Scéimeanna chun tacú le fostaíocht

Réamhrá

Tá raon scéimeanna fostaíochta ann mar aon le tacaíochtaí eile a spreagann daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach chun filleadh ar obair. Tá siad dírithe ar dhaoine atá ag fáil sochair dífhostaíochta nó íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe eile ar feadh saintréimhse ama. Maoiníonn scéimeanna áirithe eagraíochtaí pobal agus deonacha chun deiseanna fostaíochta a chur ar fáil atá chun leasa an phobail áitiúil. Baineann rialacha éagsúla le gach scéim maidir leo siúd atá incháilithe agus dá réir sin tá sé tábhachtach an fhaisnéis mhionsonraithe a bhaineann le gach scéim a sheiceáil. Má tá tú ag filleadh ar obair trí cheann de na scéimeanna seo d'fhéadfadh tionchar a bheith aige ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh i slite éagsúla, ag brath ar an scéim. Is féidir le daoine a fhaigheann íocaíochtaí míchumais cáiliú do na scéimeanna agus tá roinnt mhaith tacaíochtaí fostaíochta ann do dhaoine a bhfuil míchumais ag dul dóibh.

Cúram leanaí: Má ghlacann tú le háit ar chlár fostaíochta na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (ach amháin Fostaíocht Pobail), d’fhéadfá bheith incháilithe le haghaidh na Scéime Cúram Leanaí Iarscoile. Tá Clár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí ar leith do dhaoine a bhfuil cúram leanaí de dhíth orthu chun áit i scéim Fostaíochta Pobail a ghlacadh.

An Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Tugann scéim Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair (LFFO) cúnamh do dhaoine dífhostaithe agus ar dhaoine eile a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe a bheith féinfhostaithe. Is féidir le daoine a bhfuil a ngó féin á mbunú acu agus atá incháilithe don scéim LFFO céatadán dá n-íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád ar feadh 2 bliana.

Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach

Soláthraíonn an Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach (LFG) tacaíocht do dhaoine a fhaigheann Sochar Cuardaitheora Poist (SCP) agus atá ag iarraidh a ngnó féin a thosú. Íoctar an Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach in áit do SCP agus níl aon tréimhse cháilithe. Ciallaíonn sé nach bhfuil aon ghá duit bheith ag fáil SCP ar feadh fad ama áirithe.

Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha

Tá an Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha (SDPP) ann do dhaoine a bhfuil an Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil acu ar feadh breis is 15 mhí. Tugann sí deis dóibh obair pháirtaimseartha a dhéanamh agus Liúntas Poist Pháirtaimseartha a fháil seachas an Liúntas Cuardaitheora Poist. Is féidir faisnéis a fháil faoi conas a bheith incháilithe inár ndoiciméad, Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha.

Fostaíocht Pobail

Cuireann Clár Fostaíochta Pobail oiliúint agus taithí oibre ar fáil do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach agus do dhaoine eile atá faoi mhíbhuntáiste trí shocrúcháin pháirtaimseartha agus shealadacha i bpoist atá lonnaithe laistigh de phobail áitiúla. Tá 2 chatagóir dhifriúla d'Fhostaíocht Pobail ann: an Rogha Comhtháthaithe Páirtaimseartha agus an Rogha Poist Pháirtaimseartha.

Scéim Shóisialta na Tuaithe

Tugann an Scéim Shóisialta na Tuaithe deis d'fheirmeoirí ar ioncam íseal agus d'iascairí nach bhfuil in ann slí bheatha imleor a bhaint amach óna ngabháltas feirme nó ó iascaireacht ioncam forlíontach a thuilleamh. Maoinítear eagraíochtaí áitiúla chun obair pháirtaimseartha atá tairbheach don phobal tuaithe a chur ar fáil do rannpháirtithe na scéime.

An Clár Seirbhísí Pobail

Maoiníonn an Clár Seirbhísí Pobail seirbhísí pobail agus gnóthaí pobail chun seirbhísí riachtanacha agus gnóthaí a chur ar fáil dá bpobail a chuirfidh fostaíocht ar fáil do dhaoine dífhostaithe agus do dhaoine a bhfuil míchumais ag dul dhóibh. D'eascraigh an Clár Seirbhísí Pobail ó Chlár na hEacnamaíochta Sóisialta agus cuireann sé maoiniú ar fáil do bhreis is 300 grúpa.

Tús

Tionscnamh socrúcháin oibre pobail is ea an scéim Tús a soláthróidh deiseanna oibre sa phobal chun an pobal a thairbhiú agus tá siad soláthraithe ag eagraíochtaí pobail agus deonacha i gceantair uirbeacha agus tuaithe araon. Roghnaíonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí daoine dífhostaithe a bhfuil incháilithe don scéim agus déanfaidh an Roinn teagmháil leo.

Gateway

Scéim údarás áitiúla is ea Gateway, a sholáthraíonn deiseanna oibre agus oiliúna gearrthéarmacha do dhaoine dífhostaithe atá ar an mBeochláir os cionn 2 bhliain. Tá sé i gceist ag na deiseanna oibre ann chun an ceantar áitiúil a thairbhiú. Roghnaíonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí daoine dífhostaithe a bhfuil incháilithe don scéim agus déanfaidh an Roinn teagmháil leo.

JobsPlus

Dreasacht fostóra is ea JobsPlus a spreagann fostóirí cuardaitheoirí poist a fhostú atá ar an mBeochlár agus bronnann an dreasacht luaíocht orthu as amhlaidh a dhéanamh. Tagann an dreasacht seo in ionad na Scéime Postchúnamh Ioncaim agus na Scéime Díolúine Post Fostóra (ÁSPC) ón 1 Iúil 2013. Féadfaidh fostóirí incháilithe a dhéanann fostaithe lánaimseartha a earcú an 1 Iúil 2013, nó ina dhiaidh sin, iarratas a dhéanamh ar an dreasacht, a bheidh ag oibriú ar bhonn píolótach ar feadh 6 mhí.

Postchúnamh Ioncaim

Is liúntas cánach breise é Postchúnamh Ioncaim do dhaoine a bhí dífhostaithe ar feadh 12 mhí nó tréimhse níos faide ná sin nó atá ag filleadh ar fhostaíocht. Cuireadh deireadh le Postchúnamh Ioncaim le haghaidh rannpháirtithe nua ar 30 Meitheamh 2013 agus cuireadh scéim dreasachta nua JobsPlus in áit é ó 1 Iúil 2013.

Page edited: 16 January 2018