Fothoghcháin in Éirinn

Eolas

Má fhaigheann TD bás nó má éiríonn sé/sí as, líontar a s(h)uíochán trí fothoghchán a reachtáil mura mbeidh olltoghchán le bheith ann go luath.

Nuair a fhaigheann TD bás, nó nuair a éiríonn sé/sí as, ritheann an Dáil rún ag tabhairt ordaithe do cheann comhairimh dháilcheantar an Teachta Dála toghchán a reachtáil chun an folúntas a líonadh. Go dtí 2011 ní raibh aon teorainn ama ar an Dáil chun an rún a rith. Soláthraíonn an tAcht Toghcháin (Leasú) 2011, mura dtairgeann an Dáil an t-eascaire a eisiúint laistigh 6 mhí go gcaithfidh an Ceann Comhairle an Cléireach Dála a ordú chun an t-eascaire a eisiúint.

Nuair a fhaigheann TD bás, tá an nós ann go molann páirtí an iartheachta an tairiscint ach ní dhéantar é go dtí go bhfuil mí ar a laghad thart.

Tá an modh céanna i bhfeidhm chun iarrthóirí a ainmniú, vótáil agus don chomhaireamh i bhfothoghcháin Dála agus atá don olltoghchán. Níl de dhifríocht ann ach nach bhfuil ach suíochán amháin le líonadh i bhfothoghchán.

Rialacha

Ní féidir le duine atá ina t(h)eachta i nDáil Éireann cheana féin a bheith ina (h)iarrthóir i bhfothoghchán Dála.

Póstaeir agus comharthaí a bhaineann le fothoghcháin

Cuireann dlí cosc ar phóstaeir/comharthaí a chrochadh ar phollaí nó ar struchtúir eile in áiteanna poiblí, mura bhfuil cead scríofa úinéara an pholla nó struchtúir eile faighte agat sula gcuireann tú an póstaer/comhartha in airde. De réir an Achta um Thruailliú ó Bhruscar 1997, arna leasú ag Alt 9 den Toghcháin (Leasú) (Uimh 2) 2009, ní féidir leat a thógáil póstaeir toghcháin agus comharthaí go dtí go mbeidh ordú déanta ag ceapadh dáta vótála don chorrthoghchán nó ar feadh 30 lá roimh dháta na vótaíochta (cibé acu is tréimhse níos giorra). Tá cumhacht ag údaráis áitiúla na míreanna sin a bhaint anuas má dhíscaoileann siad nó má chruthaítear núis bhruscair.

Tar éis fothoghcháin, caithfidh páirtí/iarrthóir na póstaeir a bhaint anuas laistigh de thréimhse seacht lá. Tar éis an dáta sin, eisíonn d’údarás áitiúil fíneáil ar an láthair €150 i ndáil le gach póstaer ar leith atá fágtha thuas. Bainfidh d’údarás áitiúil an póstaer anuas de mar a eisítear fíneáil. Má eisítear fíneáil ar pháirtí/iarrthóir agus go ndiúltaítear íocaíocht a dhéanamh, féadfaidh d’údarás áitiúil iad a ionchúiseamh sa Chúirt Dúiche chun an íocaíocht fhorfheidhmiú. An t-uasphionós sa Chúirt Dúiche tar éis an chiontaithe ar neamhíoc na fíneála ná €3,000.

Page edited: 26 March 2015