Dramh-threalamh Leictreonach agus Leictreach a Athchúrsáil

Eolas

Thug an tAE isteach reachtaíocht nua i 2005 chun déileáil le Dramhaíl ó Threalamh Leictreonach agus Leictreach (WEEE). Is í an aidhm atá leis an reachtaíocht sin ná chun a chinntiú go ndéantar athchúrsáil ar shean-trealamh leictreonach agus leictreach nó go n-athúsáidtear é seachas é a chaitheamh i suímh líonta talún (láithreacha dramhaíola). Aidhm eile atá ag an reachtaíocht ná dearadh níos fearr ar tháirgí leictreonacha agus leictreacha a spreagadh lena chinntiú go mbeifear in ann iad a athchúrsáil go héasca agus ar bhonn níos éifeachtúla. Trasuíodh an treoir DTLL isteach i nDlí na hÉireann sna Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach), 2005 (I.R. 340).

I Nollaig 2008, bheartaigh an Coimisiún Eorpach chun athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir chun dul i ngleic leis an sreabhadh dramhaíola a bhí ag dul i méid go tapa. Tháinig Treoir 2012/19/AE nua an DTLL i bhfeidhm an 13 Lúnasa 2012 agus bhí éifeacht aici an 14 Feabhra 2014.

Rialacha

Oibleagáidí miondíoltóirí

Is ea atá roinnt oibleagáidí ar mhiondíoltóirí trealamh leictreonach agus leictreach maidir leis an dramhaíl a thagann ó threalamh leictreonach agus leictreach. Ní mór dóibh

  • Clárú mar tháirgeoir DTLL
  • Áit shaor in aisce a sholáthar sa stór do chustaiméirí chun trealamh a thabhairt ar ais nuair a cheannaíonn siad trealamh nua leictreach
  • A chinntiú go stóráiltear dramhaíl táirgí leictreacha agus go n-aistrítear í chuig saoráid bailiúcháin cheadaithe mar is cuí
  • A chinntiú go mbíonn tomhaltóirí a cheannaíonn trealamh leictreach ar an eolas faoi na roghanna atá ar fáil dóibh táirgí a thabhairt ar ais

Tá níos mó sonraí faoi na hoibleagáidí sin thíos.

Miondíoltóir ag tógáil táirgí ar ais

Ní mór do mhiondíoltóirí seirbhís a sholáthar ina nglactar seantrealamh leictreach agus leictreonach ar ais saor in aisce ó chustaiméirí. Ní mór seo a dhéanamh ar bhonn aon d’aon, earra d’earra comhchosúil. Ciallaíonn seo nach mór go bhfuil an seantáirge den saghas céanna nó gur chomhlíon sé an fheidhm chéanna leis an earra nua a ceannaíodh. Beidh ar mhiondíoltóirí a bhfuil limistéar díolachán leictreach acu atá os cionn 400 méadar cearnach glacadh le fearais bheaga (níos lú ná 25 cm) ó chustaiméirí lena n-athchúrsáil gan a bheith ar an gcustaiméir earra éigin a cheannach.

Má dhéantar táirge a sheachadadh chugat, tá tú i dteideal go mbaileofar an seanearra ag an tráth céanna ar chostas ar bith sa bhreis ar an mbonn céanna aon d’aon, earra d’earra comhchosúil. Má tá táirge nua á sheachadadh chuig teach custaiméara, ní féidir le miondíoltóirí táille a ghearradh ar bhailiú an dramhthrealaimh (ach is féidir le miondíoltóir táille sheachadta a ghearradh). Ní mór do mhiondíoltóirí fógra 24 uair an chloig a thabhairt sula ndéanfar an seachadadh agus ní mór an seanearra a dhínascadh ó gach fóntais. Murar thug miondíoltóir fógra 24 uair i leith seachadta agus mura bhfuil seanfhearas réidh lena bhailiú, ní mór dóibh filleadh chun é a bhailiú laistigh de 15 lá.

Mura mian leat fáil a bheith agat ar dhramhthrealamh a bheith bailithe duit saor in aisce nuair a sheachadtar trealamh nua, is féidir leat an dramhthrealamh a thabhairt chuig áitreabh an mhiondíoltóra ag tráth ar bith.

Féadfaidh tú saghsanna áirithe de dhramhchadhnraí a fhágáil i mboscaí sannta in asraonta miondíola saor in aisce (féach ‘Cadhnraí agus dramhaíl éilithe’ thíos).

Rataí

Costais Bhainistíochta Comhshaoil

Caithfidh táirgeoirí athchúrsáil WEEE a mhaoiniú a thagann ó earraí a chuireann siad ar an margadh i ndiaidh 13 Lúnasa 2005, agus freisin an athchúrsáil a dhéantar ar gach WEEE a thagann ó earraí a cuireadh ar an margadh roimhe sin. Caithfidh táirgeoirí bainistíocht na ‘dramhaíola stairiúla’ sin a mhaoiniú ar bhunús a scair reatha ar an margadh.

