An Státseirbhís

Eolas

Is oifigigh phoiblí iad foireann na Státseirbhíse a chuidíonn leis na hAirí Rialtais ina Ranna Rialtais éagsúla. Níl an Státseirbhís luaite sa Bhunreacht ach is páirt an-tábhachtach den chóras pairliminte í.

Tá trí phríomh ról ag an Státseirbhís:

  • Cuireann comhairle ar an Rialtas maidir le polasaí
  • Cuidíonn siad in ullmhú agus i scríobh reachtaíochta nua agus
  • Cabhraíonn siad leis an Rialtas chun an tír a rialú de réir rialacha dleathacha an Oireachtais.

I ngach Roinn Stáit bíonn foireann oibre buan déanta suas de fhoireann riaracháin, foireann phroifisiúnta, foireann saineolaithe agus foireann teicniúil. I gceannas na státseirbhíseach i ngach Roinn tá Ard Rúnaí a ainmnítear ar chomhairle an Aire Rialtais agus a fhanann sa phost ar feadh tréimhse 7 mbliana. Ag leibhéal níos ísle ná an tArd Rúnaí sa státseirbhís tá méid áirithe Rúnaithe Cúnta agus tá gné faoi leith de obair na Roinne faoina gcúram. Síos uaidh sin aríst tá alán grádanna eile de Státseirbhísigh ag leibhéil éagsúla sinsearachta.

Earcú chuig an státseirbhís agus an tseirbhís phoiblí

Cuireann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí seirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnúcháin ar fáil don státseirbhís. Cuireann siad seirbhísí earcaíochta agus comhairleoireachta ar fáil d’údaráis áitiúla, don FSS, don Gharda Síochána agus do chomhlachtaí poiblí eile.

Is comhlacht ar leith atá sa Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Leagann an Coimisiún síos caighdeáin, a fhoilsíonn sé mar chóid chleachtais, maidir le hearcú agus roghnúchán chuig an státseirbhís, an Garda Síochána, agus roinnt comhlachtaí seirbhíse phoiblí, lena n-áirítear Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.


Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Teach na Caibidle
26/30 Sráid na Mainistreach Íocht
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:+353 1 858 7400
Lóghlao:1890 449 999
Facs:+ 353 1 858 7500
Láithreán Gréasáin: http://www.publicjobs.ie/
R-phost: info@publicjobs.ie


Page edited: 23 January 2013