Ranna Stáit

Eolas

Tá 16 Ranna Rialtais ann. Déanann an Taoiseach aire a cheapadh chun dul i gceannas ar gach roinn. Tá liostaí Airí agus Airí Stáit anseo. Fógraíodh athruithe ar ainmneacha agus ar fhreagrachtaí ranna áirithe an 15 Meitheamh 2017. Tá na hathruithe seo á dtabhairt isteach trí shraith Ionstraimí Reachtúla.

Tá foireann oibre buan ag gach roinn a fhanann sa roinn fiú má thagann athrú ar an Rialtas atá i réim. Tugtar an Státseirbhís ar an bhfoireann oibre buan seo.

Má tá gearán le déanamh agat faoi aon chinneadh nó aon ghníomh a dhéanann Roinn Rialtais nó aon eagraíocht phoiblí, is féidir Cosantóir an Phobail a chur ar an eolas faoi.

 • An Roinn Talmhaíochta, Iascaireachtaí agus Bia: Rialaíonn an Roinn seo tionscal an bhia agus tionscal na talmhaíochta.
 • An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta: Is iad spriocanna na Roinne seo oidhreacht agus cultúr na hÉireann a chosaint agus a chur chun cinn, úsáid na Gaeilge a chur chun cinn, tacú le forbairt inbhuanaithe na n-oileán agus turasóireacht chultúrtha a fhorbairt.
 • An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige: Tá an Roinn seo freagrach as forbairt ar bheartais chomhchuibhithe agus ar sheachadadh seirbhíse comhtháite do leanaí agus daoine óga. Déanann sí feidhmeanna sonracha sa réimse chúraim shóisialta agus treoraíonn sí gníomhartha comhordaithe thar raon earnálacha, lena n-áirítear sláinte, oideachas, ceartas óige, spórt, na healaíona agus an cultúr.
 • An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Tá an Roinn seo freagrach as na rannóga teileachumarsáide agus craolacháin. Cuireann sí tionsclaíocht iomaíoch soláthair fuinnimh chun cinn agus tá sí freagrach as sláine agus iontaofacht an tsoláthair sin. Tá sí freagrach, freisin, as iascaigh intíre agus acmhainní nádúrtha na hÉireann a rialú, a chosaint agus a fhorbairt. Tá baint ag Suirbhéireacht Gheolaíoch na hÉireann leis an Roinn seo.
 • An Roinn Cosanta. Tá cúram ár bhfórsaí cosanta ar an Roinn seo.
 • An Roinn Oideachais agus Scileanna: Tá sé de chúram ar an Roinn seo oideachas poiblí a chur ar fáil ag leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile. Déanann sí, freisin, bainistiú ar íocaíochtaí stáit d'ollscoileanna agus do choláistí triú leibhéal. Tá sé freagrach chomh maith as traenáil agus as obair an Ghrúpa Saineolaithe ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí.
 • An Roinn Airgeadais: Tá cúram airgeadais agus eacnamaíochta an Stáit ar an Roinn seo.
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Cuireann an Roinn seo ár leasa thar lear chun cinn agus déanann sí cosaint orthu. Cothaíonn sí síochán agus athmhuintearas ar oileán na hÉireann. Tá sí freagrach freisin as trádáil eachtrach agus forbairt.
 • An Roinn Sláinte: Tá an Roinn seo freagrach as polasaí sláinte a fhorbairt agus seirbhísí sláinte a phleanáil. Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) na seirbhísí sláinte ar fáil.
 • An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Tá cúramaí ar an Roinn maidir le tithíocht agus déanann an Roinn seo forbairt a chothú. Tá sí i gceannas ar údaráis áitiúla.
 • An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta: Tá sé de chúram ar an Roinn seo forbairt a dhéanamh ar fhiontair, ar fhostaíocht agus ar thrádáil agus tá sí freagrach freisin as oibrithe a chosaint agus gnóthaí a rialú.
 • An Roinn Dlí agus Cirt, agus Comhionannais: Tá sé mar aidhm ag an Roinn seo an Stát a chosaint, coireanna a smachtú agus saoirse agus cearta an duine a chaomhnú. Tá cúram inimirce agus iarratais dídine uirthi freisin.
 • An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe: Cuireann sí comhairle ar an Rialtas maidir le bainistiú agus smacht a bheith ar an earnáil phoiblí.
 • An Roinn Coimirce Sóisialaí: Soláthraíonn an Roinn seo seirbhísí tacaíochta ioncaim agus seirbhísí tacaíochta eile. Tá sí freagrach as soláthar seirbhísí tacaíochta fostaíochta, treorach agus socrúcháin, chomh maith le seirbhísí pobail agus an Scéim Sóisialta Tuaithe. Tá sí freagrach as íocaíochtaí iomarcaíochta agus dócmhainneachta a íoc freisin.
 • Roinn an Taoisigh. Tugann an Roinn seo tacaíocht riaracháin agus taighde don Taoiseach agus don Rialtas.
 • An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. Tá an Roinn seo freagrach as na bóithre (seachas bóithre áitiúla), tástáil tiomána, saincheisteanna tráchta, iompar bus agus traenach, beartas eitleoireachta, agus sábháilteacht bóithre in Éirinn. Tá sí freagrach as an turasóireacht inbhuanaithe a mhéadú. Chomh maith leis sin cuireann an Roinn spórt chun cinn ag leibhéil áitiúil, réigiúnda agus náisiúnta.
Page edited: 18 August 2017