Muirir uisce

Réamhrá

Tugadh córas nua muirir uisce tí isteach i 2015 do thithe atá nasctha le soláthar uisce poiblí nó le seirbhísí fuíolluisce poiblí. Riarann Uisce Éireann, an t-údarás náisiúnta seirbhísí uisce, na muirir.

Muirir uisce a chur ar fionraí

I mí Iúil 2016, chuir an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Leasú) 2016 na muirir uisce tí ar fionraí ó 1 Iúil 2016 go 31 Márta 2017. Faoin Acht seo:

 • tá an muirear uisce tí curtha ar fionraí ar feadh 9 mí, ó 1 Iúil 2016 go 31 Márta 2017. Ní ghearrfar muirear ar chustaiméirí tí ná ní chuirfear bille chucu le linn na tréimhse sin.
 • tá eisiúint billí uisce tí curtha ar fionraí le haghaidh an dara ráithe in 2016, billí a bhí le heisiúint sa tríú ráithe in 2016.

Bunaíodh sainchoimisiún chun moltaí a dhéanamh maidir le múnla inbhuanaithe fadtréimhseach maoinithe le haghaidh uisce tí agus seirbhísí dramhuisce. Déanfaidh Coiste Oireachtais na moltaí sin a mheas agus a moltaí féin a fhorbairt. Táthar ag súil go vótálfaidh an tOireachtas ar mholtaí an choiste faoi dheireadh mhí an Mhárta 2017.

D’fhéadfadh sé tarlú go sínfí an tréimhse fhionraíochta 9 mí má bhíonn tuilleadh ama á iarraidh ag an gcoiste Oireachtais chun a chuid oibre a chur i gcrích nó má bhíonn tuilleadh ama ag teastáil ón Rialtas chun moltaí choiste an Oireachtais a mheas.

An Deontas Caomhnaithe Uisce curtha ar fionraí le haghaidh 2016. Ní ghlacfar le hiarratas ar bith eile le haghaidh Dheontas Caomhnaithe Uisce 2015.

Reachtaíocht agus athruithe eile

Tugadh an córas nua isteach faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2) 2013. Tá reachtaíocht ghaolmhar foilsithe ar housing.gov.ie.

Thug an tAcht um Sheirbhísí Uisce, 2014 roinnt leasuithe isteach ar an gcóras, lena n-áirítear teorainneacha ar mhuirir bhliantúla; Deontas Caomhantais Uisce €100 sa bhliain (atá stadta anois) agus córas reachtúil chun díospóidí a réiteach.

Faigh tuilleadh eolais faoi phríomhghnéithe na n-athbhreithnithe thuas (pdf) agus léigh sraith cheisteanna coitianta mionsonraithe amach (pdf).

Sceitheadh a dheisiú

Tá úinéirí tí freagrach go dlíthiúil, áfach, as píobáin agus córais uisce atá taobh istigh dá n-áit chónaithe agus idir an áit chónaithe agus teorainn na réadmhaoine. Ciallaíonn seo gur gnách go mbeadh ort pluiméir a íoc chun sceitheadh a dheisiú. Is féidir seicliosta Uisce Éireann a úsáid chun féachaint an bhfuil sceitheadh inmheánach uisce agat.

Faoin Scéim um an Chéad Deisiú Saor in Aisce, rachaidh Uisce Éireann i dteagmháil leat tríd an bpost má léiríonn do mhéadar uisce go bhfuil seans ann go bhfuil sceitheadh i do phíobán seachtrach soláthair. Má tá tú i dteideal na scéime (féach thíos) déanfaidh Uisce Éireann fiosrú saor in aisce ar an bpíobán seo chomh maith le sceitheadh ar bith a aimsítear a dheisiú saor in aisce. De ghnáth, is éard a bhíonn i gceist leis seo ná píobán iomlán nua a chur isteach ón méadar go dtí pointe a ghaire don áit chónaithe agus is féidir.

Cé atá i dteideal na Scéime?

Tá an Scéim um an Chéad Deisiú Saor in Aisce ar fáil do chustaiméirí tí atá tar éis clárú le hUisce Éireann; a bhfuil méadair uisce acu; a bhfuil comhla stoptha infheidhme agus inrochtana ina n-ait chónaithe acu; agus a léiríonn a méadar uisce go bhfuil sceitheadh sa phíobán seachtrach soláthair acu.

