Ombudsman Eorpach

Eolas

Bunaíodh Oifig an Ombudsman Eorpach sa bhliain 1992 faoi Chonradh Mhaastricht le deileáil le gearáin maidir le drochriarachán institiúidí agus eagraíochtaí de chuid Aontais Eorpaigh. Is ionann Drochriarachán agus riarachán atá lag nó a theip air agus tarlaíonn sé nuair a theipeann ar institiúid rud a chur i gcrích a raibh sí ceapaithe a dhéanamh, má dhéanann sí ar an mbealach mícheart é nó má chuireann sí rud i gcrích nár cheart di. Tá sé mar dhualgas ar Ombudsman Eorpach bunchearta gach saoránach a chónaíonn san Eoraip a choinneáil slán tríd riarachán oscailte agus freagrach taobh istigh d'Aontas Eorpach a chinntiú.

Tá sé de cheart ag saoránaigh na hEorpa gearán a dhéanamh chuig an Ombudsman Eorpach má bhíonn imní orthu maidir le drochriarachán institiúidí agus eagraíochtaí Chomhphobal na hEorpa. I measc na nithe ar a dtugtar drochriarachán orthu bheadh:

  • Mírialachtaí riaracháin
  • Éagóir
  • Leatrom
  • Mí-úsáid chumhachta
  • Easpa eolais
  • Diúltú eolas a chur ar fáil agus
  • Moill gan ghá.

Mar shampla, go dtí seo bhain go leor gearán a déanadh le Ombudsman Eorpach le moill riaracháin, íocaíocht a bheith deireanach, leatrom neamhshrianta, easpa soiléireachta nó diúltú eolas a chur ar fáil. Bhain cuid de na gearáin le baint oibre idir institiúidí Eorpacha agus a ngníomhairí, earcú foirne agus reachtáil comórtas. Bhain cuid eile le ceangal conartha idir institiúidí de chuid Chomhpobail na hEorpa agus comhlachtaí príobháideacha.

Cé go mbreathnaíonn an tOmbudsman Eorpach ar cheisteanna de bharr gearán a rinne Saoránaigh na hEorpa, is féidir leis nó léi fiosrúcháin a sheoladh as a stuaim féin.

Cuireann an tOmbudsman Eorpach Tuairisc Bhliantúil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa, a chuirtear ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Tugann an tOmbudsman cuairteanna oifigiúla freisin ar gach Ballstát le deis a thabhairt dó nó dí féin a c(h)uid oibre a chur i láthair Saoránaigh na hEorpa go díreach.

Rialacha

Limistéar Údaráis Ombudsman Eorpaigh

I measc na nInstitiúidí agus eagraíochtaí a thiteann faoi údarás an Ombudsman tá:

Ní féidir le Ombudsman Eorpach deileáil le gearáin a bhaineann le ceisteanna náisiúnta, réigiúnacha, ná le húdaráis áitiúla aon Bhallstáit, fiú nuair a bhaineann na gearáin sin le dlí Chomhphobail na hEorpa. Muna féidir le Ombudsman Eorpach scrúdú a dhéanamh ar do ghearán, déanfaidh sé nó sí a d(h)ícheall comhairle a chur ort maidir le eagraíocht eile a bheadh in ann cúnamh a thabhairt duit. B'fhéidir gur Ombudsman náisiúnta, réigiúnda nó coiste achainí a bheadh i gceist. Bíonn an tOmbudsman Eorpach ag obair le ombudsman náisiúnta agus réigiúnda mar gheall gur fearr is féidir deileáil le cuid de na gearáin ag leibhéal náisiúnta nó réigiúnda.

Ombudsman ceapaithe in Éirinn le deileáil le gearáin a bhaineann le Ranna Rialtais, údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus comhlachtaí poiblí eile in Éirinn.

Cé na daoine gur féidir leo gearáin a chur ós comhair an Ombudsman?

Más saoránach thú d'aon Bhallstát d'Aontas Eorpach nó má tá cónaí ort in aon Bhallstát, is féidir leat gearán a chur ós comhair Ombudsman Eorpaigh. Is féidir le gnónna, cumainn nó eagraíochtaí eile a bhfuil oifig chláraithe acu i mBallstát (e.g., údaráis phoiblí) gearán a chur ós comhair Ombudsman Eorpaigh freisin.

