Tionól na Saoránach

Réamhrá

In Iúil 2016, rith an tOireachtas rún chun Tionól na Saoránach a bhunú a bhfuil breithniú le déanamh aige ar líon teoranta saincheisteanna. Leagtar teorainn ama bliain amháin ar an Tionól ó dháta chéad chruinniú an Tionóil chun a chuid oibre a thabhairt chun críche. Tá súil leis go dtionólfar a chéad chruinniú i nDeireadh Fómhair 2016.

Tionól

Is éard a bheidh sa Tionól ná cathaoirleach a cheapann an Rialtas agus 99 saoránach atá i dteideal vóta a chaitheamh i reifrinn a roghnófar d’fhonn ionadaíocht fhairsing a dhéanamh do shochaí na hÉireann. Féadtar comhaltaí ionaid a cheapadh a bheidh i dteideal cur leis na himeachtaí agus vóta a chaitheamh ina n-ainm féin. Comhaontóidh an Tionól ar a rialacha féin nós imeachta chun tabhairt faoina ghnó.

Féadfaidh an Tionól cuireadh a thabhairt d’aighneachtaí agus glacadh leo a fhaightear ó pháirtithe ar spéis leo agus an chomhairle shaineolach sin a lorg a mheasann sé is inmhianaithe. Cabhróidh grúpa saineolach comhairleach le hobair an Tionóil.

Tá cinneadh le déanamh ar gach ceist a bhíonn os comhair an Tionóil trí vóta tromlaigh na gcomhaltaí atá i láthair agus a chaitheann vóta, seachas vóta an chathaoirligh. Tá vóta réitigh ag an gcathaoirleach má bhaintear comhionannas vótaí amach.

Saincheisteanna a bhfuil breithniú le déanamh orthu

Is iad na saincheisteanna a iarrtar ar an Tionól breithniú a dhéanamh orthu:

  • An tOchtú Leasú ar an mBunreacht
  • Conas is fearr a fhreagraímid do na dúshláin agus na deiseanna a chruthaíonn daonra atá ag dul in aois
  • Parlaimintí téarma sheasta
  • An bealach ina gcuirtear reifrinn ar bun
  • Conas is féidir leis an Stát ceannaire a dhéanamh d’Éirinn i ndul i ngleic le hathrú aeráide

Is é an chéad cheist atá le plé an tOchtú Leasú ar an mBunreacht. Chomh maith leis sin, féadtar iarraidh ar an Tionól breithniú a dhéanamh ar cheisteanna eile.

Déantar an Tionól tuairisciú agus moltaí a chur ar fáil do Thithe an Oireachtais maidir le gach saincheist a luaithe a thug se a phlé ar an tsaincheist chun críche.

Page edited: 3 January 2017