Cé atá faoi dhliteanas íoc?

Tá na muirir uisce tí curtha ar fionraí - féach 'Muirir uisce a chur ar fionraí' thuas.

Tá áititheoir na réadmhaoine a fhaigheann seirbhísí uisce agus/nó fuíolluisce ó Uisce Éireann faoi dhliteanas muirir uisce tí a íoc. Má tá réadmhaoin agat, glacfar leis gur tusa an t-áititheoir, mura gcruthaítear a mhalairt.

Réadmhaoin ar cíos

Is é tionónta réadmhaoine an t-áititheora agus tá sé/sí freagrach as na muirir uisce a íoc. Féadfaidh tiarnaí talún ainmneacha a dtionóntaí a sholáthar lena chruthú nach iad an t-áititheoir, agus déanfaidh Uisce Éireann teagmháil leis na tionóntaí.

Mura bhfuil aon tionóntaí sa réadmhaoin, baineann an muirear íosta ‘gan áitiú buan’ – féach ‘Rátaí’ thíos.

Saghsanna de chóras uisce/fuíolluisce

Má thagann d’uisce ó thobar príobháideach nó ó ghrúpscéim uisce agus má tá córas cóireála príobháideach fuíolluisce agat (ar nós umar seipteach), ní chaithfear leat mar chustaiméir Uisce Éireann agus ní bheidh ort na muirir uisce tí a íoc.

Léirítear sa tábla a leanas cén saghsanna córais atá agus nach bhfuil faoi réir na muirear uisce tí:

Soláthróir uisce Fuíolluisce Custaiméir Uisce Éireann?
Príomhphíobán poiblí Séarach poiblí Is ea
Príomhphíobán poiblí Féinchóireáil (umar seipteach nó córas cóireála fuíolluisce) Is ea (do sheirbhís singil)
Grúpscéim uisce Séarach poiblí Is ea (do sheirbhís singil)
Grúpscéim uisce Féinchóireáil Ní hea
Tobar príobháideach Séarach poiblí Is ea (do sheirbhís singil)
Tobar príobháideach Féinchóireáil Ní hea

Córas muirear

Tá na muirir uisce tí curtha ar fionraí - féach 'Muirir uisce a chur ar fionraí' thuas.

méadair uisce á suiteáil ag Uisce Éireann. Déanfaidh do mhéadar an méid uisce a sholáthraítear do do theach a thomhais. Meastar gurb ionann an méid fuíolluisce a scaoiltear ón réadmhaoin agus an méid céanna uisce a tarraingíodh ón soláthar.

Muirir ar a bhfuil teorainn

Cé go ndéanfaidh an méadar d’úsáid uisce a thomhais, cuirfear teorainn ráta uasta ar do bhille ráithiúil i dtaobh shaghas do theaghlaigh, mar sin, ní bheidh ort níos mó a íoc ná an ráta teoranta seo – féach ‘Rátaí’ thíos. Beidh na muirir theoranta i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2018. Foráiltear san Acht um Sheirbhísí Uisce, 2014 do theorainn a chur ar mhuirir i ndiaidh 2018, faoi réir go bhfaomhann an dá Theach den Oireachtas Ordú ón Aire.

Más gá duit breis uisce a úsáid mar gheall ar riocht leighis, ní bheidh ort aon fhaisnéis bhreise a sholáthar, mar gheall go gcuirtear teorainn ar do bhillí ar an mbealach céanna a dhéantar i gcás gach duine eile. (Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh, áfach, go gclárófar thú le haghaidh seirbhísí tosaíochta má bhraitheann tú go criticiúil ar uisce.)

Aisíocaíochtaí, liúntais agus lascainí

Má tá d’úsáid mhéadraithe níos ísle ná leibhéal an mhuirir theoranta, beidh do bhille níos lú ná an ráta teoranta. Mura bhfuil méadar uisce agat go fóill, socrófar do bhille ar an ráta ábhartha teoranta, ach i ndiaidh gur suiteáladh do mhéadar, gheobhaidh tú aisíocaíocht má tharlaíonn go mbíonn d’úsáid mhéadraithe thar thréimhse bhliain amháin ná an leibhéal teoranta.

Soláthríonn billí méadraithe liúntas saor in aisce chun íoc as gnáthriachtanais uisce/fuíolluisce gach linbh (21,000 lítear in aghaidh an linbh) gan aird ar theidlíocht do Shochar Linbh.

