Ag clárú chun vótáil in Éirinn

Réamhrá

Chun vóta a chaitheamh i dtoghcháin nó i Reifrinn in Éirinn, ní mór duit clárú chun vótála.

Agus tú cláraithe le haghaidh vótála thig leat páirt a ghlacadh chun chinn a dhéanamh ar an duine a n-ionadaíonn ar do shon ag leibhéal rialtais áitiúil, leibhéal rialtais náisiúnta agus leibhéal rialtais Eorpacha.

Clár na dToghthóirí

Tá an fhreagracht ar gach aon údarás in Éirinn chun liosta toghthóirí a chur le chéile agus a fhoilsiú ina ceantar féin. Tugtar Clár na dToghthóirí ar seo . Is féidir le duine ar bith an Clár seo a scrúdú agus tá sé ar fáil i ngach oifig de chuid na údarás áitiúil gach oifig an phoist, stáisiún na nGardaí agus leabharlanna poiblí. Is féidir leat seiceáil a fheiceáil má tá tú ar Clár na dToghthóirí anseo.

Tá ainm agus seoladh an vótálaí sa Chlár, agus dáta breithe agus inscne le haghaidh crostagartha fosta. Le cur san áireamh i gClár na dToghthóirí, ní mór duit a líonadh amach foirm iarratais RFA atá ar fáil ó d'údarás áitiúil. Nuair a bhíonn an clár á chur le chéile, is é an fhoirm iarratais ar fáil le híoslódáil ag checktheregister.ie.

Tiomsaítear dréacht chlár nua gach aon bhliain agus foilsítear é ar 1 Samhain.

Chun go mbeidh i dteideal bheith ar Chlár na dToghthóirí, ní mór duit:

 • a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad ar lá a theann an Clár i bhfeidhm (15 Feabhra)
 • gnáthchónaí a bheith ort sa Stáit ar 1 Meán Fómhair sa bhliain sula dtéann An Chlár i bhfeidhm.

Tá rogha ag mic léinn a chónaíonn ar shiúil óna mbaile agus iad ar freastal ar choláiste, le bheith cláraithe ag an seoladh baile nó ag an seoladh áras cónaithe mac léinn. Níl cead agat a bheith cláraithe ach ag seoladh amháin agus ní mór duit a bheith i do chónaí ag an seoladh seo ar an 1ú Meán Fhómhair roimh theacht i bhfeidhm an chláir. Mura mbíonn cónaí ort ag an seoladh ag a bhfuil tú cláraithe ní mór duit na húdaráis cláraithe a chur ar an eolas faoi do sheoladh baile nua.

Má tá do sheoladh cláraithe fágtha agat ach go bhfuil i gceist agat filleadh air taobh istigh de 18 mí ní gá duit do sheoladh a athrú ach déanamh cinnte de nach bhfuil tú cláraithe ag aon seoladh eile.

Chun do shonraí a cheartú sa dréacht Chlár

Má tá ort d'ainm a chur leis nó d’iontráil a athrú sa dréacht Chlár, is féidir é sin a dhéanamh suas go 25 Samhain gach bliain. Caithfidh tú an fhoirm RFA1 don dréacht Chlár a chomhlánú. Tá an fhoirm RFA1 a fháil ó oifigí poist agus leabharlanna poiblí. Tá foirmeacha ar fáil ó d’údarás áitiúil agus is é chun na háite seo ba chóir foirmeacha comhlíonta a sheoladh.Tá an fhoirm ar fáil le híoslódáil ag an am sin freisin ag ag checktheregister.ie.

Má tá tú ag cur isteach mar gur aistrigh tú chuig seoladh nua, ní mór duit an t-eolas seo a chur isteach le d’iarsheoladh sa dóigh gur féidir do shonraí a bhaint ó chlár an cheantair sin.

Foilsítear Clár leasaithe na dToghthóirí 1 Feabhra agus téann sé i bhfeidhm ar 15 Feabhra.

