An Córas Vótála do Thoghchán Eorpach

Eolas

Ainmníonn an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobal agus Rialtais Áitiúil an ceann comhairimh i ngach ceann den 3 thoghcheantar agus ní mór gur Shirriam Cathrach nó Contae nó Cláraitheoir Contae a bheadh ann/inti. Tá an duine sin freagrach as an vótáil a reachtáil, páipéir bhallóide a phriontáil agus as comhaireamh na vótaí i ngach toghcheantar.

Cuireann an ceann comhairimh áitiúil ionaid vótála ar fáil - baintear úsáid as scoileanna go minic agus as foirgnimh phoiblí. Má tá tú ar Chlár na Vótálaithe, cuirfear cárta vótála chugat sa phost chuig do sheoladh baile roimh an dáta do thoghchán na hEorpa. Beidh uimhir vótálaí ar an gcárta ballóide agus beidh sé insithe cén áit ina bhfuil do vóta le caitheamh agat.

Is féidir le "ionadaí pearsanta" a bheith i láthair ar son gach iarrthóra i dtoghchán Eorpach ag an ionad vótála. Déanann an t-ionadaí pearsanta maoirseacht ar an vótáil agus tugann sé/sí cúnamh aon choireann toghcháin a sheachaint.

Nuair a thagann tú chuig an ionad vótála iarrfar ort d'ainm agus do sheoladh a thabhairt, d'fhéadfadh sé go mbeadh ort fianaise aitheantais a chur ar fáil. Má iarrtar ort é sin a dhéanamh agus muna bhfuil tú in ann, ní bheidh cead agat do vóta a chaitheamh. Má tá an t-oifigeach i gceannas sásta cé thú féin cuirfear stampa ar do pháipéar ballóide agus tabharfar duit é.

Rachaidh tú isteach i mbothán vótála ansin. Beidh ainmneacha na n-iarrthóirí ar an bpáipéar ballóide in ord aibítre chomh maith le haitheantas don pháirtí lena mbaineann siad, má bhaineann. D'fhéadfadh sé go mbeadh griangraf den iarrthóir agus/nó logo an pháirtí ar an bpáipéar ballóide freisin.

Ní mór duit do rogha iarrthóirí a thaispeáint le "1" a scríobh sa bhosca taobh le griangraf do chéad rogha iarrthóra agus, más mian leat, "2" le taobh griangraf do dhara rogha iarrthóra, "3" le taobh griangraf do thriú rogha iarrthóra agus mar sin de.

Nuair a chaitheann tú vóta ar an mbealach seo tá tú ag tabhairt ordaithe don cheann comhairimh do vóta a aistriú chuig do dhara rogha iarrthóra má bhíonn an chéad iarrthóir tofa nó curtha as an áireamh. Má bhíonn an dara rogha iarrthóra tofa nó curtha as an áireamh, tabharfar do vóta chuig do thríú rogha agus mar sin de.

Ní mór duit ansin an páipéar ballóide a filleadh leis an vóta a cheilt agus é a chur isteach sa bhosca ballóide atá dúnta le séala. Ní féidir leat ach vóta a chaitheamh uair amháin ag aon toghchán.

Má tá míchumas fisiciúil ort nó radharcach nó má tá míchumais léimh ná scríobh ort is féidir leis an oifigeach i gceannas cúnamh a chur ar fáil duit. Is féidir freisin vóta poist a chaitheamh i dtoghchán do Pharlaimint na hEorpa.

Is féidir le príosúnaigh vótáil freisin má bhíonn siad cláraithe ar an Liosta Postvótálaí.

tuilleadh eolais maidir le toghcháin na hEorpa ar láithreán gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála​​, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Rialacha

Tá tuairim agus 2.8 milliún daoine cláraithe le vóta a chaitheamh i dtoghcháin Eorpacha. Le vóta a chaitheamh i dtoghchán Eorpach:

  • Ní mór duit a bheith i do shaoránach d'Aontas na hEorpa
  • Ní mór duit a bheith ós cionn 18 bliain d'aois ar an lá go dtagann Clár na Vótálaithe i bhfeidhm, i.e., an 15 Feabhra
  • Ní mór go mbeadh d'ainm ar Chlár na Vótálaithe.

Más saoránach Éireannach thú a chónaíonn i mBallstát eile is féidir leat vóta a chaitheamh i dtoghcháin na hEorpa sa tír sin. Ach, níl sé de chead agat vóta a chaitheamh sna toghcháin i níos mó ná toghcheantar ná tír amháin. Ciallaíonn é nach féidir leat vóta a chaitheamh i dtoghchán céanna thar lear agus in Éirinn.

Page edited: 14 March 2014