Léiríonn Costais Bhainistíochta Comhshaoil Infheicthe (vEMCs) na costais athchúrsála arna gceadú ag Cumann Cláraithe WEEE Teoranta, comhlacht cláraithe WEEE náisiúnta tionscal-bhunaithe, a bhfuil Coiste Bainistíochta neamhspleách aige. Maoineoidh na costais sin an dá chomhscéim chomhlíonta atá i bhfeidhm in Éirinn, WEEE Éireann agus Ardán Athchúrsála na hEorpa, chun cur ar a gcumas íoc as bainistíocht mhaith comhshaoil a dhéanamh ar gach WEEE tí a thógann miondíoltóirí ar ais nó a dhiúscraíonn an pobal ag láthair chonláiste pobail de chuid údaráis áitiúil.

Ní féidir leis na vEMCanna a thaispeántar do thomhaltóirí na costais iarbhír a bhaineann le hathchúrsáil a shárú. Tá sceideal vEMCanna (pdf) fíoraithe agus eisithe a bheidh le taispeáint ag an gClár WEEE, an comhlacht clárúcháin náisiúnta do tháirgeoirí.

Taispeáint Praghsanna

Gearrtar Costas infheicthe Bainistíochta Comhshaoil (CiBC) ar roinnt táirgí. Tá CiBC le bheith ar taispeáint ar gach aonad cuisniúcháin, fearas mór teaghlaigh, teilifís os cionn 73cm, lampa gás-díluchtúcháin agus LED. Ní mór praghas miondíola an earra a thaispeáint agus an CiBC san áireamh ann agus beidh an fhoclaíocht a leanas le sonrú maidir leis an bpraghas miondíola: ‘San áireamh sa phraghas seo, tá ranníocaíocht le costais athchúrsála (méid na ranníocaíochta)’. I ngach idirbheart miondíola, ní mór do gach miondíoltóir sonrasc, fáltas nó duillín a chur ar fáil don cheannaitheoir ag pointe an díola ar a luafar ‘Cuirtear ranníocaíocht le costais athchúrsála san áireamh sa phraghas atá ar earraí leictreacha’.

Eolas ar dhiúscairt trealaimh

Tá oibleagáid ar mhiondíoltóirí eolas a sholáthar don tomhaltóir ar conas is féidir leo diúscairt a dhéanamh ar threalamh leictreonach nó leictreach nuair nach mbíonn aon mhaitheas sa trealamh sin níos mó. Is féidir le miondíoltóirí é sin a dhéanamh trí bhileoga nó comharthaíocht a chur ar fáil nuair a dhíoltar trealamh.

Cadhnraí agus dramhaíl éillithe

Ba chóir diúscairt shábháilte a dhéanamh ar chadhnraí agus gan iad a chur chuig líon talún de bhrí go bhfuil siad rangaithe mar dhramhaíl ghuaiseach. De réir an WEEE seo ní bheidh ar mhiondíoltóirí a thógáil ar ais ach cadhnraí a bheidh laistigh de threalamh leictreonach nó leictreach. Ba chóir duit gach cadhnra eile a dhiúscairt i Láthair Chonláiste Pobail.

Féadfaidh tú dramhchadhnraí a fhágáil i mboscaí sannta in asraonta miondíola saor in aisce. Ní mór do mhiondíoltóirí cadhnraí den saghas a sholáthraíonn siad a thógáil ar ais. Níl orthu cadhnraí de shaghas nach soláthraíonn siad a thógáil ar ais. Mar shampla, ní bheidh ar mhiondíoltóirí cadhnra gluaisteáin a thógáil ar ais mura ndíolann siad ach cadhnraí atá oiriúnach do thóirse nó do chianrialtóir. Ní gá gur cheannaigh tú do chadhnra sa siopa ar leith sin agus ní gá duit aon rud a cheannach ón siopa nuair a bhíonn dramhchadhnraí á bhfágáil ann agat.

Níl aon oibleagáid ar mhiondíoltóirí dramhaíl éillithe a ghlacadh a chuirfeadh a bhfoireann i mbaol sláinte agus sábháilteachta.

Féadfaidh tú dramhchadhnraí iniompartha agus dramhchadhnraí gluaisteáin ó fheithiclí atá cláraithe go príobháideach a fhágáil ag saoráidí conláiste cathartha údaráis áitiúil saor in aisce.

Láthair Chonláiste Pobail

Is féidir le tomhaltóirí ábhair ina bhfuil trealamh leictreonach agus leictreach a thabhairt chuig Láithreacha Conláiste Pobail chun diúscairt a dhéanamh orthu saor in aisce. Is áiteanna iad láithreacha conláiste pobail inar féidir gach cineál ábhar in-athchúrsáilte a thabhairt agus déanann tomhaltóirí sórtáil ar na hábhair agus is údaráis áitiúla a bhíonn ina mbun.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Chun teacht ar bhreis faisnéise maidir le CBCanna, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an gClár DTLL. Tá sonraí teagmhála thíos.

Clár WEEE

An Comhlacht Clárúcháin WEEE Náisiúnta
Svuít 209
8 Sráid Dhásain
Baile Átha Cliath 2

Teil:(01) 633 3550
Facs:(01) 633 3552
Láithreán Gréasáin: http://www.weeeregister.ie/
R-phost: info@weeeregister.ie

Page edited: 24 July 2015