Dramhaíl ó fhearais leictreacha agus leictreonacha

Réamhrá

Bíonn compháirteanna leictreacha i neart gnáthearraí tomhaltais. Trealamh leictreach agus leictreonach atá briste nó atá gan iarraidh atá i nDramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (DTLL). D’fhéadfadh gléas ar bith a úsáideann leictreachas díobháil a dhéanamh don chomhshaol mura bhfaightear réidh leis ar bhealach freagrach. Earraí coiteanna de dhramhthrealamh leictreach agus leictreonach iad:

  • Gléasanna móra teaghlaigh (cuisneoirí/reoiteoirí, meaisíní níocháin, meaisíní níocháin soithí)
  • Gléasanna beaga teaghlaigh (tóstaeir, gléasanna caife, iarainn le haghaidh éadaí, triomadóirí gruaige)
  • Trealamh teicneolaíocht faisnéise (TF) agus teileachumarsáide (ríomhairí pearsanta, gutháin, gutháin phóca, ríomhairí glúine, printéirí, scanóirí, innill fótachóipeála)
  • Trealamh tomhaltais (teilifíseáin, trealamh steiréó, scuaba fiacla leictreacha)
  • Trealamh soilsithe (lampaí fluaraiseacha)
  • Uirlisí leictreacha agus leictreonacha (druilirí láimhe, sábha, scriúirí)
  • Bréagáin, trealamh fóillíochta agus spóirt
  • Córais trealamh leighis (seachas gach táirge ionchlannaithe agus ionfhabhtaithe)
  • Gléasanna monatóireachta agus rialúcháin
  • Dáileoirí uathoibríocha.

Buarthaí comhshaoil

Is iad na príomhábhair bhuartha comhshaoil ídiú acmhainní agus substaintí baolacha ag eascairt ó dhramhthrealamh leictreach agus leictreonach.

Má dhéantar táirgí leictreacha agus leictreonacha a dhiúscairt i láithreán líonadh talún, tá na milliúin tonna d’ábhair a d’fhéadfaí a aisghabháil agus a athúsáid le haghaidh táirgí nua á gcailleadh. Laghdódh aisghabháil na n-ábhar seo an gá chun níos mó amhábhar a eastóscadh chun táirgí nua a dhéantúsú.

Tá substaintí a mheastar atá baolach don chomhshaol agus do shláinte daoine i gcuid den trealamh leictreonach agus/nó i gcuid dá chomhpháirteanna, má chuirtear de láimh é gan chúram. Cé nach mbíonn sna substaintí dainséaracha seo ach i méideanna beaga, de ghnáth, d’fhéadfaidís díobháil thromchúiseach a dhéanamh don chomhshaol.

DTLL a dhiúscairt

Láithreáin líonadh talún

Is éard atá i líonadh talún ná dramhábhar a dhiúscairt trí é a chur sa talamh. Tá an spás ag láithreáin líonadh talún ag éirí scáinte. Níl sé oiriúnach dramhaíl a dhiúscairt ó dhramhthrealamh leictreach agus leictreonach i láithreáin líonadh talún mar gheall ar na substaintí díobhálacha arb eol dúinn atá i ndramhaíl ó threalamh leictreach agus leictreonach.

Loisceoirí

Is éard atá i loisceadh ná ábhair a dhó ar ardteochtaí.

Dramhaíl ó threalamh leictreach agus leictreonach a athchúrsáil

Tá an tionscal athchúrsála casta. Tá oibreoirí stiallaire móra agus athchúrsálaithe speisialtóra níos lú ann. Tacaíonn cuideachtaí eile leo, a sholáthraíonn seirbhísí, ar nós athchúrsáil plaisteach agus miotal lómhar a mhínchóireáil. Anuas air sin, d’fhéadfadh tionscnaimh a bheith ann le haghaidh deisiú beag agus athchóiriú. Chomh maith leis sin, bailíonn cuideachtaí athchúrsála earraí chun iad a easpórtáil go dtí tíortha ina bhfuil córais athchúrsála atá níos nua-aimseartha agus córais ina mbaintear na comhábhair agus na hábhair siúd le haghaidh athchúrsála.

