Postchúnamh Ioncaim

Is liúntas breise cánach é Postchúnamh Ioncaim, agus atá do dhaoine a bhí dífhostaithe ar feadh 12 mhí nó níos mó agus atá ag filleadh ar fhostaíocht anois. Is féidir liúntas breise cánach a éileamh as gach leanbh atá incháilithe (féach thíos). Is féidir an liúntas cánach a éileamh go ceann 3 bliana cánach agus is féidir leis tosú leis an mbliain chánach ina dtosaíonn an fhostaíocht nó an bhliain chánach ina dhiaidh sin. Is malairt í an scéim ar scéimeanna fostaíochta atá ann anois agus ní féidir úsáid as na liúntais seo a bhaint má ghlacann tú páirt i scéim fostaíochta eile.

An 30 Meitheamh 2013 cuireadh deireadh le Postchúnamh Ioncaim. Ó 1 Iúil 2013 cuireadh scéim dreasachta nua JobsPlus in áit na Postchúnamh Ioncaim agus Scéime Dreasachta Jabanna (ÁSPC) i gcomhair Fostóirí. Ní bhainfidh an scéim nua JobsPlus le rannpháirtithe reatha ar Postchúnamh Ioncaim.

Rialacha

D’fhéadfá a bheith incháilithe d’ Postchúnamh Ioncaim, má tá tú dífhostaithe ar feadh 12 mhí ar a laghad* agus má:

*D’fhéadfadh go gcuirfí am a chaitear ar Fhostaíocht Pobail, Tionscnamh Poist, Tús, JobBridge, Scéim Soisíalta Tuaithe, cúrsaí FÁS áirithe, nó ar an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (LFO), ar choinníoll go bhfaigheann tú ceann do na híocaíochtaí seo thuas díreach roimh thús LFO, san áireamh i dtreo na tréimhse dífhostaíochta riachtanach.

Caithfidh an post atá tú ag tógáil:

  • Caithfidh tú a bheith ag obair ar a laghad 30 uair a chloig sa tseachtain
  • Caithfidh an post a bheith ar feadh tréimhse 12 mí ar a laghad

Tá níos mó sonraí sa bhileog eolais, Postchúnamh Ioncaim IT58 – faisnéis d’fostaithe.

Ní féidir leat leas a bhaint as Postchúnamh Ioncaim ach amháin sa chás go bhfuil post dhá thógáil agat ní bhaineann sé leis an bhféinfhostaíocht. Baineann an liúntas cánach amháin leis an ioncam ón bpost nua a thógann duine. Is féidir le fostaí an post a athrú uair amháin agus fuíollach an liúntais a choinneáil. Is féidir éileamh a dhéanamh ar an liúntas, is cuma cén stádas sibhialta atá agat.

Leanbh incháilithe

Is é is leanbh incháilithe ann ná leanbh de do chuid, atá ina chónaí leat ar feadh iomlán nó páirt den bhliain chánach, agus atá:

  • Faoi 18 bliana d’aois nó
  • Níos sine ná 18 bliana agus in oideachas lánaimseartha nó in oiliúint mar phrintíseach nuair atá an oiliúint ann ar feadh 2 bhliain ar a laghad nó
  • Éagumasaithe go fisiceach nó go meabhrach, tar éis gur éirigh siad amhlaidh le linn dóibh a bheith in oideachas lánaimseartha nó nuair a bhí siad 21 bliain d’aois.

Is féidir le beirt dhaoine éileamh a dhéanamh ar son an linbh chéanna ach ní féidir ach aon liúntas a éileamh do gach leanbh incháilithe in aon bhliain amháin. Má tá beirt i dteideal éileamh a dhéanamh don leanbh céanna, roinntear an liúntas eatartha mar a leanas:

  • Má tá an leanbh á chothabháil ag duine amháin, faigheann an duine sin an liúntas
  • Má tá an leanbh a chothabháil i gcomhar lena chéile ag 1 nó níos mó daoine, roinntear an creidmheas sa coimhréir chéanna ina gcothabhálann siad an leanbh nó ar an dóigh a socraíonn siadsan i gcomhar lena chéile.

