Coistí forbartha pobail áitiúil

Eolas

Faoi Alt 36 den Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil, 2014, tá ar gach údarás áitiúil Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ) a bhunú agus féadfaidh sé breis agus coiste amháin den saghas sin a bhunú má fhaomhann an tAire amhlaidh. Is é aidhm an CFPÁ chun cur chuige soiléir agus comhtháite a fhorbairt, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm i leith forbairt áitiúil agus pobail.

Áirítear le ballraíocht an CFPÁ comhaltaí den údarás áitiúil, foireann an údaráis áitiúil, ionadaithe de chomhlachtaí poiblí a sholáthraíonn seirbhísí sa limistéar; ionadaithe de leasanna pobail áitiúil; ionadaithe den phobal áitiúil; agus ionadaithe de chomhlachtaí forbartha áitiúla atá cistithe go poiblí nó a dtugtar tacaíocht phoiblí dóibh. Ní mór go bhfuil tromlach na gcomhaltaí ón earnáil neamhreachtúil.

Is é príomhfheidhm an CFPÁ chun gnéithe pobail an phlean áitiúil agus eacnamaíochta pobail sé bliana a ullmhú, a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh orthu. Ní mór don CFPÁ breithniú a dhéanamh ar ghnéithe eacnamaíochta an phlean chun feabhas a chur ar chomhordú i dtaobh na ngnéithe pobail agus, ar deireadh, chun an dá ghné a chomhtháthú, ach ní bhíonn ról aige chun cinneadh a dhéanamh ar na gnéithe eacnamaíochta. Tá ról ginearálta aige chun éifeachtacht, comhsheasmhacht, comhordú agus seachaint dúblála a chinntiú idir na gnéithe éagsúla gníomhaíochtaí údaráis áitiúil sa phobal.

Ní mór go mbeidh an plean áitiúil eacnamaíochta agus pobail a bheith comhsheasmhach leis na pleananna forbartha áitiúla a rinne na comhaltaí tofa agus leis na straitéisí réigiúnacha spásúlachta agus eacnamaíochta. Ní mór go ndéanfaidh comhaltaí an cheantair bhardasaigh breithniú ar an bplean agus caithfidh an chomhairle é a fhaomhadh.

Boird Forbartha Contae agus Cathrach

Bunaíodh Boird Forbartha Contae agus Cathrach (BFCanna) in 2000 i ngach limistéar údaráis áitiúil chun na príomhghníomhaireachtaí agus na príomhchomhlachtaí a thabhairt le chéile chun tabhairt faoi phleanáil fhadtéarmach. Cuireadh deireadh leo i Meitheamh 2014 faoi Acht 2014. Sa chás gur cuí, tagann an ghníomhaíocht forbartha áitiúil agus pobail faoinar thug na BFCanna roimhe seo laistigh de shainchúram na gCoistí Forbartha Pobail Áitiúil nua.

Tuilleadh eolais

Tá fáil ar bhreis faisnéise ar ailíniú forbairt an rialtais áitiúil agus forbartha áitiúla ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Rannóg Pobail
Oifigí an Rialtais
Béal an Átha
Maigh Eo
F26 E8N6
Éire

Teil:+353 (0)96 24200
Lóghlao:1890 20 20 21
Láithreán Gréasáin: http://drcd.gov.ie/

Page edited: 30 September 2016