An Coimisiún Reifrinn

Eolas

Bunaítear coimisiún nua reifrinn in Éirinn le haghaidh gach reifrinn nua a bhíonn ar siúl, má dhéanann an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ordú aireachta chun coimisiún a cheapadh.

Is í bunfheidhm choimisiún reifrinn ábhar na dtograí reifrinn a mhíniú, chun feasacht phoiblí a chur chun cinn ar an reifreann agus chun na toghthóirí a spreagadh chun vóta a chaitheamh ag an vótáil.

Ullmhaíonn gach coimisiún nua reifrinn faisnéis neamhspleách agus neamhchlaonta faoin reifreann agus cuireann siad an fhaisnéis sin ar fáil don phobal. Foilsíonn agus scaipeann an coimisiún leabhráin agus bróisiúir a thugann faisnéis ghinearálta faoin reifreann. Ullmhaíonn siad ráiteas nó ráitis ar na príomhshaincheisteanna agus féadfaidh siad aon fhaisnéis eile a áireamh a mheasann siad gur cuí. Ina theannta sin, cuireann siad díospóireacht agus plé chun cinn faoin reifreann agus fógraíonn siad an reifreann sna meáin.

Féadfaidh siad an teilifís, an raidió, an preas, fógraíocht allamuigh agus phictiúrlainne mar aon le haon mheáin eile a úsáid sna seachtainí roimh an reifreann chun faisnéis ghinearálta a thabhairt faoi na saincheistanna a bheidh i gceist. Bíonn fotheidil le sonrú ar na craoltaí teilifíse agus cuirtear fístéip speisialta den leabhrán faisnéise i dtoll a chéile i dteanga chomharthaíochta na Gaeilge agus déantar í a scaipeadh ar dhaoine bodhra. Ina theannta sin, cuirtear leabhráin faisnéise an Choimisiúin i dtoll a chéile i leaganacha Braille agus clostéipe chun iad a scaipeadh ar dhaoine ar a bhfuil lagú amhairc.

Féadfaidh an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil coimisiún reifrinn i ndiaidh (seachas roimh) an dáta a chuirtear tús le Bille Leasaithe Reachtaíochta i nDáil Éireann. I gcás “gnáthreifrinn”, féadfaidh an tAire coimisiún reifrinn a bhunú tráth nach déanaí nach dáta an lae vótála um cheapadh ordaithe.

Is éard a bhíonn i gceist le coimisiún reifrinn, cathaoirleach ar gá dó/di bheith ina (h)iar-bhreitheamh den Chúirt Uachtarach nó breitheamh ar seirbhís nó iar-bhreitheamh den Ard-Chúirt arna (h)ainmniú ag an Tiarna Príomh-Breitheamh; an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste; an tOmbudsman; agus Cléirigh na Dála agus an tSeanaid.

Ní mór don choimisiún reifrinn tabhairt faoina bhfeidhmeanna ar bhealach atá cothrom do gach duine lena mbaineann.

Reifreann in 2015

Rinneadh ordú faoi Acht an Reifrinn, 1998, ar an 27 Eanáir 2015 a bhunaíonn Coimisiún Reifrinn don reifreann ar an Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta), 2015. Rinneadh ordú freisin ar an 27 Eanáir 2015 a bhunaíonn Coimisiún Reifrinn don reifreann ar an Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Aois Intofachta chun Oifig an Uachtaráin), 2015.

Tá eolas ar reifrinn roimhe ar fáil ar shuíomh idirlín an Choimisiúin Reifrinn.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún Reifrinn

18 Sráid Líosain Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 HE97
Éire

Uaireanta Oscailte:9.15 rn go 5 in, Luan go hAoine
Teil: (01) 639 5695
Facs: (01) 639 5674
Láithreán Gréasáin: http://www.refcom.ie/
Contact Form: http://www.refcom.ie/contact/
R-phost: refcom@refcom.gov.ie

Page edited: 14 April 2015