Maoirseacht Airgeadais

Eolas

Rinne géarchéim airgeadais 2008 teipeanna tábhachtacha a nochtadh ar mhaoirseacht airgeadais an AE. In 2011, bunaíodh córas Eorpach nua chun maoirseacht a dhéanamh ar an earnáil airgeadais. Tá 3 údarás maoirseachta Eorpacha (ÚME) sa Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais (CEMA):

  • An tÚdarás Baincéireachta Eorpach
  • An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí
  • An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

I gcomhoibriú agus i gcomhordú le húdaráis náisiúnta mhaoirseachta, tá na ÚMEanna i bhfeidhm lena chinntiú go gcuirtear rialacha i bhfeidhm ar bhealach dian agus comhsheasmhach ar fud an AE, chun monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairtí laistigh den chóras airgeadais agus chun rioscaí féideartha a shainaithint i leith cobhsaíocht airgeadais.

Tá an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach sa CEMA mar aon le Comhchoiste na nÚdarás Eorpach Maoirseachta agus na húdaráis náisiúnta mhaoirseachta sa CEMA chomh maith.

An tÚdarás Baincéireachta Eorpach

Is é ról an Údaráis Bhaincéireachta Eorpaí (ÚBE) rialáil stuamachta agus maoirseacht éifeachtach agus chomhsheasmhach a chinntiú ar fud earnáil bhaincéireachta na hEorpa. Is é a gcuspóir foriomlán chun iomláine, éifeachtúlacht agus feidhmiú ordúil na hearnála baincéireachta a chosaint.

Cuireann an ÚBE leis an Leabhar Rialacha Aonair i mbaincéireacht, a bhfuil de chuspóir aige sraith shingil rialacha stuamachta comhchuibhithe a sholáthar d’institiúidí airgeadais ar fud an AE. Anuas air sin, comhlíonann an tÚdarás ról chun coinbhéirseacht cleachtas maoirseachta a chur chun cinn agus chun measúnú a dhéanamh ar rioscaí agus ar leochaileacht in earnáil bhaincéireachta an AE.

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí

an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ÚEUM) freagrach as iomláine, trédhearcacht, éifeachtúlacht agus feidhmiú ordúil na margaí urrúis, mar aon le feabhas a chur ar chosaint infheisteoirí. Cuireann siad leis an Leabhar Rialacha Aonair do mhargaí airgeadais an AE agus spreagann siad coinbhéirseacht mhaoirseachta i measc rialtóirí urrúis agus i measc earnálacha airgeadais trí oibriú go dlúth leis na húdaráis mhaoirseachta Eorpacha eile.

An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC) freagrach as tacú le trédhearcacht na margaí agus na dtáirgí airgeadais agus as cosaint sealbhóirí polasaí, comhaltaí scéim pinsin agus tairbhithe i limistéar an árachais agus pinsin cheirde a chothú. Déanann siad monatóireacht ar threochtaí, rioscaí féideartha agus ar leochaileacht trasna teorainneacha agus i measc earnálacha agus iad a shainaithint. Anuas air sin, cuireann siad leis an Leabhar Rialacha Aonair i dtaobh árachais agus pinsean, agus i dtreo coinbhéirseacht na nósanna imeachta maoirseachta agus na gcur chuige ar fud an AE.

An Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS) freagrach as maoirseacht macrastuamachta a dhéanamh ar an gcóras airgeadais san AE. Ar cheann dá bpríomhchuspóirí, is ea rioscaí sistéamacha a chosc agus a mhaolú. Déanann siad na rioscaí siúd a shainaithint ar féidir leo rabhaidh a eisiúint agus a mholadh cén bearta atá le glacadh ina dtaobh.

Comhchoiste na nÚdarás Eorpach Maoirseachta

Fóram atá i gComhchoiste na nÚdarás Eorpach Maoirseachta le haghaidh comhoibriú idir na 3 údarás maoirseachta Eorpacha. Tríd an gComhchoiste, comhoibríonn siad go rialta agus go dlúth agus cinntíonn siad comhsheasmhacht ina gcleachtais.

Anuas ar bheith mar fhóram le haghaidh comhoibriú, comhlíonann an Comhchoiste ról tábhachtach i malartú faisnéise leis an mBord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS) agus chun an caidreamh idir an BERS agus na húdaráis mhaoirseachta Eorpacha a fhorbairt.

Tuilleadh eolais

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

Page edited: 11 December 2015