Toghcháin Áitiúla - Ainmniúchán iarrthóirí

Eolas

Más mian leat go n-ainmneofaí tú le seasamh i dtoghchán údaráis áitiúil in Éirinn, tá seachtain faoi leith ann nach mór tú a ainmniú. Tarlaíonn an tseachtain sin 4 seachtaine roimh an lá vótaíochta.

D'fhéadfá tú féin a ainmniú nó d'fhéadfadh vótálaí údaráis áitiúil atá cláraithe sa cheantar thú a ainmniú. D'fhéadfá a bheith ainmnithe le haghaidh níos mó ná ceantar amháin.

Rialacha

Chun a bheith i dteideal a bheith tofa d'údarás áitiúil, ní foláir duit a bheith i do chónaí in Éirinn agus ar a laghad 18 bliain d'aois.

Tá daoine áirithe dícháilithe ó bheith ina mbaill d'údarás áitiúil:

 • Ball de Choimisiún, Parlaimint, nó Cúirteanna na hEorpa
 • Aire Rialtais nó Aire Stáit
 • An Ceann Comhairle agus an Cathaoirleach (Cathaoirleach an tSeanaid)
 • Breithimh
 • An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
 • Comhalta den Gharda Síochána nó comhalta lánaimsire de na Fórsaí Cosanta
 • Státseirbhíseach nach bhfuil sé de chead aige nó aici, go sainráite, a bheith ina chomhalta nó ina omhalta de rialtas áitiúil faoina chuid nó faoina cuid téarmaí fostaíochta
 • Duine atá fostaithe ag údarás áitiúil nach sealbhóir d’aicme, de thuairisc nó de ghrád fostaíochtaí é a bheidh ainmnithe le hordú faoi alt 161 (1)(b) den Acht Rialtais Áitiúil 2001
 • Duine atá fostaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte agus atá ar ghrád fostaíochta nó ar thuairisc fostaíochta atá ainmnithe le hordú ag an Aire Sláinte
 • Daoine i bpríosún faoi láthair ar feadh téarma níos faide ná 6 mhí
 • Daoine nár íoc táillí údaráis áitiúil
 • Daoine nár chomhlíon ordú cúirte airgead a íoc le údarás áitiúil
 • Daoine a bhí ciontaithe i leith calaoise nó gníomhaíochtaí mí-ionraic, cleachtais éillitheacha, nó a bheith ag gníomhú agus é/í dícháilithe

Conas Iarratas a dhéanamh

Tá foirmeacha ainmniúcháin ar fáil ag oifig do Bhainisteora Cathrach nó Contae áitiúil. Nuair a bheidh d’fhoirm ainmniúcháin comhlánaithe agat, ní mór duit an fhoirm ainmniúcháin a sheoladh ar ais chuig oifig an Bhainisteora Cathrach nó Contae. Féadfaidh tú cleamhnacht pháirtí a áireamh ar an bpáipéar ainmniúcháin. Mura bhfuil aon chleamhnacht pháirtí agat, d’fhéadfaí cur síos ort mar ‘Neamhpháirtí’ nó féadfaidh tú an spás sin a fhágáil bán.

Más ball de pháirtí polaitíochta thú, ní mór deimhniú cleamhnachta polaitíochta a bheith i gceangal le d' fhoirm ainmniúcháin.

Más iarrthóir neamhspleách thú ní mór duit d' fhoirm ainmniúcháin a chomhlánú agus ceann de na rudaí seo a leanas:

 • Dearbhú reachtúil déanta ag 15 duine is aontóir é nó í atá cláraithe mar thoghthóirí áitiúla sa toghlimistéar lena mbaineann na dearbhuithe reachtúla
 • Lóisteálfá éarlais de €100 leis an gceann comhairimh

Ní mór don cheann comhairimh cinneadh an bhfuil do pháipéar ainmniúcháin bailí laistigh d’uair an chloig ó chuirtear i láthair é. Ní féidir cinneadh go bhfuil do pháipéar ainmniúcháin neamhbhailí ach:

 • Murar aontaíodh ar bhealach ceart le hainmniúchán iarrthóra neamhpháirtí, agus
 • Mura bhfuil páipéar ainmniúcháin aon iarrthóra déanta amach i gceart nó sínithe.

Éilítear ar an gceann comhairimh cur i gcoinne aon chur síos ar aon iarrthóir atá (dar leis an gceann comhairimh) rófhada nó nach leor é chun an t-iarrthóir a aithint. Is féidir leis an iarrthóir nó leis na cinn chomhairimh na sonraí atá le feiceáil ar an bpáipéar ainmniúcháin a leasú.

tuilleadh eolais maidir le toghcháin áitiúla ar an láithreán gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála​​, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus in Alt 15 den Acht Toghcháin (Leasú) 2009.

Page edited: 14 March 2014