Bainisteoir Contae/Cathrach

Eolas

Ó Mheitheamh 2014, tá ag gach údarás áitiúil príomhfheidhmeannach (ar ar tugadh bainisteoir contae nó cathrach roimhe seo) atá fostaithe chun bainistiú a dhéanamh ar a n-údarás áitiúil. Bíonn an príomhfheidhmeannach céanna ag roinnt údaráis áitiúla.

Tugann an príomhfheidhmeannach faoi fheidhmeanna feidhmiúcháin na comhairle cathrach, comhairle nó na comhairle contae nó na comhairle cathrach. Déanann sé nó sí maoirsiú, comhordú agus bainistiú ar fhostaithe agus ar oifigigh na comhairle, mar aon le hiad a íoc. Ina theannta sin, déanann sé nó sí conarthaí ar son na comhairle, mar aon le séala oifigiúil na comhairle a chur ar cháipéisí. Luaitear sa dlí (an tAcht Rialtais Áitiúil, Act 2001 arna leasú ag Alt 54 den Acht Rialtais Áitiúil (Leasú), 2014) go soiléir “I gcás gach contae, cathrach agus cathair contae, beidh príomhfheidmeannach ar a dtabharfar ‘Príomhfheidhmeannach.....’ (agus ainm na comhairle cathrach, na comhairle contae nó na comhairle cathrach agus na comhairle contae ina dhiaidh sin, de réir mar a bheidh).”

Leas-Phríomhfheidhmeannach

Mar aon leis an bpríomhfheidhmeannach, bíonn leas-phríomhfheidhmeannaigh ag roinnt comhairlí chomh maith. Tar éis dul i gcomhairliúchán le Cathaoirleach an údaráis áitiúil, féadfaidh an príomhfheidhmeannach fostaí na comhairle a cheapadh mar leas-phríomhfheidhmeannach chun gníomhú thar a gceann fad a bhíonn siad ar saoire nó as láthair.

I gcásanna nach bhfuil an príomhfheidhmeannach ar fáil chun gníomhú agus nuair nach bhfuil aon leas-phríomhfheidhmeannach ann, ceadaítear faoi Alt 148 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, arna leasú ag Acht 2014, don Chathaoirleach nó don Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun fostaí na comhairle a cheapadh mar leas-phríomhfheidhmeannach ar bhonn sealadach. Féadtar deireadh a chur leis an gceapachán sealadach seo ag aon tráth ar bith.

Rialacha

Déantar príomhfheidhmeannaigh a earcú trí phróiseas earcaíochta iomaíche a eagraíonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Sa chás go mbíonn post príomhfheidhmeannaigh folamh, tá ar an Aire duine a cheapadh leis an bpost ar bhonn sealadach go dtí go ndéantar ceapachán buan leis an bpost. Féadfaidh an tAire deireadh a chur leis an gceapachán sealadach seo ag aon tráth ar bith.

A luaithe a cheaptar duine, fanfaidh an príomhfheidhmeannach san oifig ar feadh téarma 7 mbliana (cé gur féidir é seo a shíneadh le trí bliana bhreise). Is í aois scoir phríomhfheidhmeannach 65 bliain.

Más mian le comhairle príomhfheidhmeannach a chur ar fionraí nó a dhífhostú, ní mór don chomhairle rún a rith. Ní mór do thrí cheathrú, ar a laghad, de na comhairleoirí vóta a chaitheamh i bhfabhar an rúin. Is féidir leis an Aire dífhostú an phríomhfheidhmeannaigh a cheadú ansin.

Tarmligean fheidhmeanna an phríomhfheidhmeannaigh

Gnáthchleachtas is ea go ndéanfaidh príomhfheidhmeannach in údarás áitiúil roinnt feidhmeanna a tharmligean d’fhoireann eile san údarás áitiúil. Ní mór fógra a thabhairt don chomhairle thofa i leith aon fheidhmeanna tarmligthe. Is é an príomhfheidhmeannach, áfach, a bheidh freagrach as gníomhartha na toscaireachta agus féadfaidh sé/sí freagracht a ghlacadh air/uirthi féin arís (i.e. a chúlghairm) a rinneadh a tharmligean. Tá an fhreagracht iomlán ar an bpríomhfheidhmeannach as a chinntiú go bhfeidhmíonn an t-údarás áitiúil gan chur isteach agus a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm cinntí beartais na comhairle tofa.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Pearsanra Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0
Éire

Teil:+353 (0)1 888 2000
Lóghlao:1890 20 20 21
Láithreán Gréasáin: http://www.housing.gov.ie/local-government/local-government
R-phost: qcsofficer@housing.gov.ie

Oifig na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí


Page edited: 12 January 2015