An forlíonadh do Chlár na dToghthóirí

Mura bhfuil d’ainm ar Chlár na dToghthóirí nuair a theann sé i bhfeidhm i Mí Feabhra, is féidir leat iarratas a dhéanamh le bheith curtha sa forlíonadh don Chlár ar fhoirm RFA2. Thig leat an t-iarratas seo a dhéanamh ag am ar bith, ach chun go mbeidh sé in áireamh forlíonta atá á úsáid ag toghchán, ní mór do d’iarratas bheith faighte ag d’údarás áitiúil 15 lá roimh lá vótála ar a laghad. Ní áirítear Domhnaí, laethanta saoire phoiblí agus Aoine an Chéasta mar chuid de na laethanta chuige sin.

Tá tú i dteideal bheith curtha ar fhorlíonadh do Chlár na dToghthóirí ar lá a bhaineann tú 18 mbliana d’aois amach nó ina dhiaidh. Thig leat bheith curtha má thiteann an bhreithlá seo i ndiaidh dáta deiridh na n-iarratas ach atá ar lá vótála nó lá roimhe. Má tá tú sa chatagóir seo, ní mór duit cóip do do theastas breithe a chur isteach leis an iarratas.

Má tá tú ag cur iarratais isteach le bheith ar an fhorlíonadh mar gheall ar athrú seolta is féidir leat úsáid a bhaint as foirm RFA3. Bainfidh é seo sonraí d’iarsheolta ón Chlár chomh maith.


Clár na dToghthóirí agus dírmhargaíocht

Foilsíonn údaráis áitiúla dhá leagan de Chlár na dToghthóirí: an clár iomlán agus an clár atheagraithe.

Liostálainn an Clár Iomlán gach duine atá i dteideal vóta a chaitheamh. Nuair a fhoilsítear Clár Iomlán, ní féidir é a úsáid ach amháin chun críche toghcháin nó reachtaíochta eile.

Is é sa Chlár Atheagraithe atá ainmneacha agus seolta na vótálaí siúd a chur in iúil gur féidir a gcuid sonraí a úsáid le cuspóirí eile (mar shampla, úsáid dírmhargaíochta ag eagras tráchtála nó eagras eile).

Mura mian leat do shonraí a bheith curtha ar an gClár Atheagraithe, ba chóir duit tic a chur sa bhosca rogha "amuigh". Más mian leat do shonraí a bheith curtha ar an gClár Atheagraithe, is é sin le rá, go bhfuil tú sásta go mbeidh eagraíochta tráchtála agus eile i dteagmháil leat le dírmhargaíocht, ba chóir duit tic a chur sa bhosca rogha "istigh". Ma fhágann tú an dá bhosca glan, ní chuirfear do shonraí ar an gClár Atheagraithe.

Is coir é d’eagras / chomhlacht tráchtála dul i dteagmháil le duine ón chlár Iomlán na dtoghthóirí le haghaidh dírmhargaíochta. Leagadh é seo síos sa dlí faoi Alt 32 den Acht Toghcháin (Leasú) 2001 Léigh tuilleadh ar an dóigh chun déileáil le hábhar dírmhargaíochta gan iarraidh in Éirinn anseo.

Cé atá i dteideal vóta a chaitheamh i dtoghcháin agus reifrinn?

Tá an saghas toghcháin ar féidir leat vótáil ag brath ar do shaoránacht.: Tá na daoine mar a leanas i dteideal vótáil:

 • Is féidir le saoránaigh Éireannacha vóta a chaitheamh i ngach toghchán agus reifreann.
 • Is féidir le saoránaigh Briotanach vóta a chaitheamh ag toghcháin Dála, Eorpacha agus áitiúla.
 • Is féidir le saoránaigh eile an AE vóta a chaitheamh ag toghcháin Eorpacha agus áitiúla*.
 • Ní féidir le saoránaigh neamh AE vóta a chaitheamh ach ag toghcháin áitiúla amháin.

*Más saoránach AE thú, seachas saoránach d’Éirinn nó den Bhreatain, agus mura raibh tú cláraithe le vóta a chaitheamh i dtoghcháin Eorpacha roimhe seo in Éirinn, ní mór duit dearbhú a chomhlánú, Foirm EP1, le haon vótáil dhúbailte sa toghchán a sheachaint. Cláróidh an chomhairle áitiúil thú chun vóta a chaitheamh i do thoghcheantar áitiúil agus seolfaidh siad an fhaisnéis i do dhearbhú chuig an mBallstát AE ina gcónaíonn tú. Ina theannta sin, féadfaidh tú an fhoirm a fháil ó d’údarás áitiúil.

