Dlí Chomhshaoil

Dlí timpeallachta na hEorpa
Forbhreathnú ar reachtaíocht, beartas agus cláir mhaoinithe do chosaint an chomhshaoil.

Rochtain ar fhaisnéis comhshaoil
Tá ceart rochtana agat ar fhaisnéis áirithe faoin gcomhshaol agus truailleáin a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an gcomhshaol. Faigh amach conas rochtain a fháil ar fhaisnéis comhshaoil.

Coinbhinsiún Aarhus agus comhaontuithe gaolmhara
Leagtar amach i gCoinbhinsiún Aarhus na rialacha chun rannpháirtíocht phoiblí a chur chun cinn in ábhair chomhshaoil. Is féidir leat léamh faoin gCoinbhinsiún agus faoi chomhaontuithe gaolmhara.

Núis torainn
Na rialacha maidir le rialú torainn, na comhlachtaí éagsúla atá freagrach agus conas gearán a dhéanamh faoi thorann iomarcach.
This document is in: Comhshaol > Cosaint Chomhshaoil

Reachtaíocht um bhainistíocht dramhaíola
Tá raon reachtaíochta in Éirinn agus san AE ann a théann i ngleic le diúscairt cineálacha dramhaíola éagsúla. Faigh tuilleadh eolais.
This document is in: Comhshaol > Bainistiú dramhaíola agus athchúrsáil

Bruscar a chosc agus a rialú
Cad é truailliú ó bhruscar agus cad iad na pionóis?
This document is in: Comhshaol > Cosaint Chomhshaoil

Athbhreithniú breithiúnach i gcúrsaí pleanála agus comhshaoil
Is féidir leis an Ard-Chúirt athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh ar chinntí poiblí le dearbhú an bhfuil siad neamhdhleathach. Faigh amach faoi athbhreithniú breithiúnach sna réimsí comhshaoil agus pleanála.
This document is in: Comhshaol > Pleanála agus Forbartha

Déileáil le haispeist
Féadfaidh aispeist deannach baolach a scaoileadh má shuaitear í. Níor cheart ach le speisialtóirí déileáil léi, agus trealamh cosanta agus cosaint dhian á n-úsáid.
This document is in: Comhshaol > Cosaint Chomhshaoil

Cosc agus rialú ar thruailliú
Déantar cur síos ar reachtaíocht an AE agus na hÉireann maidir leis na nósanna imeachta um cheadúnú agus um fhorfheidhmiú bearta maidir le truailliú a chosc agus a rialú in Éirinn.
This document is in: Comhshaol > Cosaint Chomhshaoil

Athrú aeráide
Cúiseanna agus tionchar an athraithe aeráide agus na bearta atá á nglacadh chun dul i ngleic leis.
This document is in: Comhshaol > Cosaint Chomhshaoil

Cosaint chomhshaoil an dúlra agus na bithéagsúlachta
Tá sé mar aidhm ag réimse reachtaíochta in Éirinn agus san AE an bhithéagsúlacht a chinntiú trí ghnáthóga nádúrtha, agus fána agus flóra fiáin a chaomhnú.
This document is in: Comhshaol > Cosaint Chomhshaoil

Orgánaigh ghéinmhodhnaithe
Cuimsíonn cosaint chomhshaoil an AE rialachán maidir le hOrgánaigh Ghéinmhodhnaithe (GMOanna) a úsáid. Tá creat leathan dlí ann chun a chinntiú go mbaineann táirgí GMOanna agus táirgí a fhaightear uathu a fhástar, a ndéantar margaíocht orthu agus a onnmhairítear chuig an AE, caighdeáin sábháilteachta faoi leith amach.
This document is in: Comhshaol > Talmhaíocht agus Foraoiseacht