Comórtas na mBailte Slachtmhara

Réamhrá

Reáchtálann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta Comórtas na mBailte Slachtmhara. Tugtar marcanna do bhailte sa chomórtas seo i gcomhair gach gné dá dtimpeallacht áitiúil. Tá comórtas na mBailte Slachtmhara á reáchtáil ó 1958 i leith agus spreagann sé breis agus 700 pobal áitiúil le dhul san iomaíocht gach bliain chun duais airgid agus an teideal 'An Baile is Slachtmhaire in Éirinn' a bhuachan.

Cuirtear tús le comórtas na mBailte Slachtmhara i Márta nó Aibreán gach bliain. Déantar breithiúnas ar na bailte a chuireann isteach air i Meitheamh, Iúil agus Lúnasa gach bliain agus fógraítear na torthaí ag Searmanas na nDámhachtainí Náisiúnta i Meán Fómhair.

Rialacha

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Is rud deonach é cur isteach ar chomórtas na mBailte Slachtmhara agus féadfaidh gach sráidbhaile, baile agus ceantar cathrach sa Stát iarratas a dhéanamh. Is comórtas é i gcomhair pobail áitiúla ar spéis leo cáilíocht a dtimpeallachtaí a fheabhsú agus cur le meanma an phobail sa chaoi sin. Is coistí deonacha tríd is tríd a chuireann isteach ar an gcomórtas. Aithníonn siad an obair is gá a dhéanamh agus cuireann siad i gcrích é i gcomhpháirt le páirtithe leasmhara áitiúla (mar shampla, údaráis áitiúla, cuideachtaí, cumainn cónaitheoirí agus oibrithe deonacha).

Dámhachtainí

Tugtar an teideal ‘An Baile is Slachtmhaire in Éirinn’ don bhaile a bhuann an comórtas, buann siad duais airgid agus bronntar trófaí buan agus plaic orthu. Bronntar an dámhachtain ar an gcoiste agus úsáidtear é de ghnáth mar mhaoiniú i gcomhair gníomhaíochtaí an choiste an bhliain dar gcionn. Roghnaítear an buaiteoir is fearr san iomlán ó na buaiteoirí sna 4 chatagóir: Sráidbhaile, Baile Beag, Baile Mór, agus Lárionad Mór Uirbeach. Tugtar duais airgid agus trófaí buan don bhuaiteoir i ngach ceann de na catagóirí sin. Bíodh is go mb'fhéidir nach bhfaigheadh ceantar dóthain marcanna chun ceann de na dámhachtainí sin a bhuachan d’fhéadfadh sé duais speisialta a fháil i gcomhair tionscadal a cuireadh i gcrích sa phobal.

Conas a mharcáiltear an comórtas

Déantar na rannpháirtithe a mheas faoi 8 gcritéar agus bíonn 450 marc ar an iomlán ag dul dóibh mar seo a leanas:

  • Páirtíocht phobail agus pleanáil (60 marc)
  • An timpeallacht thógtha agus sráid-dreach (50 marc)
  • Tírdhreachú agus áiteanna oscailte (50 marc)
  • Fiadhúlra, gnáthóga agus taitneamhachtaí nádúrtha (50 marc)
  • Slacht agus rialú bruscair (90 marc)
  • Bainistiú acmhainní agus dramhaíola inbhuanaithe (50 marc)
  • Sráideanna cónaitheacha agus ionaid tithíochta (50 marc)
  • Bóithre rochtana, sráideanna agus lánaí (50 marc)

Tá na critéir sin leathan agus ceapadh mar sin iad d’aon ghnó chun go bhféadfaí gach rud a chur san áireamh idir shainghnéithe stairiúla agus cultúrtha na háite agus caomhnú áiseanna fiadhúlra agus nádúrtha. Tá cead ag na rannpháirtithe a insint do na moltóirí faoi fho-limistéir faoi leith a d’fhéadfaidís breathnú orthu ach déanann na moltóirí an baile nó an sráidbhaile a mheas ina iomláine. Is éard a dhéanann na moltóirí de ghnáth nuair nach mbíonn teorainneacha an cheantair soiléir (i gceantair uirbeacha mar shampla) ná an limistéar go léir atá laistigh de chiliméadar ó lár an bhaile a mheas.

Rátaí

Níl aon táille iontrála i gceist i gcomhair an chomórtais ach caithfidh tú an chatagóir cheart a iontráil i gcomhair daonra do bhaile. Féadfaidh tú méid an daonra sin a fháil ó thorthaí an Daonáirimh is déanaí.

Catagóir Daonra
A Faoi bhun 200
B 201-1,000
C 1,001-2500
D 2,501-5,000
E 5,001-10,000
F 10,001-15,000
G 15,001-25,000
H 25,001 agus os a chionn

Conas iarratas a dhéanamh

Téigh i dteagmháil le hAonad na mBailte Slachtmhara sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le fáil amach an bhfuil coiste i do cheantar cheana féin. Más rud é nach bhfuil a leithéid de choiste ann cuirfidh Aonad na mBailte Slachtmhara comhairle ort faoi do choiste féin a bhunú agus cabhróidh siad leat cur isteach ar an gcomórtas. Lena chois sin féadfaidh an tAonad faisnéis agus comhairle a chur ar fáil maidir le hullmhú i gcomhair an chomórtais.

Féadfaidh tú foirm iarratais i gcomhair chomórtas na mBailte Slachtmhara a iarraidh ón Aonad agus ba cheart an fhoirm a chomhlíonadh agus a sheoladh ar ais chuig an Aonad ag an seoladh thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Aonad na mBailte Slachtmhara

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
Oifigí an Rialtais
Béal an Átha
Maigh Eo
F26 E8N6
Éire

Teil:(096) 24309
Láithreán Gréasáin: http://www.tidytowns.ie/
R-phost: tidytowns@ahg.gov.ie

Page edited: 10 August 2016