Ag coinneáil sochair thánaisteacha

Le cois an liúntais speisialta cánach, faoin bPostchúnamh Ioncaim, is féidir leat do chárta míochaine a choinneáil go ceann 3 bliana ón dáta a bhfilleann tú ar do chuid oibre. Is féidir leat sochair thánaisteacha eile a choinneáil, amhail Liúntas Breosla, go ceann 3 bliana, ar an gcoinníoll go bhfuil d’ioncam seachtainiúil faoi €317.43. B’fhéidir, áfach, go ndéanfaí laghdú ar mhéid an Forlíonadh CíosaForlíonadh Ús Morgáiste a fhaigheann tú.

Asbhaint chánach fostóra

Is féidir le fostóirí a fhostaíonn daoine atá incháilithe do Phostchúnamh Ioncaim asbhaint dhúbáilte a dhéanamh d’ioncam an fhostaí ó ioncam incháinaithe a gcuideachta do suas le 3 bliana ar an gcoinníoll go bhfanann an fostaí leo.

Ciallaíonn sé gurbh fhéidir leis fostóir an méid dúbailte phá fhostaí incháilithe agus an méid dúbailte ranníocaíochta ÁSPC fhostóra a asbhaint ón ioncam inchánaithe na cuideachta.

Sampla:

Thosaigh fostaí ag obair in Eanáir 2009, íoctar leis €350 sa tseachtain, (€18,200 sa bhliain) agus tá sé incháilithe i gcomhair Postchúnamh Ioncaim. Má leanann an fostaí oibrigh don fhostóir suas go dtí críoch 2011, féadfaidh an fostóir a ioncam inchánaithe a laghdú leis an méid dúbailte phá fhostaí agus leis an méid dúbailte ranníocaíochta ÁSPC fhostóra mar a leanas:

Asbhaint Méid
Pá bliantúil an fhostaí = €18,200 x 2 €36,400
ÁSPC bliantúil an fhostóra 2011 = €1,547 x 2 €3,094
Iomlán asbhaint chánach 2011 €39,494

Dá bhrí sin, i 2011 faoi Postchúnamh Ioncaim d’fhéadfadh ioncam inchánaithe na cuideachta a bheith laghdaithe le €39,494. I 2012 agus 2013 d’fhéadfadh ioncam inchánaithe na cuideachta a bheith laghdaithe le €37,947 gach bliain. Beidh an t-iomlán asbhaint chánach €115,388.

Díolúine ó ÁSPC i gcomhair fostóirí: Má chruthaíonn tú jabanna nua i 2012 faoin scéim Postchúnamh Ioncaim, d'fhéadfá a bheith cáilithe don Scéim Dreasachta Jabanna (ÁSPC) i gcomhair Fostóirí ar feadh 18 mhí.

Rataí

Tá na liúntais Phostchúnaimh Ioncaim ag do ráta cánach is airde agus léirítear iad mar mhéadú ar do chreidmheasanna cánach mar a leanas:

Bliain a hAon: liúntas breise de €3,810 agus €1,270 do gach leanbh incháilithe
Bliain a Dó ag laghdú chuig dhá thrian den mhéid seo, is é sin, €2,540 agus €850 do gach leanbh
Bliain a Trí aon tríú den mhéid ceadaithe i mbliain a haon, is é sin, €1,270 agus €425 do gach leanbh

Conas iarratas a dhéanamh

Déan iarratas tríd Cuid 1 d’fhoirm RJA (pdf) a líonadh. Tá an fhoirm seo ar fáil ón oifig áitiúil chánach. Caithfidh d’fhostóir Cuid 2 d’fhoirm a chomhlánú agus ba chóir an fhoirm chomhlánaithe chuig d’oifig chánach áitiúil a sheoladh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

Déan teagmháil le d'oifig áitiúil chánach
Page edited: 8 July 2013