Olltoghcháin

Eolas

Ní foláir olltoghchán a bheith ann taobh istigh de 30 lá ó lánscor na Dála. Eisíonn Cléireach na Dála eascaire don cheann comhairimh i ngach dáilcheantar ag tabhairt ordaithe dó/di toghchán a reáchtáil.

Ceapann an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobal agus Rialtais Áitiúil an lá vótaíochta nach mór a reáchtáil idir an 18ú agus an 25ú lá tar éis aon eascaire a eisiúint (ní bhíonn Aoine an Chéasta, Domhnaí agus Saoirí poiblí san áireamh). Ceapann an tAire an tréimhse vótaíochta freisin a mhairfidh ar feadh 12 uair an chloig ar a laghad idir 7rn agus 10.30in.

Tá tuilleadh faisnéise faoi olltoghcháin sna doiciméid seo leanas:

Póstaeir agus fógraí do thoghcháin ghinearálta

Ní cheadaíonn dlí póstaeir nó fógraí a chur ar chuaillí nó struchtúir eile in áiteanna poiblí gan cead scríofa bheith faighte ó úinéir an chuaille nó an struchtúir eile roimh ré. Níl sé ceadaithe póstaeir a chur suas ach le linn tréimhse áirithe roimh thoghchán. Is féidir póstaeir a chur suas ón 30ú lá roimh lá na vótála, nó ar feadh 30 lá tar éis an dáta ar a n-eisítear an tOrdú um Lá Vótála, pé acu an tréimhse is giorra.

Tar éis toghchán ginearálta, ní mór do pháirtí nó iarrthóir póstaeir a bhaint taobh istigh de thréimhse 7 lá. Tar éis na tréimhse sin, gearrfaidh an t-údarás áitiúil fíneáil láithreach de €150 i dtaca le gach póstaer nach mbaintear. Agus an fhíneáil á heisiúint, bainfidh an t-údarás áitiúil an póstaer. Má dhiúltaíonn páirtí nó iarrthóir fíneáil atá eisithe a íoc, is féidir leis an údarás áitiúil iad a ionchúiseamh sa Chúirt Dúiche chun an íocaíocht a fháil.

Page edited: 11 July 2016