Murab ionann do cháilíocht uisce agus an cháilíocht ar cheart di a bhaint amach agus má tá Fógra Beirithe nó Fógra um Chosc ar Uisce Óil i bhfeidhm, gheobhaidh tú lascaine 100% ar ghné sholáthair uisce do mhuirir go dtí go mbaintear an fógra.

Clárú le hUisce Éireann

Sheol Uisce Éireann pacáistí iarratais chuig gach teaghlach sa Stát, ina n-iarrtar ar dhaoine a thabhairt le fios cén seirbhísí uisce atá acu (más ann dóibh), agus le sonraí a dteaghlaigh a dheimhniú – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Táthar ag iarraidh ar gach teaghlach clárú – fiú mura n-úsáideann tú aon seirbhísí uisce poiblí, beidh ort clárú go mbeidh tú i dteideal an Deontas Caomhantais Uisce a fháil.

Níl an riachtanas chun Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSPanna) a sholáthar nuair a bhíonn clárú á dhéanamh agat le hUisce Éireann i bhfeidhm a thuilleadh. D’fhorbair Uisce Éireann prótacal, i gcomhairliúchán leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí, chun gach UPSP a bhailigh siad a scrios.

Murar chláraigh tú

Mura gcláraíonn tú le hUisce Éireann, gearrfar ráta mainneachtana €260 sa bhliain a fhad leis an 31 Nollaig 2018.

 • Má chláraigh tú i rith 2015, siardhátófar do shonraí áitíochta agus aon liúntais go dtí an 1 Eanáir 2015
 • Má chláraíonn tú i rith 2016, siardhátófar do shonraí áitíochta agus aon liúntais don tréimhse bhilleála ina gcláraíonn tú, agus an tréimhse bhilleála roimhe sin

Níl scéim an Chéid Deisithe de chuid Uisce Éireann (ar a ndéantar cur síos thuas) ar fáil ach do chustaiméirí a chláraigh.

Billeáil agus íocaíocht

Tá na muirir uisce tí curtha ar fionraí - féach 'Muirir uisce a chur ar fionraí' thuas.

Eisítear billí uisce 4 huaire sa bhliain. Eisíodh na chéad bhillí ó Aibreán 2015 ar aghaidh, maidir leis an ráithe ó Eanáir go Márta 2015.

Féadfaidh tú billeáil ar pháipéar nó gan pháipéar a roghnú. D’fhorbair Uisce Éireann clár rúnda seirbhísí speisialta do chustaiméirí a dteastaíonn uathu go gcuirtear billeáil nó seirbhísí eile do chustaiméirí in oiriúint dá riachtanais agus féadfaidh tú a roghnú chun do bhille a fháil i réimse d’fhormáidí inrochtana.

Tá roinnt roghanna íocaíochta ann do bhillí uisce, lena n-áirítear dochar díreach; ríomhaistriú airgid, íocaíocht iomlán nó pháirteach (€5 ar a laghad) ag oifigí an phoist agus ag asraonta miondíola. Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat trí oifig an phoist, is féidir úsáid a bhaint as an Scéim Bhuiséadta Teaghlaigh chun méideanna rialta seachtainiúla a íoc (€2.50 ar a laghad) i dtreo do bhillí uisce.

Má tá deacrachtaí airgeadais agat, féadfaidh an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (SBCA) cabhrú leat le buiséadú ginearálta a dhéanamh. Tá fáil ar an Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúla ag daoine atá thíos le deacrachtaí móra airgeadais.

Thug Uisce Éireann cuntas ar a gcur chuige maidir le custaiméirí a bhfuil deacrachtaí íocaíochta acu. Áirítear leis seo pleananna íocaíochta a fhorbairt agus teagmháil a dhéanamh leis na gníomhaireachtaí ábhartha, ar nós an SBCA, tar éis cead a fháil ón gcustaiméir.

Is féidir leat níos mó a léamh faoi seo i gCód Cleachtais um Billeáil Teaghlaigh (pdf) Uisce Éireann agus sa leathanach Billing Explained.

Mura n-íocann tú do bhillí

Ní ghearrfaidh ná ní laghdóidh Uisce Éireann do sholáthar uisce, ach fabhrófar muirir ar íocaíocht dhéanach ar do chuntas – féach ‘Rátaí’ thíos. Ina theannta sin, féadfaidh Uisce Éireann daoine a thabhairt chun na cúirte mura n-íocann siad a gcuid billí.