Déanann stiallairí réimse measctha de threalamh a phróiseáil chun ábhair éagsúla, miotal go príomha, a aisghabháil. Déanann muilinn chasúir mhóra, ar a dtugtar innill scoilte chomh maith, sreabhadh measctha d’ábhair ina bhfuil neart miotail, feithiclí a bhfuil a ré caite, fearais tí agus iarann éadroim eile ina measc.

Rialacha

Ceanglaíonn an Treoir maidir le DTLL ar tháirgeoirí a bheith freagrach as maoiniú a dhéanamh ar DTLL a bhailiú, plé leis, é a aisghabháil agus é a dhiúscairt ar bhealach nach ndéanann díobháil don chomhshaol. Ciallaíonn sé go mbíonn úsáideoirí deiridh an DTLL tí sin i dteideal an dramhaíl sin a fhágáil ar ais saor in aisce, cibé acu chuig asraonta miondíola nuair a bhíonn earra ionaid á cheannach, nó chuig pointí údaraithe eile bailithe, láithreáin chonláiste chathartha de chuid údaráis áitiúla. Áirítear leis DTLL cadhnraí (pdf) agus taisc-chadhnraí.

Reachtaíocht

Tháinig an chéad Treoir maidir le DTLL (Treoir 2002/96/CE) i bhfeidhm i bhFeabhra 2003. Rinne an Treoir foráil do scéimeanna bailithe a chruthú ina dtugann tomhaltóirí a DTLL ar ais saor in aisce. I Nollaig 2008, bheartaigh an Coimisiún Eorpach chun an Treoir a leasú chun dul i ngleic le sreabhadh dramhaíola a raibh méadú mear ag teacht air. Tháinig an Treoir DTLL 2012/19/AE nua i bhfeidhm an 13 Lúnasa 2012 agus bhain sí éifeacht amach an 14 Feabhra 2014.

Bainistíocht an údaráis áitiúil ar dhramhaíl ó threalamh leictreach agus leictreonach

Tá tionscnaimh forbartha ag údaráis áitiúla chun feabhas a chur ar an mbainistíocht a dhéanann siad ar dhramhaíl ó threalamh leictreach agus leictreonach mar chuid dá bpleananna ginearálta bainistíochta dramhaíola. Baineann na pleananna seo le háiseanna feabhsaithe bailithe ag láithreáin chonláiste chathartha, an méid dramhaíola ó threalamh leictreach agus leictreonach a mhéadú a dhéantar a athchúrsáil agus an méid dramhaíola a laghdú a chruthaíonn trealamh leictreach agus leictreonach a chuirtear ar aghaidh chuig láithreáin líonadh talún. Chun teacht ar shonraí faoi thionscnaimh i do cheantar féin, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil.

Rataí

Faoi mar a luaitear thuas, foráiltear sa Treoir maidir le DTLL go dtógtar trealamh a bhfuil a ré caite ar ais saor in aisce.

Sa mhullach air sin, féadfaidh sealbhóirí tí DTLL a fhágáil ag áiseanna conláiste chathartha.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun teacht ar shonraí ar conas dramhaíl leictreach agus leictreonach a dhiúscairt ar an mbealach ceart, déan teagmháil le d’údarás áitiúil. Beidh siad in ann comhairle a chur ort ar conas déileáil leis an gcineál seo dramhaíola.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Bosca Poist 3000
Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin
Loch Garman
Éire

Teil:(053) 916 0600
Lóghlao:1890 335 599
Facs:(053) 916 0699
Láithreán Gréasáin: http://www.epa.ie
R-phost: info@epa.ie


An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0
Éire

Teil:(01) 888 2000
Lóghlao:1890 202 021
Láithreán Gréasáin: http://www.housing.gov.ie/
Contact Form: http://www.housing.gov.ie/customer-service-feedback-form
R-phost: qcsofficer@housing.gov.ie


Page edited: 23 July 2015