Láithreáin dramhaíola

Eolas

Cuid thábhachtach de bhainistíocht dramhaíola is ea líonadh talún. Ní mór breithniú a dhéanamh ar gach rogha diúscartha dramhaíola eile, in measc athchúrsáil, íoslaghdú, cosc agus athúsáid, áfach, ar dtús sula ndéantar breithniú ar an rogha líonadh talún.

Struchtúr atá deartha go speisialta agus tógtha isteach nó ar bharr talún ina bhfuil brúscar scartha ón timpeallacht mháguaird (screamhuisce, aer agus talamh) é láithreán dramhaíola. Tá i bhfad níos mó cosanta ar fáil ón láithreán dramhaíola inniu don timpeallacht agus do dhaoine áitiúla ná mar a bhíodh ag láithreáin cheana. Déantar an láithreán a rith go cúramach agus laghdaítear fadhbanna a bhaineann le bolaithe, brúscar, mionainmhithe & rl mar sin. Tá na nithe seo a leanas ar fáil i mbeagnach gach láithreán dramhaíola:

  • Córas líneála ag an mbun - scaireann seo brúscar agus síothladh (leacht a bhailíonn ag bun an bhrúscair) ón screamhuisce
  • Cilliní (sean agus nua) - áit a dhéantar an brúscar a stóráil sa láithreán dramhaíola
  • Córas le huisce stoirme a thaoscadh - bailíonn seo báisteach a thiteann ar an láithreán dramhaíola
  • Córas le síothladh a bhailiú - bailíonn seo uisce a shíothlaíonn tríd an láithreán dramhaíola féin ina bhfuil substaintí truaillitheacha. Ba cheart oibriú ar an síothladh agus fáil réidh leis ar bhealach sábháilte.
  • Córas le gás a bhailiú - bailíonn píopaí an meiteán agus na gáis dé-ócsaíd carbóin agus dé-ócsaíd sulfair a chruthaítear nuair atá brúscar dhá bhriseadh síos. Baintear úsáid amanta as na gáis seo ar mhaithe le leictreachas a ghinneadh.
  • Clúdach nó caipín - cuireann seo séala ar bharr an láithreáin le sraith le gás a thaoscadh, sraith atá díonach ar mhionraí, sraith taoscaidh de .5 mhéadar ar a laghad agus ar a laghad méadar amháin de thalamh ar an mbarr.

Sular féidir láithreán líonadh talún a thógáil, déantar Measúnú Tionchair Timpeallachta (MTT) ar an láithreán a bheartaítear.

Rialacha

Monatóireacht ar láithreáin dramhaíola

Tá láithreáin líonadh talún ceadúnaithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) agus ní mór monatóireacht a dhéanamh orthu ar bhonn rialta lena chinntiú go bhfuil siad á reáchtáil go héifeachtúil agus go sábháilte. Tá an GCC agus oibreoirí líonadh talún freagrach as an monatóireacht seo. Cuirtear tús leis an bpróiseas seo le hiarratas a dhéanamh ar cheadúnas dramhaíola. Má sháraíonn oibreoir láithreán líonadh talún téarmaí a c(h)eadúnais mar gheall gur theip air/uirthi nósanna imeachta cearta monatóireachta a bhunú nó má theip air/uirthi a s(h)onraí monatóireachta a sheoladh chuig an GCC, féadfaidh an Ghníomhaireacht ionchúiseamh a dhéanamh faoi na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola, 1996-2008.

Cé go dtugann an GCC faoi chigireachtaí rialta ar láithreáin líonadh talún agus go soláthraíonn siad treoir d’oibreoirí líonadh talún, ceanglaítear ar na hoibreoirí, iad féin, monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla a láithreáin lena chinntiú go leanann siad lena gceadúnas a chomhlíonadh.

Mar aon leis na cleachtais theicniúla mhonatóireachta, ní mór dlúthú ceart dramhaíola, dramhaíl a chlúdach le ciseal ithreach, rialú bruscair, rialú uisce dromchla agus slacht ginearálta a bheith a chur san áireamh i mbainistíocht láithreán líonadh talún.

Leag an GCC moltaí i lámhleabhair líonadh talún.

Tá an t-údarás ag gach láithreán líonadh talún a dhiúltú chun glacadh le haon saghas dramhaíola a gcuireann a gceadúnas cosc air. Má tá fiosrúchán agat faoi earra is mian leat a chur chun líonadh talún, déan teagmháil le do láithreán líonadh talún áitiúil féachaint an nglacfaidh siad leis. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil chun breis comhairle a fháil.

Lucht riaracháin na láithreáin dramhaíola

Ní mór don GCC gach láithreán líonadh talún a cheadúnú agus tá próiseas mionsonraithe iarratais ann do cheadúnas. Féadfaidh an GCC cosc a chur ar láithreán líonadh talún ó ghlacadh le saghsanna áirithe de dhramhaíl má cheapann siad nach leor na forálacha a leagtar amach san iarratas chun cosc a chur ar bhaol i leith truailliú comhshaoil.