Déanann an tAcht um Fhiachas Sibhialta (Nósanna Imeachta), 2015 foráil le haghaidh 2 bhealach nua chun fiachas sibhialta a fhorfheidhmiú (muirir uisce nach bhfuil íoctha san áireamh) – astú tuillimh agus asbhaint ó íocaíochtaí leasa shóisialaigh, de réir mar is cuí. Bainfidh forálacha seo an Achta (nach bhfuil i bhfeidhm fós) le fiachais atá níos mó ná €500 agus faoi bhun €4,000.

Cuireann Alt 48 den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2015 de dhualgas ar úinéir áit chónaithe muirir uisce ar bith atá dlite d’Uisce Éireann a íoc agus an réadmhaoin á díol. Déanann sé foráil freisin nach féidir le tionóntaí tithíochta sóisialta a gcuid tithe a cheannach faoi scéim cheannaigh ag tionóntaí mura bhfuil a muirir uisce íoctha.

Gearáin agus díospóidí

Tugtar cuntas i gCód Cleachtais um Láimhseáil Gearáin Teaghlaigh (pdf) Uisce Éireann ar conas is féidir leat gearán a dhéanamh mura bhfuil tú sásta le haon chinn dá seirbhísí nó aon teagmháil a rinne tú leo. Soláthraítear ina gCairt Chustaiméirí (pdf) sraith ráthaíochtaí ar conas a dhéileálfaidh siad le saincheisteanna custaiméirí.

Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRF) rialtóir eacnamaioch Uisce Éireann. Ní láimhseálann an CRF gearáin faoi cháilíocht uisce, áfach. Má tá gearán agat faoi cháilíocht uisce nár réitigh Uisce Éireann, ba cheart duit an gearán a dhéanamh leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, arb iad rialtóir comhshaoil Uisce Éireann.

Seirbhís réitigh díospoidí

Foráiltear in Alt 8 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2014 go n-oibreodh an CRF seirbhís réitigh díospóidí reachtúil chun gearáin neamhréitithe a láimhseáil ó chustaiméirí Uisce Éireann. Más mian leat an tseirbhís seo a úsáid, ní mór:

 • Go raibh tú cláraithe mar chustaiméir de cuid Uisce Éireann ag an tráth lena mbaineann an gearán
 • Go ndearna tú do ghearán le hUisce Éireann cheana féin i scríbhinn
 • Gur chríochnaigh tú próiseas gearán Uisce Éireann agus go bhfuair tú cinneadh deiridh i scríbhinn

Eiseoidh an CRF a gcinneadh ar an ngearán le hUisce Éireann. Féadfaidh siad iarraidh ar Uisce Éireann aisíocaíocht nó cúiteamh a íoc. Ina theannta sin, féadfaidh siad a cheangal ar Uisce Éireann an cinneadh a rinne siad maidir le custaiméirí eile a ndearna an tsaincheist chéanna difear dóibh a chomhlíonadh.

Rátaí

Má tá méadar agat, bunaítear do bhille ar d’úsáid mhéadraithe nó socraítear do bhille ar leibhéal teoranta, pé ceann is ísle. Féach thíos chun teacht ar shonraí faoi rátaí méadraithe agus teoranta.

Níl aon mhuirear ar leanaí faoi bhun aois 18 mbliana – cumhdaítear a n-úsáid ag an liúntas saor in aisce.

Is é an muirear íosta d’áiteanna cónaithe gan chónaí €62.50 in aghaidh na seirbhíse sa bhliain - €125 ar an iomlán i gcás tí a úsáideann seirbhísí soláthair uisce poiblí agus fuíolluisce poiblí araon. Cuirtear teorainn €260 sa bhliain ar an muirear seo i gach tí a úsáideann an dá sheirbhís, agus €130 i gcás tithe a úsáideann seirbhís singil.

Is é an ráta mainneachtana do dhaoine nach gcláraíonn €260 sa bhliain – féach ‘Murar chláraigh tú’ thuas chun teacht ar shonraí.

