Dramhaíl Tí a Mhúiríniú

Eolas

Is é muiríniú ábhar orgánach a bhriseadh anuas, ar nós dramhaíl chistine nó ghairdín ag orgánaigh a itheann dramhaíl agus a iompaíonn ina mais chréúil í. Is féidir an mhais chréúil (muirín) seo a úsáid, ansin, mar fheabhsaitheoir ithreach.

Mar chuid de bheartas Rialtas na hÉireann ar bhainistiú dramhaíola, leagadh spriocanna amach chun dramhaíl in-bhithmhillte a cuireadh chun líonadh talún a laghdú. Bunaíonn athchúrsáil agus muiríniú dramhaíl tí mar bhealach amháin chun an sprioc seo a bhaint amach.

Tá Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Dramhaíl Bhia Tí agus Bithdhramhaíl), 2013 (I.R. Uimh. 71 de 2013) in ainm is deighilt agus aisghabháil dramhaíl bhia tí a chur chun cinn. Tabharfar na Rialacháin isteach ar bhonn céimnithe i gcaitheamh na tréimhse a fhad leis an 1 Iúil 2016. Tabharfar na haraidí donna d’ábhar a dhéanfar a mhuiríniú isteach i bhformhór na mbailte agus na gcathracha agus ní bheidh ceantair díolmhaithe ach na ceantair sin ina bhfuil daonraí an-bheaga nó ar oileáin bheaga nó i gceantair nach bhfuil sé indéanta go teicniúil, go praiticiúil nó i dtaobh an chomhshaoil de chun an dramhaíl sin a bhailiú ar leithleach.

Anuas air sin, is féidir ábhair orgánacha a thabhairt chuig ionaid chonláiste chathartha go ndéanfar iad a mhuiríniú. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil chun teacht ar na sonraí.

Anuas ar chur leis an bpróiseas athchúrsála, laghdaíonn muiríniú méid do dhramhaíola seachtainiúla tí agus, ar an ábhar sin, laghdóidh sé do mhuirir bhruscar tí.

Múiríniú Baile

Tá bealaí éagsúla ann le dramhaíl a mhúiríniú sa bhaile - carn múirín a bheith agat ag bun an ghairdín, nó coimeádán múirín a cheannach. Is fiú meabhrú gurb iad an t-earrach, an samhradh nó an fómhar na séasúir is oiriúnaí chun tosú ar araid mhúirín a choimeád, nó tagann moill ar an bpróiseas dianscaoilte le linn an gheimhridh, nuair nach stopann sé ar fad.

Buntáiste amháin a bhaineann le coimeádán múirín ná go gcosnaíonn sé cibé ábhar atá ann ar shíon agus ar aimsir. Is féidir coimeádán múirín a cheannach ó ionaid gharraíodóireachta agus ó shiopaí crua-earraí. Tá scéimeanna i bhfeidhm ag roinnt údarás áitiúil a chuireann coimeádáin mhúirín ar fáil ar lascaine do theaghlaigh áitiúla.

Sula gceannaíonn tú coimeádán, ba chóir duit do mhachnamh a dhéanamh faoi mhéid an ghairdín agus líon na ndaoine sa teaghlach. Is fearr an coimeádán a bheith beagáinín rómhór ná ceann atá róbheag agus a bheidh ag cur thar maoil gan mórán moille.

Tá sé áisiúil coimeádán beag a bheith sa chistin, ina gcuirtear gach dramhaíl orgánach atá le múiríniú ar ball, sa chaoi is nach mbeidh ort a bheith isteach is amach i gcónaí ag triall ar an gcoimeádán mór sa ghairdín. Beidh sluasaid nó píce ag teastáil chun an múirín a thiontú agus a aistriú ó áit go háit. Is féidir gníomhachtóirí a chur san araid mhúirín le dlús a chur sa phróiseas dianscaoilte, ach níl a leithéid riachtanach le go mbeidh rath ar an obair.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo faoi na hábhair is féidir a mhúiríniú. Tá tuilleadh ábhair léitheoireachta faoi ábhair dhramhaíola nár chóir a mhúiríniú agus na cúiseanna atá leis sin anseo.

Ní chaithfidh tú coimeádán múirín a bheith agat chun tosú ar dhramhaíl tí a athchúrsáil - d'fhéadfá carn múirín a bheith ag bun an ghairdín agat.

Sláinte agus sábháilteacht

Sula ndéanann tú cinneadh ar cén áit a gcuirfidh tú an coimeádán múirín, seo roinnt treoracha sláinte agus sábháilteachta a chabhróidh leat ábhair a mhúiríniú go héifeachtach:

  • Fág an araid mhúirín ina shuí ar fhéar nó ar chré sa chaoi is go mbeidh péisteoga in ann dul isteach inti. Féachfaidh na péisteoga seo chuige go mbeidh sruth aeir ag teacht tríd an ábhar dramhaíola, rud a theastaíonn chun an próiseas múirínithe a thapú agus chun drochbholadh ar bith a sheachaint. De réir mar a dhianscaoiltear an t-ábhar, silfear leacht amach as an gcoimeádán. Níor chóir duit choíche an leacht seo a thriomú, ach ligean dó sileadh isteach san fhéar nó sa chré. Má tá bonn ar an araid, gach seans go bhfuil poill bheaga ann chun go rachadh péisteoga isteach tríothu. Le go mbeidh siad in ann a mbealach isteach a dhéanamh, ba chóir bonn na haraide a ardú ón talamh beagán (.i. 1-2 cm) trí leaca a chur fúithi. Is é an fáth a ndéantar araidí den chineál seo a ardú ná chun nach ndúnfaí na poill ina mbonn, ar shlí nach mbeadh bealach isteach ag péisteoga ná sruth aeir.
  • Fad ón teach: Cuir an araid áit éigin nach bhfuil rófhada ó dhoras na cistine. Ba chóir go mbeadh an araid in aice láimhe ach a bheith fada go leor ar shiúl is nach mbeadh aon bhaol truaillithe ann.
  • Cuir an coimeádán in áit éigin a mbíonn aghaidh na gréine air: Bíonn dath dubh ar na coimeádáin ar shlí go súnn siad solas na gréine isteach gan an t-ábhar dramhaíola iontu a thriomú an iomarca.
  • Bí cinnte agus an coimeádán a chosaint ar bháisteach throm: Seans go mbáfaí an coimeádán le linn thuile bháistí, rud a choscfadh an próiseas múirínithe ar fad. Nuair atá ionad roghnaithe agat i gcomhair an choimeádáin, déan an ithir thart air a shuaitheadh chun draenáil agus díghrádú na n-ábhar dramhaíola a éascú.

Tá tuilleadh eolais mar gheall ar mhuiríniú baile le fáil ón Rannóg Sheirbhísí Comhshaoil san údarás áitiúil.

Tá ábhair ar raon leathan de chúrsaí comhshaoil le fáil ar láithreán gréasáin ENFO.

Page edited: 24 July 2015