An Chomhairle Eorpach

Eolas

Déanann an Chomhairle Eorpach treo agus tosaíochtaí foriomlána polaitiúla an AE a shainiú. Níl an Chomhairle i measc institiúidí reachtaithe an AE, mar sin, ní dhéanann siad dlíthe an AE a idirbheartú nó glacadh leo. Tá an Chomhairle Eorpach freagrach, chomh maith, as sainmhíniú a thabhairt ar threoirlínte straitéiseacha do limistéar na saoirse, na slándála agus an cheartais.

Cinn stáit nó rialtais bhallstáit an AE, Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh atá i gcomhaltaí na Comhairle Eorpaí. Anuas air sin, glacann Ardionadaí an AE don Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála páirt, chomh maith, nuair a dhéantar plé ar ghnóthaí eachtracha.

Cruinnithe na Comhairle

Cruinnithe mullaigh atá i gcruinnithe na Comhairle Eorpaí, go bunúsach, áit a gcasann ceannasaithe an AE ar a chéile chun cinneadh a dhéanamh ar thosaíochtaí fairsinge polaitiúla agus ar thionscnaimh mhóra. Casann an Chomhairle ar a chéile ar a laghad dhá uair gach 6 mhí sa Bhruiséil. Bíonn Uachtarán na Comhairle Eorpaí ina chathaoirleach ar na cruinnithe. Freastalaíonn Uachtarán Pharlaimint na hEorpa ar thús gach cruinnithe, chun cuntas a thabhairt ar thuairimí Pharlaimint na hEorpa. Féadtar cuireadh a thabhairt do dhaoine eile, ar nós Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh, chun freastal ar chruinnithe, ag brath ar na saincheisteanna atá á bplé.

Déanann an Chomhairle Eorpach a gcuid cinntí, den chuid is mó, trí chinntí comhthola. Ar a shon sin, i gcásanna ar leith áirithe a dtugtar cuntas orthu i gconarthaí an AE, déanann siad cinneadh trí aontoilíocht nó trí thromlach cáilithe. Má chaitear vóta, ní ghlacann Uachtarán na Comhairle Eorpaí ná Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh páirt.

Ról an tSeimeastair Eorpaigh

Tá ról foirmiúil le comhlíonadh ag an gComhairle Eorpach i bpróiseas sheimeastar bliantúil Eorpach an AE. Timthriall bliantúil an AE de bheartais gheilleagracha agus fhioscacha a chomhordú is ea seo.

Ag a gcruinniú bliantúil i Márta, déanann an Chomhairle Eorpach measúnú ar an gcás geilleagrach san AE agus ar dhul chun cinn i dtreo spriocanna an Eoraip 2020. Cuireann siad seisiúin tionscnaimh bheartais ar bun, ina dhiaidh sin, ar athchóirithe fioscacha, geilleagracha agus struchtúracha.

Ag a gcruinniú i mí an Mheithimh, formhuiníonn an Chomhairle Eorpach na moltaí deiridh a bhaineann go sonrach le tíortha, ina leagtar amach tosaíochtaí do gach ballstát do na chéad 12-18 mí amach rompu.

Tuilleadh eolais

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar an gComhairle Eorpach ar láithreán gréasáin europa.eu.

Page edited: 10 December 2015