Gateway

Réamhrá

Is scéim gníomhachtaithe shaothair d’údaráis áitiúla é Gateway, a sholáthraíonn deiseanna oibre agus oiliúna gearrthéarmacha do dhaoine dífhostaithe atá ar an mBeochláir os cionn 2 bhliain. Tá sé i gceist ag na deiseanna oibre ann chun an ceantar áitiúil a thairbhiú. Tá Gateway á bhainistiú ag comhairlí cathracha agus comhairlí contae (a thugtar údaráis áitiúla le chéile) don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, a bhfuil freagracht fhoriomlán ar an scéim.

Tá Gateway dúnta d'iarrthóirí nua.

Beidh daoine dífhostaithe atá i dteideal páirt a ghlacadh sa scéim á roghnú agus déanfaidh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí teagmháil leo – féach 'próiseas roghnúcháin' thíos.

Cineál tionscadail

Go ginearálta, is obair lasmuigh é an obair a dhéanann rannpháirtithe Gateway ach is féidir sé bheith in aon earnáil gníomhaíochta na húdaráis áitiúil. Is féidir an obair bheith i dtionscadail nua nó i dtionscadail nach bhfuil acmhainní ag na húdaráis áitiúla a chríochnaigh. I measc na gcineálacha tionscadal incháilithe don scéim tá:

  • Scéimeanna chun sráidbhaile a fheabhsú
  • Tírdhreachú
  • Ambasadóirí turasóireachta
  • Rialú ainmhithe
  • Leabharlanna
  • Tionscadail nua - feabhsúchán láithreáin athfhorbraíochta

Leithdháileadh na n-áiteanna

Leithdháilfear áiteanna ar an scéim d’údaráis áitiúla i gceantair uirbeacha agus tuaithe. Beidh an leithdháileadh bunaithe ar líon na ndaoine dífhostaithe incháilithe i ngach údarás áitiúla.

Rannpháirtithe

Chun a bheith incháilithe páirt a ghlacadh sa scéim Gateway ní mór duit na coinníollacha seo a leanas a shásamh:

  • A bheith dífhostaithe go leanúnach ar feadh ar a laghad 24 mhí agus "ag síniú" ar bhonn lán-aimseartha; agus
  • A bheith ag fáil íocaíochta cuardaitheora poist (Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist) ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí le haghaidh 24 mhí ar a laghad; agus
  • A bheith ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist.

Próiseas roghnúcháin

Déanfar daoine dífhostaithe a bhfuil incháilithe don scéim a shainaithint agus déanfaidh a n-oifig leasa shóisialaigh áitiúil teagmháil leo áitiúil agus cuirfear an deis ar fáil dóibh a bheith páirteach sa scéim.

Má aontaíonn siad páirt a ghlacadh sa scéim Gateway iarchuirfear chuig a n-údarás áitiúil iad áit ina mbeidh siad earcaithe le haghaidh socrúchán oibre cuí nuair a bheidh sé ar fáil

Toisc nach bhfuil ach líon teoranta áiteanna ar an scéim, ní dhéanfar teagmháil le gach duine dífhostaithe incháilithe.

Obair eile

Is féidir le rannpháirtithe ar Gateway fostaíocht páirtaimseartha eile a ghlacadh ar choinníoll nach gcuireann sé isteach ar obair agus amanna an tsocrúcháin oibre Gateway. Má chuirtear obair lánaimseartha eile ar fáil do rannpháirtithe d'fhéadfaidís deireadh a chur lena gconradh Gateway.

Diúltú socrúcháin oibre

Faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhostaíocht tá ar dhuine atá ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist glacadh le deiseanna oibre, mar shampla tairiscint socrúcháin oibre Gateway. Má dhiúltaíonn siad le deis oibre gan chúis mhaith, d'fhéadfadh a n-íocaíocht leasa shóisialaigh a laghdú nó a fhoirceannadh. Más rud é, tar éis diúltú socrúcháin, go ndéantar íocaíocht duine a laghdú nó a fhoirceannadh d'fhéadfadh siad iarraidh ar achomharc an chinnidh sin chuig an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh laistigh de 21 lá.

Coinníollacha oibre

Beidh na rannpháirtithe ag obair ar feadh 19 uair an chloig go leith in aghaidh na seachtaine agus maireann an socrúchán oibre ar feadh 22 mhí. Gheobhaidh siad an tsaoire bhliantúil reachtúil céanna agus teidlíocht saoire poiblí mar aon le fostaithe eile.

Nuair a chríochnaíonn an socrúchán, ba chóir dóibh síniú lena n-oifig leasa shóisialaigh áitiúil arís. Ní féidir leo páirt a ghlacadh sa scéim Gateway arís ar feadh 3 bliana.

Rátaí

Is an t-íosráta íocaíochta seachtainiúil do rannpháirtithe €220.50 (bunaithe ar fhigiúr 19.5 uaireanta oibre) ó Márta 2018.

