Comhiomarcaíocht

Réamhrá

Go ginearálta, bíonn iomarcaíocht i gceist nuair a chailleann duine a p(h)ost de bharr gnó a bheith ag dúnadh nó laghdú a bheith ag teacht ar líon na foirne oibre. Chomh maith leis sin, d'fhéadfadh staid airgeadais an ghnó, easpa oibre, atheagrú laistigh den ghnó nó dúnadh iomlán an ghnó a bheith mar chúis léi.

Bíonn comhiomarcaíocht nuair, taobh istigh de 30 lá, a scaoiltear leis an méid seo a leanas fostaithe:

  • 5 fhostaí sa chás go bhfuil 21-49 fostaithe ann
  • 10 bhfostaí sa chás go bhfuil 50-99 fostaithe ann
  • 10% de na fostaithe sa chás go bhfuil 100-299 fostaithe ann
  • 30 bhfostaí sa chás go bhfuil 300 nó níos mó fostaithe ann

Panéal Iomarcaíochta

Faoin tAcht um Chaomhnú Fostaíochta (Comhiomarcaíochtaí Eisceachtúla agus Nithe Gaolmhara) 2007 (pdf) bunaíodh Panéal Iomarcaíochta de réir chomhaontaithe comhpháirtíochta Towards 2016. Is féidir roinnt iomarcaíochtaí coiteann a chur faoi bhráid an Phainéil chun cinneadh a dhéanamh an raibh (nó an bhfuil) na hiomarcaíochtaí á ndéanamh chun oibrithe ar phá níos ísle nó ar théarmaí agus coinníollacha eile nach bhfuil chomh maith a fhostú in áit na bhfostaithe sin. Tugtar iomarcaíochtaí coiteann eisceachtúla orthu seo. Má chinneann an painéal go ndearnadh na hiomarcaíochtaí ar an gcúis seo, beidh na fostaithe atá i gceist ábalta caingean a thógáil faoi dhífhostú éagórach.

Rialacha

I gcás den chineál seo, faoi na hAchtanna um Chaomhnú Fostaíochta 1977-2014, ní mór dod' fhostóir dul i mbun cainteanna d'fhonn réiteach a dhéanamh le d'ionadaithe. Is reachtaíocht leithleach é seo ó na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967-2014. Sa chás seo ní mór don bhfostóir dul i gcomhairle ar mhaithe le teacht ar shocrú le hionadaithe na bhfostaithe Ní mór go mbeadh na cainteanna seo ann chomh luath agus is féidir agus ar a laghad 30 lá roimh an fógra iomarcaíochta. Is í aidhm na gcainteanna ná cinneadh a dhéanamh an bhfuil an roghanna eile leis an iomarcaíocht.

Ní mór don bhfostóir an t-eolas seo a leanas a chur ar fáil i scríbhinn do na hionadaithe:

  • Na cúiseanna atá leis an iomarcaíocht
  • Líon na bhfostaithe atá i gceist agus cur síos orthu
  • Líon na bhfostaithe atá fostaithe go hiondúil agus cur síos orthu
  • An tréimhse ina dtiocfaidh an iomarcaíocht i bhfeidhm
  • An bealach ar roghnaítear fostaithe faoi leith don iomarcaíocht
  • An modh oibre atá ann le haon íocaíocht iomarcaíochta a áireamh

Tá dualgas ar an bhfostóir a chur in iúl don Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí i scríbhinn go bhfuil oibrithe le scaoileadh ar iomarcaíocht. Ní mór dó/di é seo a dhéanamh ar a laghad 30 lá roimh an gcéad chuid de na fostaithe a scaoileadh.

Éilíonn an tAcht um Fhostaithe (Faisnéis agus Comhchomhairle a Sholáthar) 2006 ar fhostóirí dul i gcomhairle le d’fhostaithe i dtaobh athruithe móra na láithreach oibre, lena náirítear tograí comhiomarcaíochta. Baineann an tAcht le fhostóirí atá 50 fostaithe nó níos mó acu.

Conas iarratas a dhéanamh

Mura gcomhlíonann d’ fhostóir an riachtanas le próiseas comhairliúcháin 30 lá, is féidir leat gearáin faoi shárú ar ailt 9 agus 10 den Acht 1977 maidir le faisnéis agus comhairliúcháin d’ fhostaithe a dhéanamh tríd an fhoirm ghearáin ar líne nua a úsáid á fáil ar workplacerelations.ie.

Le tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an Scéim um Íocaíochtaí Iomarcaíochta téigh i dteagmháil leis an tSeirbhís Fhaisnéise agus Custaiméara an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre. Is féidir tuilleadh a léamh faoi cháiliú le haghaidh iomarcaíochta, nósanna imeachta iomarcaíochta agus íocaíochtaí iomarcaíochta anseo.

liosta ceisteanna coitianta faoi iomarcaíocht ar suíomh na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Tuilleadh faisnéise

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Page edited: 7 September 2017