Cosaint Chomhshaoil

Núis torainn
Na rialacha maidir le rialú torainn, na comhlachtaí éagsúla atá freagrach agus conas gearán a dhéanamh faoi thorann iomarcach.

Bruscar a chosc agus a rialú
Cad é truailliú ó bhruscar agus cad iad na pionóis?

Déileáil le haispeist
Féadfaidh aispeist deannach baolach a scaoileadh má shuaitear í. Níor cheart ach le speisialtóirí déileáil léi, agus trealamh cosanta agus cosaint dhian á n-úsáid.

Radón i bhfoirgnimh
D’fhéadfadh nochtadh fadtéarmach do ghás radóin a bheith ina chúis le hailse scamhóg. Tugann an Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch faisnéis ar conas is féidir leibhéil chontúirteacha radóin i do theach a laghdú.

Athrú aeráide
Cúiseanna agus tionchar an athraithe aeráide agus na bearta atá á nglacadh chun dul i ngleic leis.

Cosaint chomhshaoil an dúlra agus na bithéagsúlachta
Tá sé mar aidhm ag réimse reachtaíochta in Éirinn agus san AE an bhithéagsúlacht a chinntiú trí ghnáthóga nádúrtha, agus fána agus flóra fiáin a chaomhnú.

Cosc agus rialú ar thruailliú
Déantar cur síos ar reachtaíocht an AE agus na hÉireann maidir leis na nósanna imeachta um cheadúnú agus um fhorfheidhmiú bearta maidir le truailliú a chosc agus a rialú in Éirinn.

Measúnacht timpeallachta
Bíonn Measúnachtaí Tionchair Timpeallachta de dhíth faoi dhlí an AE agus na hÉireann le haghaidh tionscadail áirithe phoiblí agus phríobháideacha. Is é cuspóir na Measúnachtaí anailís a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na tionscadail sin ar an gcomhshaol.

Caighdeán an aeir agus truailliú
Tugtar cuntas ar na caighdeáin a theastaíonn maidir le caighdeán an aeir agus na bearta atá le déanamh chun truailliú aeir a chosc.

Comórtas na mBailte Slachtmhara
Reáchtáltar Comórtas na mBailte Slachtmhara gach bliain le fáil amach cén baile is slachtmhaire in Éirinn.

Scéim Cosanta Timpeallachta Tuaithe
An Scéim Cosanta Timpeallachta Tuaithe, scéim cúnamh ioncaim atá dhá rith ag an Roinn Talmhaíochta, Iascaireachtaí agus Bia.
This document is in: Comhshaol > Talmhaíocht agus Foraoiseacht