Ní mór do gach láithreán nua líonadh talún iarratas a dhéanamh ar chead pleanála ó údarás áitiúil nó, i roinnt cásanna, go díreach leis an mBord Pleanála. Is gnách go dteastaíonn Measúnú Tionchair Timpeallachta mar chuid den phróiseas pleanála. Seolfar an measúnú seo chuig an GCC, chomh maith leis sin, mar chuid den phróiseas iarratais.

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Teastaíonn ceadúnas ón GCC ó gach láithreán dramhaíola. Tá an t-eolas a chuirtear ar fáil in aon cheadúnas dramhaíola atá eisithe ag an GCC ar fáil don phobal. San áireamh anseo tá na cáipéisí iarratais. Is féidir le duine ar bith cur in aghaidh iarratais ar cheadúnas nó cur in aghaidh cinnithe a rinne an GCC ceadúnas a eisiúint. Nuair atá an t-iarratas ar cheadúnas curtha ar fáil ag an GCC ní mór cuir ina aghaidh taobh istigh de 28 lá.

Ní mór don GCC treoirlínte a ullmhú ar láithreáin líonadh talún a roghnú, a bhainistiú, a oibriú agus deireadh a chur le húsáid a bhaint as láithreáin líonadh talún. Tá de chuspóir ag na treoirlínte seo na cleachtais a fheabhsú agus a chaighdeánú i láithreáin líonadh talún agus go gcomhlíonfaidh siad rialacháin Eorpacha.

Forálann an tAcht um Bainistiú Dramhaíola (1996) do phionóis shubstainteacha a ghearradh ar chionta comhshaoil. Tá an GCC freagrach as déileáil le haon sáruithe ar an Acht seo ag oibreoirí líonadh talún a cheadúnaigh siad. Nuair a dheimhníonn an GCC na sáruithe seo, scríobhfaidh siad, i dtosach báire, chuig an oibreoir, agus iad a chur ar an eolas ar an méid is gá dóibh a dhéanamh chun téarmaí a gceadúnais a chomhlíonadh. Ní mór gach moladh den sórt sin a chur i bhfeidhm a luaithe is féidir. Mura n-éiríonn leo amhlaidh a dhéanamh, féadfaidh an Ghníomhaireacht tús a chur le himeachtaí achoimre i leith oibreoirí líonadh talún sa Chúirt Dúiche mar gheall ar chionta faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola. Anuas air sin, féadfaidh siad tús a chur le himeachtaí san Ard-Chúirt.

Faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola, is féidir le duine ar bith oibreoir líonadh talún a thabhairt chun na cúirte. Tá costas ard ar an gcleachtadh seo agus glacann sé go leor ama. Déileálann an GCC le gearáin ón bpobal faoi láithreáin líonadh talún agus glacfaidh siad pé gníomhartha a mheasann siad is gá chun an cás a fhiosrú agus a réiteach.

An Oifig Forfheidhmithe i leith Cúrsaí Comhshaoil

Tá sainchúram ag an Oifig Forfheidhmithe i leith Cúrsaí Comhshaoil (OFCC), a bunaíodh faoin nGníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil (GCC), chomh maith, chun comhlíonadh feabhsaithe comhshaoil a sholáthar trí cheadúnais GCC a eisíodh do ghníomhaíochtaí dramhaíola, tionsclaíocha agus do ghníomhaíochtaí eile a fhorfheidhmiú. Cuireann siad feidhm mhaoirseachta i bhfeidhm maidir le cosaint comhshaoil gníomhaíochtaí údarás áitiúil. Ina leith seo, gníomhaíonn an OFCC mar acmhainn do mhuintir an phobail a bhain triail as gach bealach eile chun gearán a dhéanamh.

Rataí

Faoi na Rialacháin (2013) um Bhainistiú Dramhaíola (Táille Láithreáin Dramhaíola) tá táille Rialtais de €75 gearrta ar gach tonna dramhaíola tráchtála a chuirtear chuig an láithreán dramhaíola. Ní mór an táille seo a íoc sa bhreis ar pé táille atá an t-údarás áitiúil nó an t-úinéir príobháideach ag gearradh as a láithreán a úsáid. Íocfar an t-airgead ón táille seo isteach i gCiste Timpeallachta a bhunaigh an Rialtas le ciste a sholáthar do thograí timpeallachta.

Cé go bhfuil an tobhach caighdeánach i ngach láithreán líonadh talún, is éagsúil a bhíonn táillí geata ó láithreán go láithreán. Is gnách go ngearrtar costas ar dhramhaíl tráchtála de réir meáchain. Chun teacht ar bhreis faisnéise faoi phraghsanna, déanann tú seiceáil le d’údarás áitiúil nó le do láithreán príobháideach líonadh talún.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun teacht ar shonraí faoi láithreáin líonadh talún i do cheantar, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar d’údarás áitiúil. Má tá gearáin le déanamh agat maidir le láithreáin dramhaíola i do cheantar, ba cheart teagmháil a dhéanamh leis an GCC.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Bosca Poist 3000
Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin
Loch Garman
Éire

Teil:(053) 916 0600
Lóghlao:1890 335 599
Facs:(053) 916 0699
Láithreán Gréasáin: http://www.epa.ie
R-phost: info@epa.ie

Page edited: 24 July 2015