Mura n-íocann tú laistigh de 12 mhí tar éis go n-éilítear íocaíocht nó murar iontráil tú i bplean íocaíochta le hUisce Éireann, nó murar chomhlíon tú plean íocaíochta, gearrfar táille ar íocaíocht dhéanach €30 sa bhliain i gcás teaghlach ina bhfuil duine fásta singil agus €60 sa bhliain i gcás teaghlaigh ina bhfuil beirt daoine fásta nó níos mó. Mura bhfuil ach seirbhís uisce amháin agat, gearrtar an táille ar íocaíocht dhéanach ina leath.

Cuirfear €30 nó €60 breise leis an táille cothrom bliana an bhundáta ar ar cuireadh an táille ar íocaíocht dhéanach leis fad a bhíonn an bille gan íoc nó murar iontráladh i bplean íocaíochta le hUisce Éireann. Baineann an fhoráil seo do gach suimeanna bliantúla nach n-íoctar astu nó sa chás nár iontráladh i bplean íocaíochta.

Féadfaidh Uisce Éireann dul sa tóir ar aon chustaiméirí a bhfuil muirir uisce gan íoc acu trí na Cúirteanna chun na suimeanna atá le híoc a fháil agus féadtar breithiúnas a dhéanamh i leith an chustaiméara i leith na suime atá le híoc.

Rátaí méadraithe

Má úsáideann do theaghlach an soláthar uisce poiblí agus an tseirbhís fuíolluisce phoiblí, is é an ráta méadraithe €3.70 in aghaidh gach 1,000 lítear – 1 mhéadar ciúbach. Mura n-úsáideann do theaghlach ach seirbhís uisce phoiblí amháin – bíodh seirbhísí soláthair nó fuíolluisce i gceist, is é an ráta €1.85 in aghaidh gach 1,000 lítear.

Má úsáideann tú níos lú uisce ná na leibhéil theoranta thíos, déanfar thú a bhilleáil don úsáid mhéadraithe níos ísle. Má shuiteáiltear do mhéadar i ndiaidh an 1 Eanáir 2015, agus má tá d’úsáid le linn na chéad bhliana iomláine níos ísle ná an ráta ábhartha teoranta, soláthróidh Uisce Éireann aisíocaíocht den difríocht a bhí idir na muirir a íocadh le linn na tréimhse neamh-mhéadraithe agus na muirir a d’íocfaí faoin úsáid mhéadraithe.

Rátaí teoranta

Tá na rátaí teoranta bunaithe ar úsáid beagán os cionn 43,000 lítear sa bhliain i gcás teaghlaigh ina bhfuil duine fásta singil agus beagán os cionn 70,000 lítear sa bhliain i gcás teaghlaigh ina bhfuil roinnt daoine fásta.

Don dá sheirbhís: Is é an ráta uasta muirir uisce tí i gcás teaghlaigh ina bhfuil duine fásta amháin €160 sa bhliain nó €40 sa ráithe i gcás teaghlaigh a úsáideann seirbhísí soláthair uisce agus fuíolluisce araon. Is é an ráta uasta do theaghlach ina bhfuil roinnt daoine fásta €260 sa bhliain nó €65 sa ráithe.

Taispeántar sa tábla thíos na muirir theoranta do shampla de shaghsanna teaghlaigh a úsáideann an dá sheirbhís uisce, lena n-áirítear an méid uasta de bhillí ráithiúla a fhaigheann na teaghlaigh shamplacha seo.

Muirir shamplacha theoranta le haghaidh teaghlach a úsáideann an dá sheirbhís uisce

An líon daoine sa teaghlach Muirear uasta bliantúil Bille uasta ráithiúil Deontas Caomhantais Uisce Bliantúil
Duine fásta amháin, le leanaí nó gan leanaí €160 €40 €100
Beirt daoine fásta, le leanaí nó gan leanaí €260 €65 €100
Níos mó ná beirt daoine fásta, le leanaí nó gan leanaí €260 €65 €100

I gcás seirbhís singil: Is é an ráta uasta i gcás duine fásta singil €80 sa bhliain nó €20 sa ráithe i gcas teaghlaigh nach n-úsáideann ach seirbhís uisce amháin. Is é an ráta uasta do theaghlach ina bhfuil roinnt daoine fásta €130 sa bhliain nó €32.50 sa ráithe.

Taispeántar sa tábla thíos na muirir theoranta do shampla de shaghsanna teaghlaigh a úsáideann seirbhís uisce amháin, lena n-áirítear an méid uasta de bhillí ráithiúla a fhaigheann na teaghlaigh shamplacha seo.

