Anseo atá tú: Baile > Rialtas in Éirinn > Toghcháin agus Reifrinn > Toghcháin Áitiúla > Toghcháin Áitiúla - Ainmniúchán iarrthóirí

Toghcháin Áitiúla - Ainmniúchán iarrthóirí

Eolas

Más mian leat go n-ainmneofaí tú le seasamh i dtoghchán údaráis áitiúil in Éirinn, tá seachtain faoi leith ann nach mór tú a ainmniú. Tarlaíonn an tseachtain sin 4 seachtaine roimh an lá vótaíochta.

D'fhéadfá tú féin a ainmniú nó d'fhéadfadh vótálaí údaráis áitiúil atá cláraithe sa cheantar thú a ainmniú. D'fhéadfá a bheith ainmnithe le haghaidh níos mó ná ceantar amháin.

Rialacha

Chun a bheith i dteideal a bheith tofa d'údarás áitiúil, ní foláir duit a bheith i do chónaí in Éirinn agus ar a laghad 18 bliain d'aois.

Tá daoine áirithe dícháilithe ó bheith ina mbaill d'údarás áitiúil:

 • Ball de Choimisiún, Parlaimint, nó Cúirteanna na hEorpa
 • Aire Rialtais nó Aire Stáit
 • An Ceann Comhairle agus an Cathaoirleach (Cathaoirleach an tSeanaid)
 • Breithimh
 • An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
 • Comhalta den Gharda Síochána nó comhalta lánaimsire de na Fórsaí Cosanta
 • Státseirbhíseach nach bhfuil sé de chead aige nó aici, go sainráite, a bheith ina chomhalta nó ina omhalta de rialtas áitiúil faoina chuid nó faoina cuid téarmaí fostaíochta
 • Duine atá fostaithe ag údarás áitiúil nach sealbhóir d’aicme, de thuairisc nó de ghrád fostaíochtaí é a bheidh ainmnithe le hordú faoi alt 161 (1)(b) den Acht Rialtais Áitiúil 2001
 • Duine atá fostaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte agus atá ar ghrád fostaíochta nó ar thuairisc fostaíochta atá ainmnithe le hordú ag an Aire Sláinte
 • Daoine i bpríosún faoi láthair ar feadh téarma níos faide ná 6 mhí
 • Daoine nár íoc táillí údaráis áitiúil
 • Daoine nár chomhlíon ordú cúirte airgead a íoc le údarás áitiúil
 • Daoine a bhí ciontaithe i leith calaoise nó gníomhaíochtaí mí-ionraic, cleachtais éillitheacha, nó a bheith ag gníomhú agus é/í dícháilithe

Conas Iarratas a dhéanamh

Tá foirmeacha ainmniúcháin ar fáil ag oifig do Bhainisteora Cathrach nó Contae áitiúil. Nuair a bheidh d’fhoirm ainmniúcháin comhlánaithe agat, ní mór duit an fhoirm ainmniúcháin a sheoladh ar ais chuig oifig an Bhainisteora Cathrach nó Contae. Féadfaidh tú cleamhnacht pháirtí a áireamh ar an bpáipéar ainmniúcháin. Mura bhfuil aon chleamhnacht pháirtí agat, d’fhéadfaí cur síos ort mar ‘Neamhpháirtí’ nó féadfaidh tú an spás sin a fhágáil bán.

Más ball de pháirtí polaitíochta thú, ní mór deimhniú cleamhnachta polaitíochta a bheith i gceangal le d' fhoirm ainmniúcháin.

Más iarrthóir neamhspleách thú ní mór duit d' fhoirm ainmniúcháin a chomhlánú agus ceann de na rudaí seo a leanas:

 • Dearbhú reachtúil déanta ag 15 duine is aontóir é nó í atá cláraithe mar thoghthóirí áitiúla sa toghlimistéar lena mbaineann na dearbhuithe reachtúla
 • Lóisteálfá éarlais de €100 leis an gceann comhairimh

Ní mór don cheann comhairimh cinneadh an bhfuil do pháipéar ainmniúcháin bailí laistigh d’uair an chloig ó chuirtear i láthair é. Ní féidir cinneadh go bhfuil do pháipéar ainmniúcháin neamhbhailí ach:

 • Murar aontaíodh ar bhealach ceart le hainmniúchán iarrthóra neamhpháirtí, agus
 • Mura bhfuil páipéar ainmniúcháin aon iarrthóra déanta amach i gceart nó sínithe.

Éilítear ar an gceann comhairimh cur i gcoinne aon chur síos ar aon iarrthóir atá (dar leis an gceann comhairimh) rófhada nó nach leor é chun an t-iarrthóir a aithint. Is féidir leis an iarrthóir nó leis na cinn chomhairimh na sonraí atá le feiceáil ar an bpáipéar ainmniúcháin a leasú.

tuilleadh eolais maidir le toghcháin áitiúla ar an láithreán gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála​​, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus in Alt 15 den Acht Toghcháin (Leasú) 2009.

Page edited: 14 March 2014

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du