Clár Socrúchán Oibre

Réamhrá

Soláthraíonn an Clár Socrúcháin Oibre taithí oibre 9 mí san earnáil phoiblí, san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach agus pobail do chéimithe agus do dhaoine dífhostaithe eile. Obair 25 uair sa tseachtain ar a laghad atá i gceist.

Tá an clár ar fáil do dhaoine a fhaigheann an cuid is mó d'íocaíochtaí leasa shóisialaigh, lena n-áirítear Liúntas Cuardaitheora Poist agus Sochar Cuardaitheora Poist. Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat ar feadh 3 mhí ar a laghad, tá seans ann gur féidir leat an íocaíocht a choimeád fad is a bhfuil tú páirteach sa chlár - féach 'D'íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád' thíos.

Muna bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat ar feadh 3 mhí ar a laghad, ní bhfaighidh tú íocaíocht ar bith fad is a bhfuil tú páirteach sa chlár.

Tá 2 shruth sa Chlár Socrúcháin Oibre (CSO). Táirgeann Sruth 1 áiteanna do chéimithe agus táirgeann Sruth 2 áiteanna do dhaoine dífhostaithe. Coinnítear roinnt de na háiteanna sin do dhaoine faoi bhun aois 34. Má tá céim agat, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an dá shruth. Dáilfear socrúcháin ar gach réigiún de réir líon na ndaoine ar an mBeo-Chlár sa réigiún sin, agus de réir an phrionnsabail ‘tús freastail ar an duine is túisce’ - féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos.

Sruth 1

Chun a bheith incháilithe do Shruth 1 an Chláir Socrúcháin Oibre:

 • Caithfear cáilíocht ag leibhéal 7 nó níos airde a bheith bronnta ort ar Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí
 • Caithfidh tú a bheith dífhostaithe. Ní gá duit bheith ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh

Sruth 2

Chun a bheith incháilithe do Shruth 2 an Chláir Socrúcháin Oibre, caithfidh tú a bheith dífhostaithe. Ní gá duit bheith ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh.

Ní gá céim a bheith agat, ach is féidir le céimithe bheith páirteach sa sruth seo.

D'íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád

Má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh incháilithe ar feadh 3 mhí ar a laghad, d'fhéadfadh d'íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád agus tú páirteach sa Chlár Socrúcháin Oibre, faoi réir faofa na Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Caithfidh tú cur in iúl don Roinn go dtosaíonn tú socrúchán, mar athraítear do stádas. Rinneadh socruithe chun rannpháirtithe ar an gClár Socrúcháin Oibre a cheadú síniú tríd an gcóras poist má tá siad ag éileamh íocaíochtaí cuardaitheora poist. Mar is socrúchán oibre deonach é CSO, níl aon íocaíocht ón bhfostóir ceadaithe.

Siad na híocaíochtaí atá i gceist ná:

 • Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Sochar Cuardaitheora Poist
 • Íocaíocht Cuardaitheora Poist Idirthréimseach
 • Liúntas Míchumais
 • Pinsean na nDall
 • Pinsean Easláinte
 • Sochar Breoiteachta
 • Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora
 • Sochar Banchéile Thréigthe
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
 • Liúntas Leasa Forlíontach

Más Liúntas Míchumais, Pinsean na nDall, Pinsean Easláinte nó Sochar Breoiteachta atá agat, caithfidh tú díolúine a fháil ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí sula ndéanann tú iarratas ar an gClár Socrúcháin Oibre.

Má fhaigheann tú Sochar Breoiteachta, caithfidh tú íocaíocht leasa shóisialaigh ar feadh 6 mhí a fháil sula bhféadann tú iarratas ar an gClár a dhéanamh.

Socrúchán a fhágáil chun glacadh le post

Má fhaigheann tú post le linn socrúcháin, níl aon cheangal ort fanacht ann. Ba chóir duit fógra seachtaine a thabhairt do sholáthraí an tsocrúcháin agus don Roinn go bhfuil tú ag fágáil.

Ina theannta sin, is féidir le heagraíochtaí thú a d’fhostaigh faoin dreasacht Jobsplus díreach ó do shocrúcháin ó 1 Iúil 2013. Ní mór duit íocaíocht incháilithe roimh an intéirneach a fháil agus caithfidh tú an tréimhse incháilithe agus coinníollacha riachtanacha a shásaigh. Léigh tuilleadh inár gcáipéis, JobsPlus.

Fostóirí

Is féidir le fostóirí san earnáil phoiblí, san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach páirt a ghlacadh sa Chlár Socrúcháin Oibre.

Is iad na riachtanais maidir le fostóirí a sholáthraíonn socrúcháin oibre ná:

 • Caithfidh siad a bheith cláraithe leis an Roinn mar sholáthraí
 • Is é uasmhéid na socrúchán do gach fostóir ná 10 nó 10% den lucht oibre
 • Caithfidh an socrúchán bheith ar feadh 25 uair sa tseachtain ar a laghad)
 • Ní féidir leis an socrúchán teacht in áit folúntais reatha nó é a úsáid chun fostaí reatha a easáitiú

De ghnáth, is féidir fostóirí páirt a ghlacadh mura bhfuil aon iomarcaíocht sa 3 mhí anuas. Áfach, is féidir fostóirí a rinne daoine iomarcach sa 3 mhí anuas páirt a ghlacadh, más an líon iomarcaíochta sa tréimhse sin níos lú ná 5% an lucht oibre.

Eolas d'fhostóirí

Líon socrúchán: Braitheann an t-uasmhéid socrúchán an féidir fostóir a thairiscint, ar an líon fostaithe lánaimseartha mar a leanas:

Líon fostaithe Líon socrúchán
1 - 10 fostaí 1
11 - 20 fostaí 2
21 - 30 fostaí 3
Níos mó ná 30 fostaí 10% an lucht oibre suas go huasmhéid 25 socrúchán, cibé acu is lú

JobBridge

JobBridge, an Scéim Náisiúnta Intéirneachta, dírithe orthu siúd atá ag fáil íocaíocht dífhostaíochta nó atá ag síniú do chreidmheasanna ar feadh ar a laghad 3 mhí. Tairgfear intéirneacht do rannpháirtithe na scéime idir 6 agus 9 mí ar fhad le heagraíocht óstaigh. Coinneoidh rannpháirtithe a n-íocaíocht leasa shóisialaigh agus gheobhaidh siad €50 sa bhreis in aghaidh na seachtaine. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil inár ndoiciméad faoi JobBridge.

Conas iarratas a dhéanamh

Clár Socrúcháin Oibre

Má tá suim agat a bheith rannpháirteach sa Chlár Socrúcháin Oibre, is féidir leat breathnú ar na háiteanna atá ar fáil. Ansin is féidir leat iarratas a dhéanamh ar d’oifig seirbhísí fostaíochta áitiúil. Má tá tú cláraithe le d’oifig seirbhísí fostaíochta nó ionad Intreo áitiúil cheana féin, is feidir leat glaoch ar Loghlao 1890 8000 24 chun a rá go bhfuil suim agat bheith páirteach sa chlár.

Déanfaidh d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh tú a atreorú chuig fostóir atá cláraithe mar sholáthraí faoin gClár Socrúcháin Oibre. Féadfaidh an fostóir agallamh a chur ort mar rannpháirtí féideartha sa Chlár.

Soláthraithe: má tá suim ag fostóirí áiteanna a chur ar fáil, is féidir leo treoirlínte a íoslódáil.

Page edited: 11 August 2016