Muirir shamplacha theoranta le haghaidh teaghlach a úsáideann seirbhís uisce singil

An líon daoine sa teaghlach Muirear uasta bliantúil Bille uasta ráithiúil Deontas Caomhantais Uisce Bliantúil
Duine fásta amháin, le leanaí nó gan leanaí €80 €20 €100
Beirt daoine fásta, le leanaí nó gan leanaí €130 €32.50 €100
Níos mó ná beirt daoine fásta, le leanaí nó gan leanaí €130 €32.50 €100

Muirir ar íocaíocht dhéanach

Taispeántar sa tábla a leanas na muirir ar íocaíocht dhéanach a bheidh i gceist i ndiaidh neamhíocaíocht 12 mhí, mura n-iontrálann tú plean íocaíochta nó mura gcomhlíonann tú plean comhaontaithe. Cuirfear pionós breise den tsuim chéanna leis cothrom bliana an chéid phionóis dá fhad nach n-íoctar as an mbille nó dá fhad nár iontráil an custaiméir i bplean íocaíochta.

Áitíocht Muirear ar íocaíocht dhéanach – seirbhís singil Muirear ar íocaíocht dhéanach – 2 sheirbhís
Duine fásta amháin, le leanaí nó gan leanaí €15 €30
Beirt daoine fásta nó níos mó, le leanaí nó gan leanaí €30 €60
An dara háit chónaithe nó áit chónaithe gan chónaí €30 €60

Conas iarratas a dhéanamh

Clárúcháin nua

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar bhealach amháin as 3 bhealach:

 • Ar líne: www.water.ie/apply
 • Ar an nguthán Íosghlao 1890 448 448 nó +353 1 707 2824, idir 8rn agus 8in, Luan go hAoine agus idir 9rn agus 5.30in ar an Satharn
 • Comhlánaigh an fhoirm iarratais a fuair tú sa phost agus seol ar ais í sa chlúdach litreach réamhíoctha a soláthraíodh (tabhair faoi deara nach dteastaíonn uait Uimhreacha PSP a thabhairt a thuilleadh)

Má tá ceisteanna agat ar Uisce Éireann faoin soláthar uisce, méadrú nó sceitheadh

 • Láithreán gréasáin: www.water.ie
 • Guthán: Íosghlao 1890 278 278 nó +353 1 707 2828, 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain
 • Minicom: 1890 378 378 (do chustaiméirí lagéisteachta a bhfuil a dtrealamh féin minicom acu)

Próisis chomhairliúcháin

Fóram Uisce Poiblí

Forálann Alt 7 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2014 go mbunódh an CRF fóram comhairliúcháin do chustaiméirí, an Fóram Uisce Poiblí. I measc a phríomhfheidhmeanna, tá an méid a leanas:

 • Ionadaíocht a dhéanamh do leasanna chustaiméirí Uisce Éireann
 • Tuairimí agus moltaí faoi conas a thugann siad faoina bhfeidhmeanna a sholáthar d’Uisce Éireann
 • Tuairimí agus moltaí faoi conas a thugann Uisce Éireann faoina bhfeidhmeanna a sholáthar don CRF
 • Tuairim a thabhairt ar aon cháipéis bheartais a chuireann Uisce Éireann i dtoll a chéile, nuair a iarrann Uisce Éireann orthu amhlaidh a dhéanamh
 • Tuairim a thabhairt ar aon cháipéis bheartais a chuireann an CRF i dtoll a chéile faoi sheirbhísí uisce agus fuíolluisce poiblí, nuair a iarrann an CRF orthu amhlaidh a dhéanamh

Pobalbhreith ar úinéireacht

Foráiltear in Alt 2 den Acht um Sheirbhísí Uisce, 2014, sular féidir Bille a bheartú chun aon chion in Uisce Éireann a dhíol le haon duine seachas le hAire Rialtais, ní mór tabhairt faoi líon beart:

 • Ní mór do gach Teach den Oireachtas (an Dáil agus an Seanad) rún a rith a fhaomhann an togra sin
 • Ní mór togra a cheadaíonn an díol sin a chur faoi phobalbhreith, agus
 • Ní mór an togra a fhaomhadh sa phobalbhreith

Bheadh an ceart ag aon duine a bhfuil an ceart acu chun vóta a chaitheamh i reifreann an ceart chun vóta a chaitheamh sa phobalbhreith seo.

Page edited: 23 September 2016