanann siad socrú le haghaidh bailiú brúscar teaghlaigh agus drámhaíl eile agus scrúdaíonn sé an timpeallacht le haghaidh comharthaí truaillíochta. Chomh maith leis sin eisíonn sé ceadúnais ghadhar agus capall ina cheantar.

Eisíonn an t-údarás áitiúil ceadúnais do thrádálaithe sráide chun go mbeidh siad in ann earraí a dhíol ar an tsráid agus do thrádálaithe teagmhasach chun go mbeidh siad in ann earraí a dhíol ag áiteanna trádála teagmhasacha atá leagtha síos ag an gComhairle Chathrach, Chontae, Bhaile nó Bhuirge.

Page edited: 21 December 2015