Aontas baincéireachta

Réamhrá

I Meitheamh 2012, rinne an Coimisiún Eorpach an cinneadh chun aontas baincéireachta a chruthú a cheadódh maoirseacht agus réiteach láraithe a dhéanamh do bhainc i limistéar an euro. B’éard a bhí ar intinn a dhéanamh ná a chinntiú go bhfuil bainc níos treise agus go ndéantar maoirseacht níos fearr orthu agus, sa chás go dtagann fadhbanna chun solais san earnáil airgeadais, is féidir iad a réiteach níos fusa agus gan airgead cáiníocóirí a úsáid.

Is éard atá san aontas baincéireacht (pdf) ná Sásra Maoirseachta Aonair agus Sásra Réitigh Aonair, a bhfuil an dá cheann díobh éigeantach do gach ballstát de limistéar an euro agus atá oscailte do gach tír eile san AE.

Anuas air sin, tá sraith rialacha coiteanna ann do bhainc i ngach ballstát an AE, ar a dtugtar an leabhar rialacha aonair.

An Sásra Maoirseachta Aonair

Rinneadh sásra oibríochtúil den Sásra Maoirseachta Aonair (SMA) i Samhain 2014. Faoin SMA, is é an Banc Ceannais Eorpach (BCE) an maoirseoir baincéireachta do gach banc i limistéar an euro agus tá siad freagrach go díreach as maoirseacht a dhéanamh ar na tuairim is 123 grúpa baincéireachta is mó dá bhfuil ann. Leanann na maoirseoirí náisiúnta, ar nós Bhanc Ceannais na hÉireann, le monatóireacht a dhéanamh ar na bainc eile.

Is iad príomhthascanna an BCE agus na maoirseoirí náisiúnta, a oibríonn go dlúth lena chéile, a sheiceáil go gcomhlíonann na bainc rialacha baincéireachta an AE agus go dtéann siad i ngleic le fadhbanna a luaithe is féidir.

An Sásra Réitigh Aonair

Cé gurb ionann ról an SMA chun an dóchúlacht a laghdú go dteipfidh ar bhainc, is é ról an tSásra Réitigh Aonair (SRA) réiteach ordúil banc a bhfuil ag teip orthu a chinntiú agus a chinntiú nach mbíonn ar cháiníocóirí agus an fíorgheilleagar íoc as costais íosta.

Cuimsíonn an SRA bainc atá faoi mhaoirsiú an SMA. Tá an SRA oibríochtúil ó thús 2015 agus beidh sé go hiomlán oibríochtúil (le sraith iomlán cumhachtaí) ó Eanáir 2016.

Tá bord, an Bord Réitigh Aonair agus ciste, an Ciste Réitigh Aonair san SRA.

An Bord Réitigh Aonair

A luaithe a chuireann an BCE in iúl go bhfuil banc i dtrioblóid, tá an an Bord Réitigh Aonair (BRA) freagrach as formhór na gcinntí a dhéanamh ar an gcúrsa gnímh is fearr agus ullmhú a dhéanamh do réiteach an bhainc a bhfuil ag teip air. Tá an Bord freagrach, chomh maith, as an gCiste Réitigh Aonair a bhainistiú.

An Ciste Réitigh Aonair

Déanann gach banc i dtíortha an aontais bhaincéireachta an Ciste Réitigh Aonair (CRA) a mhaoiniú. I gcásanna nach ndéanann an earnáil bhaincéireachta an CRA a chistiú go leordhóthanach, forbrófar cúlstop, a éascóidh iasachtú ag an CRA. Beidh earnáil bhaincéireachta limistéar an euro faoi dhliteanas, faoi dheoidh, as aisíocaíochtaí an CRA trí thobhaigh a íoc.

Leabhar rialacha aonair

Tá sraith rialacha coiteanna ar a dtugtar an leabhar rialacha aonair mar bhonn agus taca leis na meicníochtaí maoirseachta agus réitigh araon. Is é bunchloch an aontais bhaincéireachta an leabhar rialacha aonair. Sraith téacsanna reachtaíochta atá ann nach mór do gach institiúid airgeadais san AE cloí leo. Leagann na rialacha, i measc rudaí eile, ceanglais chaipitil do bhainc, cinntíonn siad cosaint níos fearr do thaisceoirí, agus rialaíonn siad cosc agus bainistiú teipeanna ar bhainc.

Page edited: 10 December 2015