Vótálaí thar lear

Más saoránach Éireannach thú a chónaíonn thar lear ní féidir leat clárú chun vótáil, is é sin, ní féidir leat a chur leis an Clár na dToghthóirí. Is é an t-aon eisceacht amháin ná chás oifigí Éireannacha ar dualgas thar lear (agus a gcéile) ar féidir leo clárú ar liosta na vótálaí poist.

Liosta postvótálaí

De ghnáth éilítear ort vóta a chaitheamh go pearsanta ag ionad vótála oifigiúil ach is féidir go mbeidh tú i dteideal postvóta más:

 • taidhleoir Éireannach atá ag obair thar lear nó a chéile / a céile
 • ball na nGardaí Síochána
 • ball na bhFórsaí Cosanta thú

Is féidir leat bheith i dteideal postvóta mura bhfuil tú in ann dul go stáisiún vótála mar gheall ar:

 • bhreoiteacht fhisiceach nó mhíchumas
 • tá tú i mbun staidéir go lánaimseartha in institiúid oideachais in Éirinn, atá ar shiúl ó do sheoladh baile ag a bhfuil tú cláraithe
 • nach bhfuil tú in ann vóta a chaitheamh ag stáisiún vótála mar gheall ar do phost
 • nach bhfuil tu in ann vóta a chaitheamh ag do stáisiún vótála toisc go bhfuil tú i bpríosúin de thoradh ordú cúirte.

Ní mór d’iarratais um chuimsiúcháin ar Liosta Postvótálaí bheith faighte ag 25 Samhain ar a dhéanaí.

Má tá tú cláraithe mar phostvótálaí, ní féidir leat vóta a chaitheamh ach tríd an phoist. Ní féidir leat vóta a chaitheamh ag stáisiún vótála.

Forlíonadh don Liosta Poistvótálaí

Má tá teideal agat bheith ar liosta postvótálaí ach nach bhfuil ann, is féidir leat cur isteach bheith ar na forlíonta ábhartha do na liostaí.

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais:

 • 2 lá tar éis an dáta lánscor na Dála i gcás olltoghcháin
 • 2 lá tar éis dáta an ordaithe ag ceapadh lá na vótála i gcás fothoghchán Dála
 • 22 lá (seachas Dé Domhnaigh agus laethanta saoire poiblí) roimh an lá vótaíochta le haghaidh toghchán nó reifreann eile

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó d'údarás áitiúil.

Liosta Spéisialta Vótálaí

Is féidir go gcáilíonn tú bheith ar Liosta Speisialta Vótálaí atá do dhaoine atá ina gcónaí in ospidéil, tithe altranais nó a leithid sin d’institiúidí agus ar mian leo vóta a chaitheamh ag na suímh sin. Caithfear iarratais le haghaidh cuimsiúcháin ar liosta speisialta vótálaí a dhéanamh roimh 25 Samhain agus, i gcás chéad iarratais, ní mór teastas dochtúra a chur leis.

Forlíonadh don Liosta Speisialta Vótálaí

Má tá teideal agat bheith ar liosta Speisialta Vótálaí ach nach bhfuil ann, is féidir leat cur isteach bheith ar na forlíonta ábhartha do na liostaí.

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais:

 • 2 lá tar éis an dáta lánscor na Dála i gcás olltoghcháin
 • 2 lá tar éis dáta an ordaithe ag ceapadh lá na vótála i gcás fothoghchán Dála
 • 22 lá (seachas Dé Domhnaigh agus laethanta saoire poiblí) roimh an lá vótaíochta le haghaidh toghchán nó reifreann eile

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó d'údarás áitiúil.


Conas iarratas a dhéanamh

Tá foirmeacha iarratais le bheith ar Chlár na dToghthóirí, Liosta Speisialta Vótálaí, liosta postvótálaí agus Clár leasaithe na dToghthóirí ar fáil ó gach aon údarás áitiúil, oifigí poist agus leabharlanna poiblí. Caithfidh tú foirmeacha comhlíonta a fhilleadh do d’údarás áitiúil.

Tá foirmeacha ar fáil freisin ar www.checktheregister.ie

Page edited: 24 November 2017