Más €198 nó níos lú sa tseachtain é an Liúntas Cuardaitheora Poist (cleithiúnaithe san áireamh) atá á fáil ag rannpháirtithe, gheobhaidh siad an t-íosráta seachtainiúil Gateway €220.50 (sin é €198 móide €22.50). Más €198.01 nó níos mó sa tseachtain é an Liúntas Cuardaitheora Poist (cleithiúnaithe san áireamh) atá á fáil acu, gheobhaidh siad an ráta coibhéiseach móide €22.50.

Ioncam breise: Má tá aon ioncam breise agat, mar shampla, ioncam ó obair páirtaimseartha, ní bheidh aon tionchar ar d’íocaíocht Gateway. Áfach, baineann na rialacha le haghaidh athraithe i do chúinsí féin le do bhuníocaíocht leasa shóisialaigh le d’íocaíocht Gateway freisin. Chun ró-íocaíocht a sheachaint, má tá aon athrú i do chúinsí féin, ba chóir duit cuir in iúl do chomhlacht forbartha áitiúla nó d’oifig Údarás na Gaeltachta agus d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil. Mar shampla athraithe i do chúinsí féin, má fhaigheann do chleithiúnaí post, déanfar a n-ioncam a mheas mar acmhainní i gcoinne d’íocaíochta Gateway. D’fhéadfadh go laghdófar d’íocaíocht Gateway ach ní fhéadfadh í faoi bhun an íosráta €220.50 a laghdaigh.

Coimeádann rannpháirtithe aon sochair bhreise agus an cárta leighis ar an gcuntar go mbíonn siad incháilithe fós.

Céile nó páirtnéir agus Gateway:

Má fhaigheann tú áit ar scéim Gateway agus má fhaigheann do chéile nó pháirtnéir Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP), Liúntas Míchumais (LM) nó Cúnamh Feirme dóibh féin, is féidir leo Méadú I leith Duine Fásta Cáilithe leis an LCP, LM nó Cúnamh Feirme a éiligh. Ansin déantar measúnú ar d’ioncam ón scéim Gateway (mar dhuine singil) mar fhostaíocht inárachais i leith na híocaíochta.

Má tá tú ar scéim Gateway agus má fhaigheann do chéile nó do pháirtnéir áit ar scéim Gateway, gheobhaidh gach duine agaibh ráta singil íocaíochta Tús chomh maith le leath a Mhéadú Linbh Cáilithe le haghaidh aon linbh cleithiúnach.

Cáin agus ÁSPC

Tá an íocaíocht Gateway inchánaithe ach braitheann an méid iníoctha ar chúinsí aonair.

Íocfar ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme A do gach rannpháirtí. Má thuilleann siad níos mó ná €352 sa tseachtain, íocann siad ranníocaíocht ÁSPC.

Tá rannpháirtithe ar an scéim Gateway díolmhaithe ón Muirear Sóisialta Uilíoch.

Eagraíochtaí pobail agus deonacha

Beartaíonn agus soláthraíonn eagraíochtaí pobail agus deonacha na socrúcháin oibre. Caithfidh na heagraíochtaí deiseanna obair ar dheachaighdeán atá chun tairbhe an phobail a sholáthar. Ba chóir d'eagraíochtaí a bhfuil socrúchán oibre beartaithe acu clárú leis an gcomhlacht forbartha áitiúil nó le hÚdarás na Gaeltachta ina gceantar. Iarrfar orthu togra a chur isteach ag déanamh cur síos ar an obair agus ar líon na rannpháirtithe a theastaíonn. Déanfar an comhlacht forbartha áitiúil nó Údarás na Gaeltachta measúnú agus cinneadh maidir leis an togra.

Údaráis áitiúla

Aithníonn agus soláthraíonn údaráis áitiúla na socrúcháin oibre. Caithfidh na húdaráis áitiúla deiseanna obair ar dheachaighdeán atá chun tairbhe an phobail a sholáthar. Soláthraíonn gach údarás áitiúil liosta deiseanna obair don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Ansin roghnaíonn an Roinn liosta iarrthóirí incháilithe go randamach agus seolann liosta chuig an údarás áitiúil. De ghnáth tá líon iarrthóirí incháilithe a dhá oiread líon socrúcháin oibre beartaithe ag an údarás áitiúil agus ansin téann siad tríd próiseas earcaíochta na húdaráis áitiúla. Má roghnaítear iarrthóirí le haghaidh socrúchán Gateway, caithfidh siad dul faoi ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána sula bhféidir leo obair a thosú.

Is féidir leat breis eolais mionsonraithe faoi Gateway a fháil sa liosta seo de cheisteanna coitianta ar welfare.ie.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá Gateway dúnta d'iarrthóirí nua.

Níl aon phróiseas iarratais do dhaoine dífhostaithe atá incháilithe don scéim seo. Roghnófar na rannpháirtithe féideartha agus déanfaidh a n-oifig leasa shóisialaigh áitiúil teagmháil leo.

Ba chóir d’údaráis áitiúla a bhfuil suim acu deiseanna socrúcháin oibre Gateway a sholáthar dul i dteagmháil leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí trí ríomhphoist a sheoladh chuig gateway@welfare.ie.

Page edited: 22 May 2018