Céard a tharlaíonn nuair a dhéanann tú gearán?

Tá réimse leathan cumhachtaí fiosrúcháin ag an Ombudsman. Ní mór d'institiúidí agus eagraíochtaí Chomhpobail na hEorpa aon eolas a bhíonn ag teastáil ó Ombudsman na hEorpa a chur ar fáil dó nó di agus cead a thabhairt dó/di breathnú ar na comhaid atá i gceist. Ní mór do Bhallstáit freisin eolas a chur ar fáil d'Ombudsman Eorpach a bheadh ina chúnamh le samplaí de dhrochriarachán institiúidí agus eagraíochtaí de chuid Aontais Eorpaigh a shoiléiriú.

Tá cúpla bealach ann inár féidir le Ombudsman Eorpach iarracht a dhéanamh an fhadhb a réiteach duit.

Nuair a insíonn an tOmbudsman Eorpach don institiúid chuí go bhfuil gearán faighte aige/aici ina taobh, is féidir leis an institiúid sin gníomhú leis an fhadhb a réiteach. Tugtar réitithe ag an institiúid ar seo.

Má bhíonn drochriarachán ann agus munar féidir an cás a réiteach le linn an fhiosrúcháin, déanfaidh an tOmbudsman Eorpach iarracht teacht ar réiteach cairdiúil duit.

Má theipeann ar seo, is féidir leis/léi dréacht mholadh a chur le chéile don institiúid, ag glaoch uirthi gníomhú mar is cuí leis an drochriarachán a chur ina cheart.

Muna nglacann an institiúid leis an moladh, is féidir leis/léi tuairisc speisialta a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa.

Cé chomh fada a bhíonn ort fanacht le toradh?

Breathnaíonn an tOmbudsman Eorpach i ndiaidh gearán chomh tapaidh agus is féidir. Tá sé mar aidhm aige/aici admháil a chur amach taobh istigh de sheachtain go bhfuil gearán faighte, cinneadh a dhéanamh an ceart fiosrúchán a dhéanamh taobh istigh de mhí agus fiosrúcháin a bheith curtha i gcrích taobh istigh de bhliain.

Rataí

Ní aon táille le n-íoc ar ghearáin chuig Ombudsman Eorpach.

Conas iarratas a dhéanamh

Conas gearán a dhéanamh

Ba cheart scríobh chuig an Ombudsman le gearán a dhéanamh in aon cheann den 21 teanga Conartha, ag insint go soiléar cé thú féin, cén institiúid nó eagraíocht de chuid Chomhphobail na hEorpa gur mian leat gearán a dhéanamh ina taobh agus cén gearán atá agat.

Ní mór gearán a dhéanamh taobh istigh de dhá bhliain ón dáta gur cuireadh ar an eolas thú maidir leis an gcúis ghearáin atá agat.

Ní gá go raibh tionchar ag an drochriarachán ort féin go pearsanta, ach is gá go mbeadh teagmháil déanta agat féin leis an institiúid nó eagraíocht atá i gceist, e.g., litir seolta agat chuici.

Déanfaidh an tOmbudsman Eorpach scrúdú ar do ghearán agus cuirfear scéal chugat maidir le toradh an scrúdaithe sin.

Ní bhíonn aon phlé ag Ombudsman Eorpach le nithe atá ós comhair cúirte ag an am nó a réitíodh sa chúirt cheana.

Is féidir gearán a chur ar líne. Is féidir litir shimplí a scríobh chuig Ombudsman na hEorpa nó más fearr leat is féidir foirm ghearáin Ombudsman Eorpach (pdf) a chomhlánú agus a sheoladh chuig Ombudsman Eorpach.

Tá bileog eolais (le foirm ghearáin) ar a thugtar, An tOmbudsman Eorpach: An féidir leis cabhrú leat (pdf) ar fáil ó oifig Ombudsman na hEorpa.

Is féidir teacht ar threoir maidir le obair Ombudsman Eorpach anseo (pdf).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Fear an Phobail Eorpaigh

1 Avenue de Président Robert Schuman
BP 403
F-67001 Strasbourg Cedex
France

Teil:+33 3 88172313
Facs:+33 3 88179062
Láithreán Gréasáin: http://www.ombudsman.europa.eu
Contact Form: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

Page edited: 27 August 2013