Meicníochtaí cobhsaíochta an AE

Eolas

Rinneadh dhá mheicníocht shealadacha a shocrú chun cistiú a sholáthar do bhallstáit a bhí thíos le deacrachtaí geilleagracha – an Sásra Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais agus an tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais. Bunaíodh an dá cheann in 2010 agus sholáthair siad iasachtaí d’Éirinn faoi Mheabhrán Tuisceana an IMF/AE le hÉirinn. (Faoi socrú seo, thug an IMF iasachtaí d’Éirinn chomh maith, agus thug roinnt ballstáit neamheuro iasachtaí d’Éirinn – an RA ach go háirithe).

Bunaíodh meicníocht bhuan – an Sásra Cobhsaíochta Eorpach – i nDeireadh Fómhair 2012. Is gnách go ndéantar cur síos ar na 3 mheicníocht chistithe seo mar mheicníochtaí “tarrthála”.

An Sásra Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais

Chruthaigh Comhairle na hEorpa an Sásra Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais (EFSM) in 2010. Bunaíodh é faoi Rialachán (AE) Uimh. 407/2010 an 11 Bealtaine 2010 (pdf). Thug an rialachán seo an chumhacht don Choimisiún Eorpach iasachtaí a chonrú thar ceann an AE d’fhonn iasachtaí a chistiú do na tíortha euro óna dteastaíonn siad. Dearadh é mar mheicníocht shealadach a d’fhéadfadh bheith ar fáil chun iasachtaí a sholáthar do bhallstáit a bhí thíos le deacrachtaí tromchúiseacha nó le fadhbanna geilleagracha.

Tá fáil ar bhreis faisnéise ar an EFSM ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

An tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais

Cuideachta atá sa tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais (EFSF) a bhunaigh na tíortha a úsáideann an euro. Rinneadh iad a chorprú i Lucsamburg i Meitheamh 2010. Is iad na ballstáit a úsáideann an euro na scairshealbhóirí. Ba é cuspóir an EFSF chun cúnamh sealadach airgeadais a thabhairt d’aon bhallstát limistéar an euro ónar theastaigh sé.

Ón 1 Iúil 2013 i leith, ní féidir leis an EFSF tabhairt faoi chláir nua mhaoinithe ná iontráil i gcomhaontaithe nua saoráid iasachta a thuilleadh. Leanann siad le cláir a mhaoiniú a tosaíodh roimh bhunú an Sásra Eorpaigh um Chobhsaíocht Airgeadais.

Tá fáil ar bhreis faisnéise ar láithreán gréasáin an EFSF.

An Sásra Cobhsaíochta Eorpach

Is é an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (ESM) an mheicníocht bhuan ghéarchéime atá in ainm is cobhsaíocht airgeadais i limistéar an euro a chosaint (an mheicníocht bhuan tarrthála). Bunaíodh é i nDeireadh Fómhair 2012 tar éis gur dhaingnigh gach ceann de 17 mballstát limistéar an euro an Conradh lena mbunaítear an ESM. Déanann Conradh an ESM tagairt don Chonradh um Chobhsaíocht Fhioscach agus ní sholáthraítear an cúnamh sin ón ESM ach do thíortha a dhaingnigh an Conradh um Chobhsaíocht Fhioscach. Dhaingnigh Éire an Conradh ESM trí reachtaíocht a chur i dtoll a chéile.

Is éard atá i mBord Rialtóirí an ESM ná na hairí airgeadais de chuid limistéar an euro agus feidhmíonn Uachtarán Eurogroup mar chathaoirleach air. Tá a gceanncheathrú suite i Lucsamburg.

Soláthraíonn an ESM cabhair do bhallstáit limistéar an euro atá thíos le deacrachtaí airgeadais. Bíonn an chabhair faoi réir coinníollacha éagsúla maidir le bainistíocht gheilleagrach agus fhioscach.

Tá fáil ar bhreis faisnéise ar láithreán gréasáin an ESM.

Page edited: 11 February 2014