Réamhrá le limistéar an euro

Eolas

Is éard atá i limistéar an euro tíortha siúd an Aontais Eorpaigh (AE) a ghlac leis an euro mar a n-airgeadra. Tá ann 19 mballstát faoi láthair, Éire san áireamh. Thug gach ballstát den AE faoin euro a úsáid, seachas an Danmhairg agus an Ríocht Aontaithe.

Féadfaidh tú teacht ar a thuilleadh faisnéise ar ghlacadh an euro ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

An Grúpa Euro

Is é an Grúpa Euro an príomhfhóram le haghaidh bhainistíocht an limistéir airgeadra shingil. Comhlacht neamhfhoirmiúil atá iontu a thugann le chéile airí airgeadais na mballstát arb é an euro a n-airgeadra. Ina theannta sin, glacann an Leas-Uachtarán atá freagrach as Gnóthaí Geilleagracha agus Airgeadaíochta i gCoimisiún an AE agus Uachtarán Bhanc Ceannais Eorpaigh páirt i gcruinnithe an Ghrúpa Euro.

Is é ról an Ghrúpa Euro comhordú dlúth beartas geilleagrach laistigh de limistéar an euro a chinntiú. Is gnách go gcasann siad ar a chéile uair sa mhí, an tráthnóna roimh chruinniú Chomhairle an Aontais Eorpaigh (Gnóthaí Geilleagracha agus Airgeadais - ECOFIN).

Cruinnithe Mullaigh an Euro

Tugann Cruinnithe Mullaigh an Euro cinn stáit nó rialtais bhallstáit an AE arb é an euro a n-airgeadra, Uachtarán Chruinniú Mullaigh an Euro agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh le chéile. Toghann ceannairí limistéar an euro Uachtarán Chruinniú Mullaigh an Euro trí thromlach simplí, agus ag an tráth céanna a dhéanann an Chomhairle Eorpach a nUachtarán a thoghadh. Maireann an sainchúram don dá ról ar feadh dhá go leith bliain.

Ceanglaíonn an Conradh um Chobhsaíocht Fhioscach go mbíonn ar a laghad 2 Chruinniú Mullaigh an Euro ar siúl sa bhliain. Soláthraíonn Cruinnithe Mullaigh an Euro treo straitéiseach ar bheartais gheilleagracha agus fhioscacha i limistéar an euro. Cabhraíonn plé ar na freagrachtaí sonracha a bhaineann le ballraíocht limistéar an euro leis na ballstáit chun toise limistéar an euro a chur san áireamh agus beartais náisiúnta á ndéanamh acu.

An Banc Ceannais Eorpaigh

Is é an Banc Ceannais Eorpaigh (ECB) an banc ceannais don euro agus tá siad freagrach as tabhairt faoi bheartas airgeadaíochta do limistéar an euro. Is é an príomhthasc atá acu ná chun cumhacht cheannaigh an euro a choimeád, agus cobhsaíocht phraghais a chinntiú, dá bharr, i limistéar an euro.

Tá an ECB mar chuid den Chóras Eorpach Bainc Cheannais, lena n-áirítear, chomh maith, bainc cheannais náisiúnta go léir gach ballstát den AE, cibé acu má ghlac siad leis an euro nó nár ghlac. Is éard atá i gCóras an Euro, ar an taobh eile den phingin, an ECB agus bainc cheannais náisiúnta na dtíortha siúd a ghlac leis an euro. Comh-mhairfidh Córas an Euro agus an Córas Eorpach Bainc Cheannais a fhad agus is ann do bhallstáit AE lasmuigh de limistéar an euro.

Page edited: 18 May 2015